Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Woningbouwimpuls (WBI)

Gepubliceerd op:
14 mei 2020
Laatst gecontroleerd op:
20 september 2023

De vraag naar woningen is sterk toegenomen, maar de bouw van woningen is achtergebleven. Hierdoor is er nu een groot tekort aan betaalbare en geschikte woningen. Als gemeente bouwt u meer woningen met de specifieke uitkering Woningbouwimpuls.

Startdatum:
dinsdag 14 februari 2023
Einddatum:
vrijdag 31 maart 2023
Totaal budget:
€ 250.000.000

Het woningtekort in Nederland is een probleem. Zeker als het om betaalbare en geschikte woningen gaat. Per jaar moet de woningvoorraad met 100.000 woningen groeien. In uw gemeente kunt u meebouwen met een bijdrage uit de Woningbouwimpuls. U geeft daarbij extra aandacht aan de bouw van betaalbare woningen voor starters en mensen met een laag of middeninkomen.

Wie vraagt de Woningbouwimpuls aan?

In de 5e ronde kunnen gemeenten de Woningbouwimpuls afzonderlijk of samen met andere gemeenten aanvragen. Hoe u met meerdere gemeenten een aanvraag kon indienen, leest u in het Achtergronddocument onder 'Afbakening projectgebied'.

Bent u een kleinere gemeente met minder dan 50.000 inwoners en staat u op de lijst van gemeenten? Dan kan uw gemeente een aanvraag doen voor een project met minimaal 200 woningen in plaats van minimaal 500 woningen. Hierdoor komen ook kleinere gemeenten in aanmerking voor de Woningbouwimpuls.

Als gemeente bent u de aanvrager. Bij de uitvoering mag u samenwerken met bijvoorbeeld woningcorporaties, bedrijven of organisaties en hen geld betalen. U moet als gemeente zelf opletten dat aan de staatssteunregels wordt voldaan.

De voorwaarden van de Woningbouwimpuls

Om in aanmerking te komen voor de specifieke uitkering van de Woningbouwimpuls moet uw aanvraag voldoen aan deze voorwaarden:

 • Uw aanvraag gaat over een afgebakend projectgebied.
 • Uw project voldoet aan het minimum aantal woningen (zie: Wie kan de Woningbouwimpuls aanvragen?)
 • Minimaal 50% van de woningen zijn betaalbare woningen. Betaalbare woningen zijn:
  • sociale huurwoningen
  • huurwoningen voor middeninkomens
  • betaalbare koopwoningen met een verkoopprijs tot en met de betaalbare koopgrens van €355.000
 • De bouw van het project is nog niet begonnen. De bouw van de eerste woningen start binnen 3 jaar na toekenning. De bouw van de laatste woningen start binnen 10 jaar na toekenning.
 • Uw project kent een aantoonbaar publiek financieel tekort.
 • De maatregelen die leiden tot het publiek financieel tekort zijn publieke investeringen die voor woningbouw noodzakelijk zijn (zie 'Aanvullende maatregelen' op deze pagina).
 • De bijdrage van de Woningbouwimpuls bedraagt maximaal 50% van het publiek financieel tekort. De andere 50% moet door de gemeente en/of andere overheden gedekt zijn.

De Woningbouwimpuls is niet voor voorfinanciering van een project. U mag de regeling ook niet gebruiken om risico’s af te dekken voor mogelijke publieke tekorten in de toekomst.

Aanvullende maatregelen

De maatregelen die leiden tot het publiek financieel tekort moeten noodzakelijk zijn voor woningbouw en vallen in één van de volgende categorieën:

 • de woningen infrastructureel ontsluiten met bijvoorbeeld wegen of bruggen;
 • verlagen van de stikstofdepositie (de neerslag van stikstof) in stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden;
 • saneren van de bodem;
 • verplaatsen van activiteiten die hinder veroorzaken voor woningbouw;
 • inrichten van de openbare ruimte.

