Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Woningbouwimpuls (WBI)

Laatst gecontroleerd op:
25 april 2024
Gepubliceerd op:
14 mei 2020

De vraag naar woningen is sterk toegenomen, maar de bouw van woningen is achtergebleven. Hierdoor is er nu een groot tekort aan betaalbare en geschikte woningen. Als gemeente bouwt u meer woningen met de specifieke uitkering Woningbouwimpuls.

Budget en aanvraagperiode

Startdatum:
zondag 17 december 2023
Einddatum:
maandag 12 februari 2024
Totaal budget:
€ 300.000.000

Het woningtekort in Nederland is een probleem. Zeker als het om betaalbare en geschikte woningen gaat. Per jaar moet de woningvoorraad met 100.000 woningen groeien. In uw gemeente kunt u meebouwen met een bijdrage uit de Woningbouwimpuls. U geeft daarbij extra aandacht aan de bouw van betaalbare woningen voor starters en mensen met een laag of middeninkomen.

Wie vraagt de Woningbouwimpuls aan?

In de 6e ronde kunnen gemeenten de Woningbouwimpuls afzonderlijk of samen met andere gemeenten aanvragen. U kunt in deze ronde maximaal 3 projectaanvragen per gemeente indienen.

Als gemeente bent u de aanvrager. Bij de uitvoering mag u samenwerken met bijvoorbeeld woningcorporaties, bedrijven of organisaties en hen geld betalen. U moet als gemeente zelf opletten dat aan de staatssteunregels wordt voldaan.

De voorwaarden van de Woningbouwimpuls

Om in aanmerking te komen voor de specifieke uitkering van de Woningbouwimpuls moet uw aanvraag voldoen aan deze voorwaarden:

 • Uw aanvraag gaat over een afgebakend projectgebied.
 • U bouwt minimaal 200 woningen.
 • Minimaal 50% van de woningen zijn betaalbare woningen. Betaalbare woningen zijn:
  • sociale huurwoningen
  • huurwoningen voor middeninkomens
  • betaalbare koopwoningen met een verkoopprijs tot en met de betaalbare koopgrens van € 390.000
 • De bouw van het project is nog niet begonnen. De bouw van de eerste woningen start binnen 3 jaar na toekenning. De bouw van de laatste woningen start binnen 10 jaar na toekenning.
 • Uw project kent een aantoonbaar publiek financieel tekort.
 • De maatregelen die leiden tot het publiek financieel tekort zijn publieke investeringen die voor woningbouw noodzakelijk zijn (zie 'Aanvullende maatregelen' op deze pagina).
 • De bijdrage van de Woningbouwimpuls bedraagt maximaal 50% van het publiek financieel tekort. De andere 50% moet door de gemeente en/of andere overheden gedekt zijn.

De Woningbouwimpuls is niet voor voorfinanciering van een project. U mag de regeling ook niet gebruiken om risico’s af te dekken voor mogelijke publieke tekorten in de toekomst.

Aanvullende maatregelen

De maatregelen die leiden tot het publiek financieel tekort moeten noodzakelijk zijn voor woningbouw en vallen in één van de volgende categorieën:

 • de woningen infrastructureel ontsluiten met bijvoorbeeld wegen of bruggen;
 • verlagen van de stikstofdepositie (de neerslag van stikstof) in stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden;
 • saneren van de bodem;
 • verplaatsen van activiteiten die hinder veroorzaken voor woningbouw;
 • inrichten van de openbare ruimte.

Bereid uw aanvraag voor

Bereid uw aanvraag voor met behulp van de onderstaande bestanden.

Budget

Het budget voor de 6e ronde is €300 miljoen. Er is geen maximum aan het aangevraagde bedrag per gemeente.

Wat kunt u verwachten na uw aanvraag?

Bij deze regeling krijgen de beste aanvragen een uitkering, niet de eerste. Na sluiting beoordelen we alle aanvragen op volledigheid en sturen we deze door naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Zij leggen de aanvragen voor aan een onafhankelijke toetsingscommissie die de aanvragen rangschikt naar kwaliteit. Deze toetsingscommissie adviseert de minister die de uiteindelijke beslissing neemt.

Binnen 13 weken na sluiting van het aanvraagloket krijgt u bericht over de uitkomst van uw aanvraag. Dit is in mei 2024. De minister kan beslissen de behandeltermijn te verlengen met 13 weken. Zie Gewijzigd besluit Woningbouwimpuls 14 november 2023 voor de beoordelingscriteria.

U ontvangt 100% van het bedrag als voorschot. U moet verantwoording afleggen over de besteding van de uitkering en de uitvoering van het project. In de beschikking van het ministerie van BZK staat meer informatie. Een jaar na het toekennen van de Woningbouwimpuls wordt er contact met u opgenomen om de voortgang van het project te bespreken. Dit gesprek wordt jaarlijks herhaald. De jaarlijkse verantwoording gebeurt via de SiSa-systematiek (single information, single audit). De SiSa-coördinator van uw gemeente kan u meer vertellen.

Meer informatie over SiSa van de Rijksoverheid.

Meld wijzigingen in uw project

U moet het laten weten als er belangrijke wijzigingen gaan ontstaan in uw project ten opzichte van de beschikking van het ministerie van BZK. Stuur in elk geval een e-mail naar wbi@rvo.nl in de volgende gevallen:

 • U verwacht dat het aantal (betaalbare) woningen kleiner zal zijn dan bepaald in de beschikking.
 • De startdatum van uw bouwproject is vertraagd tot meer dan 3 jaar na de toekenning van de woningbouwimpuls.
 • U verwacht wijzigingen in de maatregelen die genoemd zijn in de beschikking.

Wij nemen contact op om de wijziging en de gevolgen voor de beschikking met u te bespreken. Op basis van uw melding of het jaarlijkse voortgangsgesprek vragen we, in overleg, advies aan het Expertteam Woningbouw. Raadpleeg ook de handreiking vertraging woningbouw voorkomen met grondbeleid en maak gebruik van de beschikbare maatregelen. Door al vroeg in het proces maatregelen te treffen, voorkomt u onnodige vertraging.

Mogelijk moet u extra informatie aanleveren. Dit kan via de knop 'Direct regelen'. Hiervoor heeft u minimaal eHerkenning niveau 2+ met machtiging RVO-diensten op niveau eH2+ nodig.

Lees meer in het onderstaande document.

Wetten en regels

De informatie op onze website is een samenvatting van officiële regelingen. Die regelingen vormen het uitgangspunt voor de beoordeling van aanvragen:

Resultaten Woningbouwimpuls

In 2024 ontvingen 39 gemeenten en 2 regio’s € 177 miljoen voor de bouw van 28.828 woningen, waarvan 72% betaalbare woningen.

In de eerdere rondes bij elkaar ontvingen gemeenten € 1.084 miljoen voor de bouw van 184.367 woningen.

Bekijk de resultaten van de Woningbouwimpuls

In opdracht van:
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?