Bijna open voor aanvragen

Regeling huisvesting aandachtsgroepen (RHA)

Gepubliceerd op:
22 september 2021
Laatst gecontroleerd op:
3 augustus 2022

De huisvesting van aandachtsgroepen staat onder druk.  Ze vinden moeilijker een betaalbare woning met goede leefomstandigheden. De specifieke uitkering Regeling huisvesting aandachtsgroepen (RHA) stimuleert gemeenten om meer passende woonruimten te bouwen.

Budget en looptijd

Startdatum:
maandag 19 september 2022
07:00 AM (CET)
Einddatum:
maandag 24 oktober 2022
03:00 PM (CET)
Totaal budget:
€ 37.100.000

Met aandachtsgroepen bedoelen we in deze regeling:

 •  dak- en thuisloze mensen
 • statushouders
 • mensen die uitstromen uit een intramurale situatie
 • arbeidsmigranten
 • uitwonende studenten
 • woonwagenbewoners
 • mensen met sociale of medische urgentie

U bepaalt zelf als gemeente wie er sociale of medische urgentie krijgt. Het gaat bijvoorbeeld om mensen die dak- en thuisloos dreigen te worden, mensen die een lichamelijke, verstandelijke, zintuigelijke beperking of psychische kwetsbaarheid hebben, sekswerkers die willen stoppen en in een andere omgeving willen wonen of remigranten-gezinnen met de Nederlandse nationaliteit die na terugkeer naar Nederland dakloos zijn.

Voorwaarden

Met deze uitkering realiseert u als gemeente woonruimten:

 • met een redelijke huurprijs die niet hoger is dan de aftoppingsgrenzen en waarbij de huurpijs niet sneller stijgt dan het maximale huurverhogingspercentage (zie artikel 1 van de regeling)
 • waarbij de huurder zelf een schriftelijk huurcontract krijgt van de verhuurder
 • die nieuw gebouwd zijn of het gaat om transformatie van bijvoorbeeld kantoorruimte of zorgvastgoed.

Met deze regeling krijgt u géén uitkering voor verblijfsruimten of het om- of verbouwen van bestaande woningen.

Andere voorwaarden zijn:

 • U begint de bouw of transformatie binnen 2 jaar nadat u de uitkering krijgt.
 • U bent binnen 5 jaar na de verleningsdatum klaar. Daarna zijn de woningen waarvoor u de uitkering krijgt, minstens 10 jaar bestemd voor de aandachtsgroepen.
 • Als u vooraf toestemming vraagt met een wijzigingsverzoek (zie hieronder bij Na uw aanvraag’), mag u in die 10 jaar een flexwoning verplaatsen binnen de gemeente of een andere aandachtsgroep huisvesten in de woning.  

De woonruimten mogen deel uitmaken van een gemengd project, waarin ook mensen wonen die niet onder de aandachtsgroepen vallen. Let wel: deze uitkering is dan alleen te gebruiken voor het deel dat bestemd is voor de aandachtsgroepen.

Daarnaast gelden er een aantal specifieke voorwaarden voor:

Hoogte van de uitkering

U ontvangt als gemeente maximaal een bedrag van € 2 miljoen. De specifieke uitkering is maximaal € 7.000 per te realiseren woonruimte. Ongeacht of het een flexibele of een permanente woning is.

U mag de btw verrekenen met het BTW-compensatiefonds. Dit geldt alleen voor de btw over de kosten waarvoor u de uitkering krijgt.

Budget

Het totale budget in 2022 voor deze specifieke uitkering is € 37.100.000 (inclusief btw).

Aanvraag voorbereiden

U logt in met eHerkenning. Voor uw aanvraag heeft u minimaal niveau 3 met machtiging RVO-diensten op niveau eH3 nodig. Heeft u dit nog niet? Vraag dit dan op tijd aan.

U kunt meerdere aanvragen indienen maar per aanvraag mag u maar één project invullen. Let wel: het maximaal te ontvangen bedrag per gemeente is € 2 miljoen.

