Landbouwgrond GLB 2023

Gepubliceerd op:
28 november 2022
Laatst gecontroleerd op:
19 oktober 2023

U kunt verschillende subsidies uit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) aanvragen. Welke dat zijn, hangt af van hoe u uw landbouwgrond gebruikt. En wat wel of geen landbouwgrond is volgens het GLB.

Laatste aanpassingen op deze pagina

 • 25 september: Een uitleg over toestemming bevestigen en aantonen is toegevoegd.
 • 15 maart: Een uitleg over mondelinge afspraken van grondgebruik is toegevoegd.
 • 10 maart: De nieuwe Tabel Gewassen en GLB 2023 is nu beschikbaar.

Het deel van uw landbouwgrond waarop u landbouwactiviteiten uitvoert, noemen we landbouwoppervlakte. Vanaf 2023 tellen landschapselementen mee als landbouwgrond. Uw totale landbouwgrond is dus: landbouwoppervlakte + landschapselementen.

Voorwaarden

Dit zijn de voorwaarden als u GLB-subsidies wilt aanvragen:

 • U heeft de landbouwgrond waarvoor u subsidie aanvraagt op 15 mei 2023 in gebruik of beheer. Bent u zelf geen eigenaar? Dan heeft u toestemming nodig van de eigenaar voor het gebruik van de landbouwgrond. Is er sprake van onderpacht? Dat kan alleen als de onderverpachter daarvoor toestemming heeft van de verpachter. Hieronder leest u meer over toestemming aantonen.
 • U houdt zich aan de conditionaliteiten.
 • U gebruikt uw landbouwoppervlakte als bouwland, blijvend grasland of blijvende teelt.
 • U verbouwt een of meer subsidiabele gewassen. 
 • U gebruikt uw landbouwoppervlakte in het subsidiejaar niet meer dan 90 dagen voor niet-landbouwactiviteiten.
 • Uw perceel landbouwoppervlakte is afgerond minstens 0,01 hectare.
 • Voor percelen met landschapselementen houdt u zich aan de voorwaarden voor landschapselementen.
 • Voor percelen met hennep houdt u zich aan de voorwaarden voor de teelt van hennep.
 • Voor percelen op boslandbouw houdt u zich aan de voorwaarden voor boslandbouw (agroforestry).
 • U geeft alle landbouwareaal en alle landschapselementen op die u op de peildatum van 15 mei ter beschikking heeft. 

Afspraken over grondgebruik

In de Gecombineerde opgave geeft u per perceel aan of het gaat om eigendom, pacht of erfpacht of andere vormen van gebruik. Andere vormen van gebruik zijn bijvoorbeeld mondelinge afspraken over grondruil of met een grondgebruikersverklaring.

U geeft andere vormen van gebruik op met de gebruikstitel ‘overige exploitatievormen’. Lees hieronder waar u op moet letten.

Controles op grondgebruik

We merken dat er onduidelijkheid en onrust is over onjuiste subsidieaanvragen en de controles op grondgebruik. Hoe controleren we juist grondgebruik? En wat doen we als iets niet klopt? Een overzicht.

  Meer weten over toestemming aantonen bij grondgebruik? Bekijk de veelgestelde vragen over dit onderwerp.

  Heeft u hulp nodig bij het opgeven van percelen? Wij helpen u graag.

  Tijdelijk gebruik voor andere activiteiten

  Gebruikt u of iemand anders landbouwoppervlakte voor niet-landbouwactiviteiten? Dat mag als het aantal dagen opgeteld niet meer dan 90 dagen per kalenderjaar is. Breng het perceel direct na de korte activiteit terug zodat begrazing of teelt weer mogelijk is. Voorbeelden van tijdelijke andere activiteiten zijn:

  • tijdelijke parkeerplaats
  • feesttent
  • paardenconcours
  • ijsbaan

  ANLb of Catalogus Groenblauwe diensten

  Bij sommige activiteiten voor ANLb of Catalogus Groenblauwe diensten mag deze periode langer zijn dan 90 dagen. Breng het perceel direct na de activiteit terug zodat begrazing of teelt weer mogelijk is.

  Bouwland

  Bouwland is grond:

  • die u gebruikt voor de teelt van gewassen, maar niet voor blijvende teelt. U houdt het perceel in stand zodat u er een akkerbouwgewas in kunt zaaien.
  • die u gebruikt als tijdelijk grasland. U beweidt uw tijdelijk grasland, of maait het minimaal één keer in het jaar. Dit doet u uiterlijk voor 1 oktober. Percelen met ANLb of Catalogus Groenblauwe diensten maait u minimaal één keer in de 2 jaar voor 1 oktober.
  • die u kunt gebruiken voor de teelt van gewassen of tijdelijk grasland, maar die nu nog braak ligt.
  • Op uw perceel bouwland staan niet meer dan 100 bomen per hectare.

  Blijvend grasland

  Voor percelen met blijvend grasland gelden de volgende extra voorwaarden:

  • Het perceel met grasland is minimaal 5 jaar niet opgenomen in de vruchtwisseling. Dit betekent dat het perceel niet is omgezet in een ander gewas dan gras.
  • Meer dan 50% van de grondbedekking bestaat uit grassen of andere kruidachtige voedergewassen. Mengsels van gras en stikstofbinders tellen mee. Pitrus, riet en heide vallen hier bijvoorbeeld niet onder.
  • U beweidt uw grasland of maait het minimaal één keer in het jaar. Dit doet u voor 1 oktober. Heeft u percelen uit de ANLb of Catalogus Groenblauwe diensten? Dan is minimaal één keer in de 2 jaar maaien voldoende. Deze voorwaarde wordt als landbouwactiviteit gezien in het stroomschema gewascodes voor grasland 2023.
  • Op uw perceel blijvend grasland staan niet meer dan 100 bomen per hectare.

  Ecologisch kwetsbaar blijvend grasland

  Is uw perceel aangewezen als ecologisch kwetsbaar blijvend grasland? Lees meer op Conditionaliteiten onder GLMC 9.

  Blijvende teelt

  Blijvende teelt is landbouwoppervlakte waarop u een gewas teelt dat langer dan 5 jaar staat. U houdt het perceel in stand zodat u het regelmatig kunt oogsten. Voorbeelden van blijvende teelt zijn:

  • producten van kwekerijen
  • kortlopend hakhout
  • boomgaarden
  • boom- en fruitkwekerijen
  • gewassen als cranberry’s en miscanthus (olifantsgras)
  • voedselbossen

  Gewassentabel

  U krijgt alleen uitbetaling voor percelen met subsidiabele gewassen. In de Tabel Gewassen en GLB 2023 ziet u wanneer een gewas subsidiabel is. U ziet ook wat de gewassen betekenen voor de conditionaliteiten.

  Gewascodes grasland

  Heeft u grasland? Gebruik onderstaand stroomschema om te bepalen welke gewascode in uw situatie van toepassing is.

   

  Stroomschema gewascodes voor grasland 2023

  Grond die niet telt als landbouwgrond

  Voor deze grond kunt u geen GLB-subsidies aanvragen om wettelijke redenen. Of omdat de oppervlakte niet geschikt is voor landbouwactiviteiten. Hierop bestaan geen uitzonderingen.

  Grond die niet telt als landbouwgrond - met uitzonderingen

  Voor deze grond kunt u geen GLB-subsidies aanvragen om wettelijke redenen. Of omdat de oppervlakte niet geschikt is voor landbouwactiviteiten. In sommige situaties gelden uitzonderingen.

  In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
  Bent u tevreden over deze pagina?