Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Regeling huisvesting aandachtsgroepen (RHA)

Gepubliceerd op:
22 september 2021
Laatst gecontroleerd op:
6 maart 2023

Als gemeente zorgt u dat er genoeg woonruimte is voor mensen die dat nodig hebben. U vraagt de Regeling Huisvesting Aandachtsgroepen (RHA) aan voor financiële hulp om meer passende woonruimte beschikbaar te maken. Bijvoorbeeld voor arbeidsmigranten en mensen met medische of sociale noodzaak.

In 2023 kunt u weer nieuwe aanvragen indienen. De precieze openingsdatum van de volgende tranche maken we zo snel mogelijk bekend op deze pagina.

Lees meer over de resultaten van de RHA.

Aandachtsgroepen

Met aandachtsgroepen bedoelen we in deze regeling:

 • dak- en thuislozen
 • statushouders
 • mensen die uitstromen uit een intramurale situatie
 • arbeidsmigranten
 • uitwonende studenten
 • woonwagenbewoners
 • mensen met sociale of medische urgentie

U bepaalt zelf als gemeente wie er sociale of medische urgentie krijgt. Het gaat bijvoorbeeld om mensen die dak- en thuisloos dreigen te worden, mensen die een lichamelijke, verstandelijke, zintuigelijke beperking of psychische kwetsbaarheid hebben, sekswerkers die willen stoppen en in een andere omgeving willen wonen of remigrantengezinnen met de Nederlandse nationaliteit die na terugkeer naar Nederland dakloos zijn.

Voorwaarden

Met deze uitkering realiseert u als gemeente woonruimten:

 • met een redelijke huurprijs die niet hoger is dan de aftoppingsgrenzen. En waarbij de huurprijs niet sneller stijgt dan het maximale huurverhogingspercentage (zie artikel 1 van de regeling).
 • waarbij de huurder zelf een schriftelijk huurcontract krijgt van de verhuurder.
 • die nieuw gebouwd zijn of die omgebouwd worden van bijvoorbeeld kantoorruimte of zorgvastgoed.

Met deze regeling krijgt u geen uitkering voor verblijfsruimten of het om- of verbouwen van bestaande woningen.

Andere voorwaarden zijn:

 • U begint de bouw of transformatie binnen 2 jaar nadat u de uitkering krijgt.
 • U bent binnen 5 jaar na de verleningsdatum klaar. Daarna zijn de woningen waarvoor u de uitkering krijgt, minstens 10 jaar bestemd voor de aandachtsgroepen.
 • Als u vooraf toestemming vraagt met een wijzigingsverzoek (zie hieronder bij Na uw aanvraag’), mag u in die 10 jaar een flexwoning verplaatsen binnen de gemeente of een andere aandachtsgroep huisvesten in de woning.  

De woonruimten mogen deel uitmaken van een gemengd project, waarin ook mensen wonen die niet onder de aandachtsgroepen vallen. Let wel: deze uitkering is dan alleen te gebruiken voor het deel dat bestemd is voor de aandachtsgroepen.

Heeft u vanuit een andere regeling al financiering van het Rijk ontvangen voor uw project? Bijvoorbeeld uit de voorlopers 'Regeling specifieke uitkering 2e tranche voor huisvesting aandachtsgroepen' en 'Regeling vaststelling regels verstrekken eenmalige specifieke uitkering aan gemeenten huisvesting kwetsbare doelgroepen'? Dan komt uw project niet in aanmerking voor deze regeling. U mag als gemeente wel voor een ander project een aanvraag indienen.

In deze ronde mag u voor het eerst ook kosten voor sociaal beheer indienen tot maximaal 10% van de door u aangevraagde bijdrage. Bijvoorbeeld een huismeester of begeleider van de aandachtsgroepen. Het doel is het bevorderen van de leefbaarheid, zelfredzaamheid, maatschappelijke participatie, relatie tussen bewoners onderling en de signaalfunctie. Let op: deze uitkering is eenmalig dus u dekt hiermee geen gat in de exploitatie op de heel lange termijn.

Daarnaast gelden er een aantal specifieke voorwaarden voor:

Hoogte van de uitkering

De specifieke uitkering is maximaal € 7.000 per te realiseren woonruimte. Ongeacht of het een flexibele of een permanente woning is.

U ontvangt als gemeente in deze tranche maximaal € 2 miljoen. Bij € 2 miljoen kijken we alleen naar wat u deze keer aanvraagt en niet naar eerdere aanvragen bij eerdere tranches (de genoemde voorlopers).

U mag de btw verrekenen met het BTW-compensatiefonds. Dit geldt alleen voor de btw over de kosten waarvoor u de uitkering krijgt.

Budget

Het budget is op 28 september 2022 met ruim € 15 miljoen verhoogd.

Doordat er meer geld beschikbaar is, kunt u als gemeente meer projectaanvragen indienen. Met dit extra geld willen we het belang van huisvesting voor aandachtsgroepen vergroten. In het programma ‘Een thuis voor iedereen’ leest u wie onder de aandachtsgroepen vallen. Projecten voor groepen die niet onder de aandachtsgroepen vallen, bestaat de Stimuleringsregeling Flex- en Transformatie.

