GLB 2023: doelgericht werken aan plattelandsontwikkeling

Laatst gecontroleerd op:
11 december 2023
Gepubliceerd op:
27 juni 2022

Werkt u aan plattelandsontwikkeling? In 2023 verandert het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). U kunt subsidies aanvragen voor investeringen, samenwerking, kennis, innovatie én voor sectoren. De prestatie (het resultaat) die u hiervoor levert, staat centraal. Maar wat betekent dit voor uw aanvraag?

De prestatie staat centraal

U krijgt subsidie als u prestaties levert die bijdragen aan doelen zoals veerkrachtige landbouw, biodiversiteit, water of plattelandsontwikkeling. Dit kan door een investering, door innovatie of door uw boerderij als demonstratieboerderij aan te melden. Maar ook door samenwerkingsprojecten, zoals het verhogen van het waterpeil in een veenweidegebied. De prestatie die u hiervoor levert, staat centraal. Dit betekent: 

  • Wij belonen u of het samenwerkingsverband voor de inspanningen.
  • We maken samen met u afspraken over de prestatie.
  • Om de aanvraag makkelijk te houden, werken we zoveel mogelijk met vaste bedragen.
  • Hoe u verantwoording aflegt over de prestatie, hangt af van de hoogte van het subsidiebedrag.

De veranderingen op een rij

In de huidige situatie ligt de nadruk op controle en verantwoording van de kosten. Dit betekent in de praktijk veel papierwerk en verschillende controles. In de nieuwe situatie maken we dit makkelijker voor u. We richten ons op een doelmatig, klantgericht en efficiënt proces. Het aanvragen van een subsidie wordt makkelijker en kost u minder tijd.

Minder papierwerk en vaste bedragen

Het aanvragen en verantwoorden van de aanvraag worden makkelijker. We werken waar het kan met standaard uurtarieven en vaste bedragen voor de prestaties. Hierdoor hoeft u minder documenten aan te leveren. En vult u begrotingen makkelijker in.

Sneller meerdere aanvragen doen

Doet u meerdere aanvragen? Dan hoeft u niet alle gegevens steeds opnieuw in te vullen. We maken beter gebruik van de beschikbare data.

Voorschot mogelijk

Voor samenwerkingsprojecten en investeringen kunt u al tijdens de uitvoering een voorschot ontvangen. Bijvoorbeeld voor regelingen zoals LEADER, Samenwerken aan innovatie (EIP) en gebiedsontwikkeling.

Minder aanleveren bij lager subsidiebedrag

Bij lagere subsidiebedragen hoeft u niet standaard alle bewijsdocumenten in te sturen. Wij controleren uw subsidieverplichtingen digitaal of steekproefsgewijs.

Vastleggen van de veranderingen

Elk project moet de bijdrage aan de doelen zoals klimaat, biodiversiteit en plattelandsontwikkeling vastleggen. Zo laten we zien hoe we samen werken aan veranderingen in een gebied. Bijvoorbeeld het totaal aantal hectare veenweidegebieden of Natura2000.

Meer hulp en begeleiding

U krijgt ondersteuning van ons in het aanvraagproces en meer persoonlijk contact. Zo krijgt u bijvoorbeeld bericht of een telefoontje voor het aanleveren van een voortgangsrapport.

Meer regelingen

Er komen meer regelingen voor jonge landbouwers. Ook komen er meer regelingen voor het investeren in uw bedrijf.

Uitbreiding samenwerkingsregelingen

Er komen meer samenwerkingsregelingen voor gebiedsontwikkeling. Met deze regelingen werken we samen om de doelen klimaat en biodiversiteit te halen. Samen coördineren we de subsidieaanvragen en uitvoering. Hiervoor werken we samen met het Rijk, provincies, waterschappen, RVO en andere ketenpartners. Voorbeelden van samenwerkingsregelingen zijn: Samenwerking voor Integrale gebiedsontwikkeling, Gebiedsontwikkeling Natura2000 en veenweide en budgetten voor grote investeringen.

Verschillende situaties, verschil in administratie

Hoe controleren we uw subsidieaanvraag en wat levert u daarvoor aan? Dat hangt af van de hoogte van het bedrag (budget).

  1. Bedrag lager dan € 25.000: Vraagt u minder dan € 25.000 aan? Dan heeft u weinig administratieve lasten. Dit geldt bijvoorbeeld als u een kleine investering doet. Of als u vouchers aanvraagt voor cursussen en opleidingen (kennis en innovatie).
  2. Bedrag lager dan € 125.000: Vraagt u tussen de € 25.000 en € 125.000 aan? Dan controleren we de prestatie. Dit geldt bijvoorbeeld voor grotere investeringen zoals het aanleggen van oevers, samenwerkingsregelingen zoals LEADER en duurdere kennis- en innovatiemaatregelen.
  3. Bedrag hoger dan € 125.000: Vraagt u meer dan € 125.000 aan? Dan controleren we de prestatie en de kosten. Dit geldt bijvoorbeeld voor sectorale interventies, grotere samenwerkingsprojecten zoals gebiedsontwikkeling veenweide en Natura 2000.

GLB 2023 innovatieprojecten: eerste subsidies verleend

De eerste subsidies zijn verleend voor EIP algemeen en EIP fieldlabs. Kijk op Samenwerken aan innovatie (EIP) algemeen voor het nieuwsbericht.

Subsidies voor plattelandsontwikkeling

Er zijn verschillende subsidies voor plattelandsontwikkeling beschikbaar:

Daarbij is er extra aandacht voor gebiedsontwikkeling en jonge landbouwers.

Bent u tevreden over deze pagina?