Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Volkshuisvestingsfonds (VHF)

Gepubliceerd op:
26 februari 2021
Laatst gecontroleerd op:
11 maart 2024

Met de meerjarige specifieke uitkering Volkshuisvestingsfonds (VHF) verbeteren gemeenten de veiligheid en leefbaarheid in kwetsbare wijken. Ze investeren in de kwaliteit van de woningvoorraad, leefomgeving en de openbare ruimte.

Budget

Startdatum:
zondag 11 februari 2024
00:00
Einddatum:
maandag 11 maart 2024
12:00
Totaal budget:
€ 175.000.000

Voor wie is het VHF?

Het Volkshuisvestingsfonds is voor alle gemeenten. Gemeenten kunnen individueel maar ook samen (of als regio) een aanvraag indienen. Gebieden waar de leefbaarheid het sterkst onder druk staat krijgen prioriteit. Dit zijn de 20 stedelijke focusgebieden en 13 grensregio’s.

Voor welke activiteiten kunt u aanvragen?

U vraagt een bijdrage aan bij het VHF voor de volgende primaire herstructureringsactiviteiten:

 • U verbetert particuliere woonruimte met fysieke aanpassingen. Bijvoorbeeld door woningen op te splitsen, samen te voegen, uit te breiden of door extra woonlagen toe te voegen (optoppen). Ook het aanpakken van achterstallig onderhoud, gespikkeld bezit of de energieprestatie van woningen valt hier onder. Wilt u een woning levensloopgeschikt maken, zodat mensen er zelfstandig kunnen blijven wonen als ze ouder worden? Ook dat valt onder woningverbetering.
 • U transformeert gebouwen (of onderdelen daarvan) naar woningen.
 • U sloopt slechte woningen om ruimte te maken voor betere nieuwbouwwoningen in hetzelfde gebied.
 • U koopt of verwerft woningen (het zogenaamde 'inponden’ van woningen) om ze te herstructureren. U kunt voor deze activiteit een bijdrage aanvragen over de verwervingskosten, advieskosten, participatiekosten en compensatie van de verhuiskosten.

U kunt ook een bijdrage aanvragen voor secundaire herstructureringsactiviteiten die u uitvoert in combinatie met de primaire herstructureringsactiviteiten, namelijk:

 • U maakt noodzakelijke ingrepen in de openbare ruimte.
 • U realiseert maatschappelijke voorzieningen op wijk- en buurtniveau.

Voorwaarden

Om een specifieke uitkering van het Volkshuisvestingsfonds te krijgen moet u het volgende aantonen:

 • U gaat activiteiten uitvoeren zoals hierboven genoemd.
 • Uw gemeente mag in totaal (inclusief btw) maximaal € 28.000.000 ontvangen.
 • Uw project heeft een aantoonbaar financieel tekort.
 • U moet samen met andere betrokken partijen minstens 30% van het financiële tekort dekken. De bijdrage van het Volkshuisvestingsfonds bedraagt maximaal 70%.
 • U start binnen 2 jaar na toekenning en bent binnen 10 jaar klaar.
 • Het gaat om minstens 100 woningen in een stedelijk focus-gebied of minstens 50 woningen in de rest van het land.
 • Het gaat om een kwetsbaar gebied.

Bereid uw aanvraag voor

Bij uw aanvraag stuurt u verplicht mee:

 • Een ondertekende aanbiedingsbrief van het college van B&W van de indienende gemeente(n) of regio
 • Een kaart die het projectgebied duidelijk weergeeft
 • Het ingevulde rekenmodel VHF 2024

Andere bijlagen nemen we niet mee in de beoordeling. Als gemeente of regio bent u de aanvrager. Bij de uitvoering mag u samenwerken met bijvoorbeeld woningcorporaties of organisaties en hen betalen. Let daarbij op dat u voldoet aan de staatssteunregels.

Let op: de opgegeven kengetallen in het rekenmodel VHF 2024 zijn exclusief btw. Verhoog deze kengetallen met het passende btw-tarief als de activiteiten die u opvoert btw-plichtig zijn. 

In het rekenmodel kunt u op het tabblad ‘Kengetallen’ een afwijkend kengetal invullen in de cellen die daarvoor bestemd zijn. In de toelichting kunt u aangeven dat de gebruikte kengetallen inclusief btw zijn. Als uw aanvraag is gebaseerd op kengetallen exclusief btw dan nemen we deze niet in behandeling.

Gebruik onderstaande bestanden bij uw aanvraag.

Hulp bij het aanvragen

Wilt u als gemeente het Volkshuisvestingsfonds aanvragen, en heeft u vragen over de formulieren of het proces? Tijdens de openstelling kunt u eenmalig een vertrouwelijk online adviesgesprek aanvragen bij het Expertteam woningbouw. Dit heeft geen gevolgen voor uw aanvraag. 
Vraag een adviesgesprek aan via e-mail naar volkshuisvestingsfonds@rvo.nl

Na uw aanvraag

U kunt uw aanvraag bekijken en beheren in Mijn RVO. 

De beste aanvragen krijgen een uitkering, niet de 1e. Na sluiting sturen we alle complete aanvragen naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Zij leggen de aanvragen voor aan een onafhankelijke toetsingscommissie die de aanvragen rangschikt naar kwaliteit. Deze toetsingscommissie adviseert de minister die de uiteindelijke beslissing neemt. Binnen 13 weken na sluiting van het aanvraagloket krijgt u bericht over de uitkomst van uw aanvraag.
Ontvangt u een uitkering? Dan krijgt u 100% van het bedrag als voorschot. In het besluit van BZK staat hoe u de besteding en uitvoering van het project verantwoordt. Deze jaarlijkse verantwoording gebeurt via de SiSa-systematiek (single information, single audit). De SiSa-coördinator van uw gemeente kan u meer vertellen.

Meer informatie over SiSa van de Rijksoverheid

De bijdrage van het Volkshuisvestingsfonds wordt toegekend exclusief btw. Gemeenten melden bij hun aanvraag hoeveel compensabele btw zij verwachten uit te geven aan het herstructureringsproject. Zij kunnen dit bedrag achteraf terugvragen aan het btw-compensatiefonds.

Wijzigingen in uw project VHF 2021

Wijzigt uw project ten opzichte van uw aanvraag? Laat het ons weten. Stuur een e-mail naar volkshuisvestingsfonds@rvo.nl als:

 • u minder woningen herstructureert of aankoopt dan in de beschikking staat
 • uw herstructureringsproject start meer dan 2 jaar nadat de uitkering is toegekend
 • de herstructureringsactiviteiten in de bijlage van de beschikking veranderen

Wij nemen contact op om de wijzigingen met u te bespreken. De wijzigingen kunnen gevolgen hebben voor de beschikking. In overleg vragen we advies aan het Expertteam Woningbouw. Zij helpen u graag met inhoudelijke informatie en praktische ondersteuning.

Lees meer in het onderstaande document.

Resultaten Volkshuisvestingsfonds

In 2023 ontvingen 20 gemeenten en regio’s in totaal € 280 miljoen via het Volkshuisvestingsfonds. Deze gemeenten en regio’s investeren hiermee in de leefbaarheid en veiligheid in de meest kwetsbare gebieden. In totaal verbeteren gemeenten hiermee bijna 13.000 woningen in kwetsbare gebieden.

Meer weten?

In opdracht van:
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?