Fokprogramma's

Gepubliceerd op:
16 december 2022

Wilt u erkenning aanvragen voor uw fokkerijorganisatie? Dan heeft u een goedgekeurd fokprogramma nodig. In het fokprogramma staat alle informatie over het ras waarvoor u een stamboek of fokregister bijhoudt.

Doel van het fokprogramma

Het doel van het fokprogramma is om de raskenmerken van dieren duurzaam te verbeteren of in stand te houden. Dit gebeurt door op wenselijke kenmerken te selecteren. In het fokprogramma staat op welke manier de organisatie dit doel wil bereiken.

Onderdelen van het fokprogramma

In het fokprogramma staat informatie over het ras, de afstamming, identificatie, prestatieonderzoek en genetische evaluatie van de dieren. Deze informatie geeft fokkers de basis om dieren te fokken en selecteren. Zo kan uw organisatie het gewenste fokdoel halen.

Het fokprogramma verschilt per diersoort. Voor elke diersoort is er een toelichting. Daarin staan alle onderdelen die u opneemt in het fokprogramma. Deze kunt u gebruiken als u een fokprogramma maakt.

Advies duurzaam fokprogramma

Wij controleren of het fokprogramma voldoet aan de voorwaarden. Wilt u advies over de ontwikkeling van duurzame fokprogramma’s en het behoud van voldoende diversiteit binnen het ras? Neem dan ook eens contact op met het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland. Heeft u een fokprogramma voor een zeldzaam ras? Neem dan voor vrijblijvend advies contact op met de Stichting Zeldzame Huisdierrassen.

Opsturen fokprogramma

Stuur het fokprogramma naar ons toe met het formulier Fokprogramma op mijn.rvo.nl. Houdt u voor meer rassen een stamboek of register bij? Dan stelt u voor ieder ras een fokprogramma op.

Beoordeling fokprogramma

Na het versturen van uw fokprogramma krijgt u direct een ontvangstbevestiging via e-mail. U krijgt binnen 20 weken na de ontvangst van uw volledige aanvraag een beslissing op uw aanvraag. Voldoet het fokprogramma aan de voorwaarden? Dan krijgt u van ons een brief. U krijgt ook een brief als het niet aan de voorwaarden voldoet. Hierin staat wat er niet juist is of wat er ontbreekt. We vermelden binnen welke termijn u dit kunt corrigeren.

Ontvangen wij niet de juiste of ontbrekende informatie? Dan kunnen wij uw fokprogramma niet goedkeuren. Ook hiervan ontvangt u van ons een brief. Als u het niet eens bent met onze beslissing, kunt u een bezwaarschrift indienen. In de brief leest u hoe u dit doet.

Wijzigingen in het fokprogramma

Verandert er iets in een al goedgekeurd fokprogramma? Dan moet u deze wijzigingen doorgeven met het formulier Wijziging fokprogramma. Geef in het formulier aan welke onderdelen veranderen. U hoeft dan alleen de gewijzigde gegevens in te vullen en te versturen. U logt in met eHerkenning niveau 2+ of hoger. Heeft u deze nog niet? Vraag dan eerst eHerkenning aan.

Wij beoordelen de wijzigingsaanvraag uiterlijk binnen 90 dagen. U krijgt van ons een brief met de beslissing. Als wij uw aanvraag goedkeuren dan mag u de wijziging definitief doorvoeren. Daarnaast informeert u de fokkers tijdig en op een open manier over de wijziging. De wijziging verwerken wij in uw fokprogramma in Mijn dossier. 

Gegevens populatie

Het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland vraagt regelmatig populatiegegevens bij u op. Zijn er grote wijzigingen in de populatiegegevens? Dan kan het zijn dat u het fokprogramma moet aanpassen. Bijvoorbeeld omdat het ras met uitsterven wordt bedreigd. Wij nemen dan contact met u op.

Uitbreiding geografisch gebied doorgeven

Wilt u uw activiteiten uitvoeren in een andere Europese lidstaat? Of doet een fokker met een fokdier in een andere Europese lidstaat mee aan uw fokprogramma? Dan breidt u uw geografische gebied uit. Hiervoor heeft u eerst toestemming nodig van de autoriteit in de lidstaat. De uitbreiding vraagt u aan met het formulier Uitbreiding geografisch gebied.

Een fokker doet mee aan uw fokprogramma, als de fokker bijvoorbeeld:

  • dieren registreert in uw stamboek of fokregister;
  • meedoet aan prestatieonderzoek of genetische evaluatie;
  • een zoötechnisch certificaat ontvangt.

Na uw aanvraag nemen wij contact op met de bevoegde autoriteit in het land van uitbreiding. Deze beoordeelt uw aanvraag binnen 90 dagen. Die periode gaat in op het moment dat de lidstaat uw aanvraag heeft ontvangen. De lidstaat communiceert aan ons of ze de aanvraag goedkeuren.

Vertaling van uw fokprogramma

De lidstaat vraagt bijna altijd om een vertaling van het door ons goedgekeurde fokprogramma. U vertaalt het fokprogramma daarom in één van de officiële talen van het land van uitbreiding. Wij raden u aan om de vertaling mee te sturen met uw aanvraag. Zo voorkomt u vertraging.

De lidstaat moet het vertaalde fokprogramma uiterlijk 60 dagen voor de gewenste startdatum ontvangen. Anders mag u niet beginnen met het uitvoeren van uw fokprogramma. U stuurt de vertaling naar ons en wij sturen die door naar de andere lidstaat.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?