Bodemdaling

Gepubliceerd op:
2 april 2019
Laatst gecontroleerd op:
6 januari 2021

Bodemdaling kan zowel effect hebben op funderingen op staal als op houten paalfunderingen.

Wanneer de combinatie van beide typen funderingen in dezelfde wijk voorkomen, kan dat voor dilemma's zorgen.

Effecten bodemdaling op stalen paalfunderingen

Bodemdaling kan op 2 manieren voor problemen zorgen bij funderingen zonder palen. Omdat de fundering direct op de bovenste grondlaag rust, zakt de woning bij het dalen van de bodem mee naar beneden. Het inklinken van de bodem gaat niet altijd gelijkmatig over de hele fundering. Hierdoor ontstaat mogelijk scheefstand van de woning en scheurvorming. Dit komt doordat de druk niet meer gelijkmatig op de fundering rust. Dit betekent overigens niet dat bij een gelijkmatige daling van de bodem, en dus van de woning, automatisch geen problemen meer onstaan. Wanneer de woning zakt, maar de grondwaterstand niet, kan het grondwater tot aan het niveau van de vloeren komen. Het is dan niet ondenkbaar dat de vloeren aangetast zijn. 

Effecten bodemdaling op houten paalfunderingen

Het effect van bodemdaling op houten paalfunderingen is indirect. Omdat de palen van de woning op een diepere laag rusten, daalt de bodem in principe zonder de woning mee de diepte in te nemen. Indirect heeft bodemdaling toch ook effect op houten paalfunderingen: ten eerste kan er negatieve kleef optreden. Ten tweede kan bodemdaling ervoor zorgen dat waterschappen genoodzaakt zijn om de grondwaterstand te verlagen. Wanneer funderingspalen hierdoor droog komen te staan, ligt aantasting door schimmels op de loer.

Combinatie funderingen zorgt voor dilemma’s

Het is dus mogelijk dat bodemdaling voor zowel funderingen op staal als voor funderingen op palen problemen oplevert. Bij een bodemdaling zijn woningen op houten palen beter af met een hoge waterstand, zodat er geen zuurstof bij de palen komt. Woningen op staal zijn bij een bodemdaling beter af met een lagere waterstand, zodat het water uiteindelijk niet tot aan de vloer komt. In wijken waar beide typen funderingen naast elkaar voorkomen, levert dit een behoorlijk dilemma op.

Vragen over funderingsproblematiek?

In opdracht van:
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?