Aanvraag voorbereiden

U logt in met eHerkenning. Voor uw aanvraag heeft u minimaal niveau 3 met machtiging RVO-diensten op niveau eH3 nodig. Heeft u dit nog niet? Vraag dit dan op tijd aan.

U kunt meerdere aanvragen indienen. Per aanvraag mag u maar één project invullen. U stuurt een begroting mee als bijlage. Gebruik hiervoor het onderstaande format:

  Uw aanvraag bevat:

  • KVK-nummer en NAW-gegevens van de aanvrager;
  • contactpersoon en contactgegevens van de eerste en tweede aanvrager;
  • IBAN (rekeningnummer) op naam van de aanvrager. U hoeft hiervoor niets in te leveren, we controleren de tenaamstelling automatisch;
  • projectnaam;
  • projectomschrijving waarin u onder andere het huidige en toekomstige gebruik van het projectgebied omschrijft;
  • start- en einddatum van het project;
  • een overzicht van de aantallen te realiseren woonruimten per beoogde aandachtsgroep;
  • een uitsplitsing naar aantal permanente en aantal flexibele woonruimten;
  • een beschrijving van de te nemen processtappen om tot realisatie te komen;
  • een beschrijving en onderbouwing van de mijlpalen in het project en hoe deze behaald worden;
  • een beschrijving van de afspraken van de gemeente over betaalbaarheid, behoud voor aandachtsgroepen en aanbod van zorg en ondersteuning;
  • een beschrijving van de risico’s in de planvorming, juridische risico’s, draagvlak in de omgeving en afspraken met de markt en corporaties;
  • een begroting. Het format (excelbestand) vindt u door hieronder op de knop 'Aanvraag indienen' te klikken. Hierbij geeft u een toelichting op de opgevoerde kosten- en opbrengstenposten;
  • de btw die u terug wilt vragen bij het BTW-compensatiefonds.

  Webinar

  Kijk voor meer informatie ons webinar terug. U hoort zo meer over de regeling en het verloop van de aanvraagprocedure. Het Expertteam Woningbouw van RVO vertelde meer over flexwonen en het opstellen van een business case. 

  Aanvraag indienen

  De RHA opent op 19 september 2022 om 9:00 uur. De aanvraagronde van deze regeling is verlengd. De sluitingsdatum is 28 november 2022 om 17:00 uur. De RHA sluit dus niet op 24 oktober. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) wil zo gemeenten meer tijd geven om alsnog van de regeling gebruik te maken.

  Als gemeente bent u de aanvrager. Bij de uitvoering mag u samenwerken met bijvoorbeeld woningcorporaties, bedrijven of organisaties en hen geld betalen. U moet als gemeente zelf opletten dat aan de staatssteunregels wordt voldaan.

  Na uw aanvraag

  De minister besluit binnen 8 weken of u de uitkering krijgt. Verlenging met nog eens 8 weken is mogelijk. U ontvangt 100% van het bedrag als voorschot.

  In het besluit staat ook hoe u verantwoording aflegt over de besteding en aantoont dat het project is uitgevoerd. Deze jaarlijkse verantwoording verloopt via de SiSa-systematiek (single information, single audit). De SiSa-coördinator van uw gemeente kan u meer vertellen.

  Meer informatie over SiSa van de Rijksoverheid.

  Wijzigingen

  U moet het laten weten als er belangrijke wijzigingen zijn ten opzichte van uw aanvraag. Voorbeelden van wijzigingen zijn:

  •  veranderingen in de activiteiten waarvoor u de uitkering krijgt, bijvoorbeeld omdat het oorspronkelijke voorstel niet door kan gaan en u een ander project wilt voorstellen;
  • u realiseert een ander aantal woonruimten;
  • u haalt de mijlpalen uit het aanvraagformulier niet.

  De aanvraag kunt u zelf wijzigen totdat deze in behandeling is genomen. Daarna geeft u uw wijzigingen (ook voor uw RHA van 2021 als u die heeft) door via de knop 'Direct regelen'. Hiervoor heeft u minimaal eHerkenning niveau 3 met machtiging RVO-diensten op niveau eH3 nodig.

  Geef uw wijzigingen voor uw RHA-aanvraag uit 2021 door via de knop 'Direct regelen'. Hiervoor heeft u minimaal eHerkenning niveau 3 met machtiging RVO-diensten op niveau eH3 nodig.

  Wetten en regels

  Meer informatie

  Resultaten

  Resultaten RHA
    RHA 2021 RHA 2022
  Totale bijdrage RHA  € 35,4 miljoen  € 52,1 mijoen
  Totaal aantal gemeenten 84 76
  Totaal aantal projecten 124 107
  Totaal aantal te realiseren woonruimtes 8086 7725

   

  In opdracht van:
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  Bent u tevreden over deze pagina?