Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Woningbouwimpuls voor gemeenten

Gepubliceerd op:
14 mei 2020
Laatst gecontroleerd op:
18 mei 2022

De vraag naar woningen is sterk toegenomen, maar de bouw van woningen is achtergebleven. Hierdoor is er nu een groot tekort aan betaalbare en geschikte woningen. Met de regeling Woningbouwimpuls kunnen gemeenten een bijdrage krijgen om dit tekort op te lossen.

Het aanvraagloket voor de 3e tranche van de regeling sloot op 17 september 2021.

Openstelling 4e tranche

De 4e tranche van de Woningbouwimpuls gaat begin augustus open en sluit medio september. In deze periode kunt u uw aanvraag online indienen.

Het totale budget van de 4e tranche bedraagt € 300 miljoen (inclusief btw).

Het ministerie van Binnenlands Zaken en Koninkrijksrelaties onderzoekt nu of  de regeling aangepast moet worden, bijvoorbeeld de voorwaarden. Via deze website hoort u over eventuele aanpassingen.

Hulp bij het formuleren van uw aanvraag

Wij bieden hulp bij het formuleren van een kwalitatief goede aanvraag. Op 25 mei 2022 en 5 juli 2022 organiseren we een technische briefing om de regeling toe te lichten. U kunt zich nu inschrijven voor de online technische briefing die plaatsvindt op 25 mei 2022. Of kijk de technische briefing terug over de 3e tranche.

Van 13 juni 2022 tot en met 1 juli 2022 organiseren we daarnaast impulskamers. Hierin kunt u uw voorlopige aanvraag voorleggen aan experts van het Expertteam Woningbouw. Zij kijken ook graag mee naar de haalbaarheidsstudie waaruit het publiek tekort blijkt. Mocht u interesse hebben in een impulskamer voor de 4e tranche, neem dan contact met ons op.

Alles wat in de impulskamer wordt besproken, is vertrouwelijk. Het speelt geen rol bij de beoordeling en toewijzing van uw aanvraag.

Doel Woningbouwimpuls

Het kabinet heeft het doel gesteld om jaarlijks ongeveer 75.000 woningen toe te voegen aan de woningvoorraad. De Woningbouwimpuls draagt bij aan dit doel door de bouw van meer woningen te versnellen. Bovendien geeft de Woningbouwimpuls specifieke aandacht aan de bouw van betaalbare woningen, zodat het woningaanbod voor starters en mensen met een laag of middeninkomen vergroot wordt. De Woningbouwimpuls richt zich met name op stedelijke regio’s waar de vraag naar woningen het grootst is.

Resultaten van de 1e, 2e en 3e tranche

In de afgelopen 3 tranches is in totaal € 854 miljoen toegekend aan 93 verschillende projecten. Hiermee is een bijdrage geleverd aan de realisatie van 139.964 woningen. Van die woningen is 65% betaalbaar: sociale huursector, middenhuur of betaalbare koopwoning (zie de voorwaarden hieronder). In de 3e tranche mochten kleinere gemeenten een aanvraag indienen voor een project met minimaal 200 woningen in plaats van de standaard 500 woningen van de woningbouwimpuls. Van deze mogelijkheid maakten 5 kleinere gemeenten gebruik en 2 projecten hiervan ontvingen een toekenning.

Bekijk de projecten uit de 1e, 2e en 3e tranche op een kaart van Nederland.

Resultaten per tranche

  1e tranche 2e tranche 3e tranche
Totaal bedrag toegekend € 335 miljoen € 266 miljoen € 253 miljoen
Aantal woningen 51.021 44.666 44.277
% woningen binnen het betaalbare segment 65% 67% 64%
Aantal projecten 27 projecten 30 projecten 36 projecten
Aantal gemeenten 21 gemeenten 28 gemeenten 33 gemeenten

Openstelling en budget

De regeling loopt tot en met 31 december 2023. Na de afronding van de 3e tranche is het totale budget van de regeling uitgeput. Voor 2022 is € 300 miljoen vrijgemaakt voor een 4e tranche. Dit moet de bouw van circa 40.000 woningen mogelijk maken.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de specifieke uitkering van de Woningbouwimpuls moest uw aanvraag voldoen aan deze voorwaarden:

 • Uw aanvraag heeft betrekking op een afgebakend projectgebied.
 • Binnen het projectgebied worden ten minste 500 woningen toegevoegd. In de 3e tranche is de minimale projectomvang voor sommige gemeenten 200 woningen. Welke gemeenten dat zijn, leest u in het 'Wijzigingsbesluit vaststelling gemeenten' (zie 'Wetten en regels' op deze pagina).
 • De realisatie van het project is nog niet begonnen. De bouw van de eerste woningen start binnen 3 jaar na toekenning. De bouw van de laatste woningen start binnen 10 jaar na toekenning.
 • Uw project kent een aantoonbaar publiek financieel tekort.
 • De maatregelen die leiden tot het publiek tekort zijn publieke investeringen die voor woningbouw noodzakelijk zijn (zie 'Aanvullende maatregelen' op deze pagina).
 • Medeoverheden moeten ten minste 50% van het publiek financieel tekort dekken. De bijdrage van de Woningbouwimpuls bedraagt maximaal 50%.
 • Minimaal 50% van de woningen zijn betaalbare woningen. Onder betaalbare woningen wordt verstaan:
  • sociale huurwoningen;
  • huurwoningen voor middeninkomens met een huurprijs van maximaal € 1.000 per maand of lager als de bovengrens van middenhuurwoningen door de gemeente lager is vastgesteld;
  • betaalbare koopwoningen met een verkoopprijs onder de kostengrens van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

De Woningbouwimpuls is niet bestemd voor voorfinanciering van een project. U mag de regeling ook niet gebruiken als risicoafdekking voor mogelijke publieke tekorten in de toekomst.

Aanvullende maatregelen

De maatregelen die leiden tot het publiek tekort moeten noodzakelijk voor woningbouw zijn en vallen in één van de volgende categorieën:

 • infrastructureel ontsluiten van de woningen;
 • verlagen van de stikstofdepositie (de neerslag van stikstof) in stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden;
 • saneren van de bodem;
 • uitplaatsen van activiteiten die hinder veroorzaken voor woningbouw;
 • inrichten van de openbare ruimte;
 • betaalbaar maken van de woningen.

Na uw aanvraag

U kon een aanvraag indienen van 1 september 2021 tot en met 17 september 2021.

U ontving 100% van het bedrag als voorschot. In het besluit van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties staat hoe u verantwoording aflegt over de besteding en uitvoering van het project. Deze jaarlijkse verantwoording verloopt via de SiSa-systematiek.

Diende u een aanvraag in? U kunt uw aanvraag nog bekijken:

Wijzigingen

U moet het laten weten als er belangrijke wijzigingen zijn in uw project ten opzichte van uw aanvraag, bijvoorbeeld als:

 • het aantal (betaalbare) woningen afwijkt;
 • uw project vertraging oploopt, waardoor de startbouw in een later kalenderjaar aanvangt;
 • de fasering van de maatregelen, die randvoorwaardelijk zijn voor het realiseren van de woningen, afwijkt.

U kunt uw wijziging doorgeven door een e-mail te sturen naar wbi@rvo.nl.

Wetten en regels

De informatie op onze website is een samenvatting van officiële regelingen. Die regelingen vormen het uitgangspunt voor de beoordeling van aanvragen:

Downloads

Vragen over de Woningbouwimpuls?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?