Gesloten voor aanvragen

Regeling huisvesting aandachtsgroepen (RHA)

Gepubliceerd op:
22 september 2021
Laatst gecontroleerd op:
23 oktober 2023

Als gemeente zorgt u dat er genoeg woonruimte is voor mensen die dat nodig hebben. U vraagt de Regeling Huisvesting Aandachtsgroepen (RHA) aan voor financiële hulp om meer passende woonruimte beschikbaar te maken. Bijvoorbeeld voor arbeidsmigranten en mensen met medische of sociale noodzaak.

Budget

Startdatum:
dinsdag 30 mei 2023
09:00
Einddatum:
vrijdag 7 juli 2023
17:00
maximaal € 2.000.000 per gemeente
Totaal budget:
€ 34.705.000

Het loket stond open van dinsdag 30 mei 2023 tot en met vrijdag 7 juli 2023. In deze ronde zijn er meer aanvragen ingediend dan er budget beschikbaar is. Het budget voor deze ronde is daarmee overtekend. De komende tijd beoordelen we alle ingediende aanvragen.

Wie zijn de aandachtsgroepen?

Met aandachtsgroepen bedoelen we in deze regeling:

 • dak- en thuislozen
 • statushouders
 • mensen die uitstromen uit een intramurale situatie
 • arbeidsmigranten
 • uitwonende studenten
 • woonwagenbewoners
 • mensen met sociale of medische urgentie

U bepaalt zelf als gemeente wie er sociale of medische urgentie krijgt. Het gaat bijvoorbeeld om mensen die dak- en thuisloos dreigen te worden, mensen die een lichamelijke, verstandelijke, zintuigelijke beperking of psychische kwetsbaarheid hebben, sekswerkers die willen stoppen en in een andere omgeving willen wonen of remigrantengezinnen met de Nederlandse nationaliteit die na terugkeer naar Nederland dakloos zijn.

Naast de aandachtsgroepen kunt u met de RHA ook woonruimte financieren voor ontheemden uit Oekraïne.

Voorwaarden

Met deze uitkering realiseert u als gemeente woonruimten:

 • met een redelijke huurprijs die niet hoger is dan de aftoppingsgrenzen. En waarbij de huurprijs niet sneller stijgt dan het maximale huurverhogingspercentage (zie artikel 1 van de regeling).
 • waarbij de huurder zelf een schriftelijk huurcontract krijgt van de verhuurder.
 • die nieuw gebouwd zijn, of die worden omgebouwd van bijvoorbeeld kantoorruimte of zorgvastgoed.

Met deze regeling krijgt u geen uitkering voor verblijfsruimten of het om- of verbouwen van bestaande woningen.

Andere voorwaarden zijn:

 • U begint de bouw of transformatie binnen 2 jaar nadat u de uitkering krijgt.
 • U bent binnen 5 jaar na de verleningsdatum klaar. Daarna zijn de woningen waarvoor u de uitkering krijgt minstens 10 jaar bestemd voor de aandachtsgroepen.
 • Als u vooraf toestemming vraagt met een wijzigingsverzoek (zie hieronder bij Na uw aanvraag) mag u in die 10 jaar een flexwoning verplaatsen binnen de gemeente, of een andere aandachtsgroep of ontheemden uit Oekraïne huisvesten in de woning.  

De woonruimten mogen deel uitmaken van een gemengd project, waarin ook mensen wonen die niet onder de aandachtsgroepen vallen. Let wel: deze uitkering is dan alleen te gebruiken voor het deel dat bestemd is voor de aandachtsgroepen.

U mag ook kosten voor sociaal beheer indienen tot maximaal 10% van de door u aangevraagde bijdrage. Bijvoorbeeld een huismeester of begeleider van de aandachtsgroepen. Het doel is het bevorderen van de leefbaarheid, zelfredzaamheid, maatschappelijke participatie, relatie tussen bewoners onderling en de signaalfunctie. Let op: deze uitkering is eenmalig dus u dekt hiermee geen gat in de exploitatie op de heel lange termijn.

