Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Volkshuisvestingsfonds (VHF)

Gepubliceerd op:
26 februari 2021
Laatst gecontroleerd op:
29 juni 2022

De Regeling specifieke uitkering herstructurering volkshuisvesting heet ook wel het Volkshuisvestingsfonds. Met deze uitkering kunnen gemeenten investeren in de verbetering van woonkwaliteit, leefomgeving en verduurzaming in kwetsbare gebieden. In deze woongebieden staat de leefbaarheid onder druk.

Deze regeling is gesloten. U kunt niet meer aanvragen of uw aanvraag wijzigen. In het coalitieakkoord is bekendgemaakt dat het Volkshuisvestingsfonds wordt verlengd. Het is nog niet bekend wanneer de regeling opnieuw open gaat. Zodra wij meer weten, leest u dat op deze website.

Resultaten Volkshuisvestingsfonds

Op 15 juli 2021 is bekendgemaakt welke gemeenten een financiële bijdrage ontvangen voor hun plan of deelplannen. In 20 gemeenten hebben 33 deelplannen een toekenning ontvangen. De gemeenten investeren hiermee in de leefbaarheid en verduurzaming van de woningvoorraad in de meest kwetsbare gebieden. In totaal worden hiermee bijna 22.000 woningen in kwetsbare gebieden verbeterd.

Bekijk de projecten op een kaart van Nederland.

Prioriteit

Het Volkshuisvestingsfonds was open voor alle gemeenten. Gemeenten konden individueel maar ook samen (als regio) een aanvraag indienen. Gebieden waar de leefbaarheid het sterkst onder druk staat kregen prioriteit. Dit zijn bijvoorbeeld de 16 stedelijke vernieuwingsgebieden en 13 grens- en krimpregio’s (anticipeergebieden).

Activiteiten

Door bestaande woningen aan te pakken verbetert de leefbaarheid in de kwetsbare gebieden.

De herstructureringsactiviteiten waar u een bijdrage voor kon krijgen:

 • Renovatie: gericht op verbetering van de energieprestatie, achterstallig onderhoud en schimmelproblematiek.
 • Transformatie: veranderen van een gebouw naar een gebouw met woonfunctie.
 • Sloop-nieuwbouw: slopen van een gebouw en op die plek een nieuw gebouw neerzetten met een (gedeeltelijke) woonfunctie.

Hiernaast kon u een bijdrage aanvragen voor activiteiten die u uitvoert in combinatie met de herstructureringsactiviteiten, namelijk:

 • Inponden van particuliere woningen. Dit is het aankopen van particuliere woningen door een woningcorporatie of gemeente. Het gaat hier om verwervingskosten, advies en compensatie van verhuiskosten.
 • Noodzakelijke ingrepen in de openbare ruimte.

Maximaal 10% van de gevraagde bijdrage mag naar noodzakelijke projectkosten van de gemeente gaan.

Budget

Het totale budget was € 450.000.000 inclusief btw. Het hele bedrag is toegekend en daarmee is het budget op.

U mag de btw verrekenen met het BTW-compensatiefonds.

U krijgt het toegekende bedrag in één keer. U kunt een volledig voorschot krijgen als u:

 • uiterlijk 30 juni van het jaar nadat u het voorschot krijgt, een overeenkomst sluit met marktpartijen of woningcorporaties
 • uiterlijk 30 juni van het jaar nadat u het voorschot krijgt, voorbereidende werkzaamheden verricht voor de uitvoering.

Voorwaarden

Om een specifieke uitkering van het Volkshuisvestingsfonds te krijgen moest u het volgende aantonen:

 • U gaat activiteiten uitvoeren zoals hiervoor genoemd onder het kopje Activiteiten.
 • Uw project heeft een aantoonbaar financieel tekort.
 • U, en andere betrokken partijen, moeten minstens 30% van het financiële tekort dekken. De bijdrage van het Volkshuisvestingsfonds bedraagt maximaal 70%.
 • U start binnen 2 jaar na toekenning en bent binnen 10 jaar klaar.
 • U zorgt voor een verbetering van de energieprestatie van de woningen van minstens 3 energielabelstappen. Of voor een verbetering van de energieprestatie naar label B.
 • De kosten van de activiteiten zijn minstens € 7.500.000. Of het gaat om minstens 200 woningen.
 • Het gaat om een kwetsbaar gebied.

Na uw aanvraag

U kon een aanvraag indienen van 3 mei 2021 tot en met 19 mei 2021.

U ontving 100% van het bedrag als voorschot. In het besluit van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties staat hoe u verantwoording aflegt over de besteding en uitvoering van het project. Deze jaarlijkse verantwoording gebeurt via de SiSa-systematiek (single information, single audit). De SiSa-coördinator van uw gemeente kan u meer vertellen.

Meer informatie over SiSa van de Rijksoverheid.

Diende u een aanvraag in? U kunt uw aanvraag nog bekijken:

Wijzigingen

U moet het laten weten als er belangrijke wijzigingen zijn in uw project ten opzichte van uw aanvraag, bijvoorbeeld als:

 • de herstructureringsactiviteiten wijzigen;
 • het aantal woningen per herstructureringsactiviteit afwijkt;
 • het gebied, waarin de herstructureringsactiviteiten plaatsvinden, wijzigt;
 • uw project vertraging oploopt, waardoor de eerste noodzakelijke onomkeerbare stappen niet binnen 2 jaar na toekenning van de uitkering opgestart kunnen worden.

U kunt uw wijziging doorgeven door een e-mail te sturen naar volkshuisvestingsfonds@rvo.nl.

Vragen over het Volkshuisvestingsfonds?

Mail ons

In opdracht van:
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?