Voorkomen van (verdere) funderingsproblemen

Gepubliceerd op:
2 april 2019
Laatst gecontroleerd op:
17 april 2023

Een fundering maakt onderdeel uit van de woning, net zo zeer als het dak en de kozijnen. Alle onderdelen van een woning hebben periodiek onderhoud nodig en bereiken uiteindelijk het einde van de levensduur. Veel woningeigenaren zijn zich hier onvoldoende van bewust.

Sparen voor noodzakelijk onderhoud

Een fundering is vaak niet zichtbaar, dus pas wanneer de signalen van problemen bovengrond duidelijk zichtbaar worden, wordt gekeken naar de staat van de fundering. Bij vroege constatering van aantasting en een aflopende levensduur zijn er soms nog mogelijkheden om schades te voorkomen, te beperken of om de herstelkosten te beperken.

De Funderingsviewer indicatieve aandachtsgebieden geeft inzicht in de gebieden waar vermoedelijk sprake is van een risico. Het is voor woningeigenaren in deze gebieden raadzaam om extra alert te zijn op de signalen  van mogelijke problemen met de houten paalfundering.

Daarbij is het raadzaam ook financieel rekening te houden met toekomstig onderhoud of vervanging. Als er al tekenen of signalen zijn dat funderingproblemen optreden, bijvoorbeeld in de buurt, dan geldt dat natuurlijk eens te meer. Funderingsherstel is kostbaar: circa 1.000 euro per vierkante meter oppervlakte begane grond.

Goed inzicht in de aard en de staat van de fundering wordt dan belangrijk. Als u daar profesionele partijen bij betrekt, is het van belang dat de kwaliteit daarvan is verzekerd. Onderzoek en herstel zijn kostbaar en vergen expertise. Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) hanteert daarom een enkeningsregeling met partijen die door hen als zondanig zijn aangemerkt. Soms kan ook uw gemeente hierin adviseren.

Kleurcodes bij funderingsproblemen

Wanneer er signalen zijn dat er mogelijk iets mis is met de fundering, zie Wat is funderingsproblematiek?, kan er sprake zijn van code oranje of code rood. Funderingsonderzoek is noodzakelijk om hier uitsluitsel over te geven.

Code oranje

Er is steeds meer aandacht voor preventieve maatregelen in deze fase om de achteruitgang te beperken of een hat toe te roepen. Veel van die oplossingen vergen nog onderzoek of experimenten in de praktijk. Op beperkte schaal worden al successen geboekt met bijvoorbeeld gorndwaterinfiltratie en er loopt een onderzoek naar het tegengaan van bacteriële aantasting. Hieronder ziet u enkele voorbeelden.

Code rood

Er moet op korte termijn gehandeld worden, omdat de fundering op zo'n manier beschadigd is dat dit binnen 5 jaar een gevaarlijke situatie oplevert. Een groeiend aantal gemeenten faciliteert deze woningeigenaren door bijvoorbeeld deelname aan het Fonds Duurzaam Funderingsherstel.

Voorkomen verdere aantasting door schimmels

Het is mogelijk dat uit het onderzoek naar voren komt dat: 

  • de woning is gefundeerd door middel van houten palen;
  • deze palen door schimmels zijn aangetast;
  • de oorzaak blootstelling aan zuurstof is door een te lage grondwaterstand;
  • de palen nog wel over voldoende draagvermogen beschikken (minstens Code Oranje).

In deze gevallen kan grondwaterpeilbeheer wellicht de levensduur van de bestaande fundering verlengen.

Voorkomen verdere aantasting door bacteriën

Uit het onderzoek kan ook duidelijk worden dat:

  • de woning is gefundeerd door middel van houten palen;
  • dit grenenhouten palen zijn;
  • de palen niet langdurig blootgesteld zijn aan zuurstof;
  • ze aangetast zijn door bacteriën;
  • de palen nog wel over voldoende draagvermogen beschikken (minstens Code Oranje).

Het is dan raadzaam om het lopende onderzoek naar het conserveren van grenen houten funderingspalen in de gaten te houden.

Vragen over funderingsproblematiek?

Bent u particulier? Neem dan voor uw vragen contact op met het KCAF.

Andere partijen nemen contact op met RVO.

In opdracht van:
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?