Uw aanvraag bevat:

 • KVK-nummer en NAW-gegevens van de aanvrager
 • contactpersoon en contactgegevens van de eerste en tweede aanvrager
 • IBAN (rekeningnummer) op naam van de aanvrager. U hoeft hiervoor niets in te leveren, we controleren de tenaamstelling automatisch.
 • projectnaam
 • projectomschrijving waarin u onder andere het huidige en toekomstige gebruik van het projectgebied omschrijft
 • start- en einddatum van het project
 • een overzicht van de aantallen te realiseren woonruimten per beoogde aandachtsgroep
 • een uitsplitsing naar aantal permanente en aantal flexibele woonruimten
 • een beschrijving van de te nemen processtappen om tot realisatie te komen
 • een beschrijving en onderbouwing van de mijlpalen in het project en hoe deze behaald worden
 • een beschrijving van de afspraken van de gemeente over betaalbaarheid, behoud voor aandachtsgroepen en aanbod van zorg en ondersteuning
 • een beschrijving van de risico’s in de planvorming, juridische risico’s, draagvlak in de omgeving en afspraken met de markt en corporaties
 • een begroting. Hieronder vindt u het format (excel).  Hierbij geeft u een toelichting op de opgevoerde kosten- en opbrengstenposten.
 • de btw die u terug wilt vragen bij het BTW-compensatiefonds.

Aanvraag indienen

De RHA opent op 19 september 2022 om 9:00 uur en sluit 24 oktober 2022 om 17:00 uur. De sluiting is dus niet op 17 oktober, zoals we eerder communiceerden.
Als gemeente bent u de aanvrager. Bij de uitvoering mag u samenwerken met bijvoorbeeld woningcorporaties, bedrijven of organisaties en hen geld betalen. U moet als gemeente zelf opletten dat aan de staatssteunregels wordt voldaan.

Wij beoordelen de aanvragen op volgorde van binnenkomst. Past of vult u uw aanvraag nog aan? Dan geldt de datum waarop wij de verbeterde versie ontvangen. De aanvragen die wij positief beoordelen krijgen een toekenning zolang er budget is. Op de dag dat het budget opgaat, loten we tussen de aanvragers.

Een intermediair machtigen voor de regeling kan ook. De intermediair logt in en geeft aan waarvoor de machtiging is: alleen aanvragen en/of bezwaar en beroep en/of beheer en vaststelling. U hoeft geen verklaring of machtigingsformulier mee te sturen.

Webinar

Kijk voor meer informatie ons webinar terug. U hoort zo meer over de regeling en het verloop van de aanvraagprocedure. Het Expertteam Woningbouw van RVO vertelde meer over flexwonen en het opstellen van een business case. 

Na uw aanvraag

De minister besluit binnen 8 weken of u de uitkering krijgt. Verlenging met nog eens 8 weken is mogelijk. U ontvangt 100% van het bedrag als voorschot.

In het besluit staat ook hoe u verantwoording aflegt over de besteding en aantoont dat het project is uitgevoerd. Deze jaarlijkse verantwoording verloopt via de SiSa-systematiek (single information, single audit). De SiSa-coördinator van uw gemeente kan u meer vertellen.

Meer informatie over SiSa van de Rijksoverheid.

Wijzigingen

U moet het laten weten als er belangrijke wijzigingen zijn ten opzichte van uw aanvraag. Voorbeelden van wijzigingen zijn:

 •  veranderingen in de activiteiten waarvoor u de uitkering krijgt, bijvoorbeeld omdat het oorspronkelijke voorstel niet door kan gaan en u een ander project wilt voorstellen;
 • u realiseert een ander aantal woonruimten;
 • u haalt de mijlpalen uit het aanvraagformulier niet.

De aanvraag kunt u zelf wijzigen totdat deze in behandeling is genomen. Daarna geeft u uw wijzigingen (ook voor uw RHA van 2021) door via de knop 'Direct regelen'. Hiervoor heeft u minimaal eHerkenning niveau 3 met machtiging RVO-diensten op niveau eH3 nodig.

Geef uw wijzigingen voor uw RHA-aanvraag uit 2021 door via de knop 'Direct regelen'. Hiervoor heeft u minimaal eHerkenning niveau 3 met machtiging RVO-diensten op niveau eH3 nodig.

Wetten en regels

Meer informatie

Vragen over de Regeling huisvesting aandachtsgroepen?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?