Daarnaast gelden er een aantal specifieke voorwaarden voor:

Bereid uw aanvraag voor

Om aan te vragen logt u in met eHerkenning. Voor uw aanvraag heeft u minimaal machtiging RVO-diensten op niveau eH3 nodig. Heeft u dit nog niet? Vraag dit dan op tijd aan op de website van eHerkenning. Het kan een paar dagen duren voor u uw herkenningsmiddel heeft. Meer informatie vindt u op de pagina Hulp bij inloggen

Als gemeente bent u de aanvrager. Bij de uitvoering mag u samenwerken met bijvoorbeeld woningcorporaties, bedrijven of organisaties en hen geld betalen. U moet als gemeente zelf opletten dat u aan de staatssteunregels voldoet. U kunt meerdere aanvragen indienen. Per aanvraag mag u maar één project invullen.

Webinar Regeling Huisvesting Aandachtsgroepen 1 mei 2023

Samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties organiseerden we een webinar over de RHA 2023. Daarin bespraken we onder andere de wijzigingen in de aanvraagprocedure en -formulieren.

Vereiste Informatie bij aanvragen

Uw aanvraag voor de Regeling Huisvesting Aandachtsgroepen bevat:

 • KVK-nummer en NAW-gegevens van de aanvrager;
 • contactpersoon en contactgegevens van de 1e en 2e aanvrager;
 • IBAN (rekeningnummer) op naam van de aanvrager. U hoeft hiervoor niets in te leveren, we controleren de tenaamstelling automatisch;
 • projectnaam;
 • projectomschrijving waarin u de locatie definieert en onder andere het huidige en toekomstige gebruik van het projectgebied omschrijft;
 • start- en einddatum van het project;
 • een overzicht van de aantallen te realiseren woonruimten per beoogde aandachtsgroep;
 • een uitsplitsing naar aantal permanente en aantal flexibele woonruimten;
 • een beschrijving van de te nemen processtappen om tot realisatie te komen;
 • een beschrijving en onderbouwing van de mijlpalen in het project en hoe deze behaald worden;
 • een beschrijving van de afspraken van de gemeente over betaalbaarheid, behoud voor aandachtsgroepen en aanbod van zorg en ondersteuning;
 • een beschrijving van de risico’s in de planvorming, juridische risico’s, draagvlak in de omgeving en afspraken met de markt en corporaties;
 • de btw die u terug wilt vragen bij het BTW-compensatiefonds.

Afhankelijk van de grootte van het project levert u een ingevuld aanvraagformulier en mogelijk een begroting in. We maken verschil tussen kleine projecten (99 woningen of minder) en grotere projecten (100 woningen of meer). Klik hieronder voor meer informatie.

Let op: het RHA begrotingsformat is op 5 juni 2023 gewijzigd. Zorg dat u de laatste versie gebruikt om aan te vragen.

Na uw aanvraag

De minister besluit binnen 8 weken of u de uitkering krijgt. Verlenging met nog eens 8 weken is mogelijk. U ontvangt 100% van het bedrag als voorschot.

In het besluit staat ook hoe u verantwoording aflegt over de besteding en aantoont dat het project is uitgevoerd. Deze jaarlijkse verantwoording verloopt via de SiSa-systematiek (single information, single audit). De SiSa-coördinator van uw gemeente kan u meer vertellen.

Meer informatie over SiSa van de Rijksoverheid.

Geef wijzigingen door

U moet het laten weten als er belangrijke wijzigingen zijn ten opzichte van uw aanvraag. Voorbeelden van wijzigingen zijn:

 •  veranderingen in de activiteiten waarvoor u de uitkering krijgt, bijvoorbeeld omdat het oorspronkelijke voorstel niet door kan gaan en u een ander project wilt voorstellen;
 • u realiseert een ander aantal woonruimten;
 • u haalt de mijlpalen uit het aanvraagformulier niet.

De aanvraag kunt u zelf wijzigen totdat deze in behandeling is genomen. Daarna geeft u uw wijzigingen (ook voor uw RHA van 2021 als u die heeft) door via de knop 'Beheer uw aanvraag'.

Hiervoor heeft u minimaal eHerkenning niveau 3 met machtiging RVO-diensten op niveau eH3 nodig.

Hoeveel heeft de RHA bijgedragen?

Resultaten RHA
  RHA 2021 RHA 2022
Totale bijdrage RHA  € 35,4 miljoen  € 52,1 miljoen
Totaal aantal gemeenten 84 76
Totaal aantal projecten 124 107
Totaal aantal te realiseren woonruimtes 8086 7725

Meer weten?

  Wetten en regels

  Vragen over de RHA?

  Stuur een e-mail naar rha@rvo.nl

  In opdracht van:
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  Bent u tevreden over deze pagina?