Budget

Het totale budget voor de 5e ronde is € 250 miljoen (inclusief btw). Er is geen maximum aan het aangevraagde bedrag per gemeente.

Bereid uw aanvraag voor

Bereid uw aanvraag voor met behulp van de onderstaande bestanden.

U vindt instructievideo’s voor het invullen van de indieningsspreadsheet via het ‘Aanvraagdocument 5e tranche Woningbouwimpuls’ en de instructiepagina van de ‘Indieningsspreadsheet 5e tranche Woningbouwimpuls’.

De onderstaande webinars zijn georganiseerd voor de 4e ronde, maar zijn nog steeds relevant:

Wat kunt u verwachten na uw aanvraag?

Bij deze regeling krijgen de beste aanvragen een uitkering, niet de eerste. Na sluiting sturen we alle complete aanvragen door naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Zij leggen de aanvragen voor aan een onafhankelijke toetsingscommissie die de aanvragen rangschikt naar kwaliteit. Deze toetsingscommissie adviseert de minister die de uiteindelijke beslissing neemt.

Binnen 13 weken na sluiting van het aanvraagloket krijgt u bericht over de uitkomst van uw aanvraag. Dit is eind juni 2023. De minister kan beslissen de behandeltermijn te verlengen met 13 weken. Zie Bijlage 1 van de ministeriële regeling voor de beoordelingscriteria.

U ontvangt 100% van het bedrag als voorschot. U moet verantwoording afleggen over de besteding van de uitkering en de uitvoering van het project. In de beschikking van het ministerie van BZK staat meer informatie. Een jaar na het toekennen van de Woningbouwimpuls wordt er contact met u opgenomen om de voortgang van het project te bespreken. Dit gesprek wordt jaarlijks herhaald. De jaarlijkse verantwoording gebeurt via de SiSa-systematiek (single information, single audit). De SiSa-coördinator van uw gemeente kan u meer vertellen.

Meer informatie over SiSa van de Rijksoverheid.

Meld wijzigingen in uw project

U moet het laten weten als er belangrijke wijzigingen gaan ontstaan in uw project ten opzichte van de beschikking van het ministerie van BZK. Stuur in elk geval een e-mail naar wbi@rvo.nl in de volgende gevallen:

 • U verwacht dat het aantal (betaalbare) woningen kleiner zal zijn dan bepaald in de beschikking.
 • De startdatum van uw bouwproject is vertraagd tot meer dan 3 jaar na de toekenning van de woningbouwimpuls.
 • U verwacht wijzigingen in de maatregelen die genoemd zijn in de beschikking.

Wij nemen contact op om de wijziging en de gevolgen voor de beschikking met u te bespreken. Op basis van uw melding of het jaarlijkse voortgangsgesprek vragen we, in overleg, advies aan het Expertteam Woningbouw. Raadpleeg ook de handreiking vertraging woningbouw voorkomen met grondbeleid en maak gebruik van de beschikbare maatregelen. Door al vroeg in het proces maatregelen te treffen, voorkomt u onnodige vertraging.

Mogelijk moet u extra informatie aanleveren. Dit kan via de knop 'Direct regelen'. Hiervoor heeft u minimaal eHerkenning niveau 2+ met machtiging RVO-diensten op niveau eH2+ nodig.

Lees meer in het onderstaande document.

Wetten en regels

De informatie op onze website is een samenvatting van officiële regelingen. Die regelingen vormen het uitgangspunt voor de beoordeling van aanvragen:

Resultaten Woningbouwimpuls

In 2023 ontvingen 26 gemeenten € 117,6 miljoen voor de bouw van 19.635 woningen, waarvan 68% betaalbare woningen.

In de eerdere rondes bij elkaar ontvingen gemeenten € 961 miljoen voor de bouw van 164.732 woningen.

Bekijk de resultaten van de Woningbouwimpuls

In opdracht van:
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?