Voorwaarden Investeren in groen-economisch herstel

Laatst gecontroleerd op:
4 maart 2024
Gepubliceerd op:
14 december 2021

Wilt u de subsidie Investeren in groen-economisch herstel aanvragen? Dan moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Voor jonge landbouwers gelden extra voorwaarden. Zij kunnen meer subsidie krijgen.

Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor de subsidie:

 • Uw bedrijf is een actief landbouwbedrijf met primaire productie. Het grootste deel van uw werk bestaat uit landbouwactiviteiten. In dit bedrijf doet u de investering voor deze subsidie.
 • U vraagt subsidie aan voor maximaal 2 investeringen. Vraagt u subsidie aan voor een waterbassin voor hemelwateropvang? Dan mag u geen subsidie voor een 2e investering aanvragen.
 • U geeft de leverancier van de investering pas na uw subsidieaanvraag de opdracht.
 • U koopt een nieuwe machine of installatie voor gebruik in uw eigen bedrijf. Deze mag geen soortgelijke machine of installatie vervangen.
 • Investeert u in een (mest)vergistingsinstallatie? Dan mag u geen energieleverancier worden.

Regels POP3 en REES

Deze subsidie valt onder het plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) en de Regeling Europese EZK- en LNV-subsidies (REES). Hierdoor gelden de algemene spelregels hiervan ook voor uw subsidie.

Actief landbouwbedrijf met primaire productie

In het actieve landbouwbedrijf vindt primaire landbouwproductie plaats. Dit geldt vanaf het moment dat u de subsidieaanvraag heeft verstuurd. Primaire landbouwproductie betekent dat het bedrijf levert of handelt in producten van de bodem en/of veehouderij. De landbouwproducten mogen niet bewerkt worden.

Branches van landbouwbedrijven

U kunt deze subsidie aanvragen als uw bedrijf valt onder één van deze branches:

 • gespecialiseerde akkerbouwbedrijven en tuinbouwbedrijven
 • wijnbouw
 • overige permanente teelten
 • gespecialiseerde zuivelbedrijven
 • overige graasdieren
 • varkenshouderij of pluimveehouderij
 • bedrijven met combinaties van gewassen en veeteelt

Wilt u weten onder welke branche uw bedrijf valt? Neem dan contact op met KVK.

Uitzonderingen

Valt uw bedrijf niet onder één van deze branches? Maar heeft u wel een landbouwbedrijf? Dan kunt u misschien toch subsidie krijgen. Wij vragen u dan om bewijzen op te sturen waarmee u laat zien dat u een landbouwbedrijf heeft. Dit kunt u op verschillende manieren bewijzen, bijvoorbeeld met een:

Maximaal 2 investeringen

U mag subsidie aanvragen voor maximaal 2 investeringen. Wij bedoelen hiermee 1 of 2 losse machines of systemen met verschillende doelen. Zo kunt u bijvoorbeeld subsidie aanvragen voor:

 • 1 investering binnen A1 groeien en oogsten plus 1 investering binnen A3 precisiebemesting;
 • 1 investering binnen A1 groeien en oogsten plus 1 investering binnen B1 digitale voorzieningen voor weidegang.

U mag niet voor 2 investeringen subsidie aanvragen binnen dezelfde soort investering. Bijvoorbeeld 2 investeringen binnen D1 elektrische voertuigen of 2 investeringen binnen D3 aanpassing klimaatverandering.

Uitzondering voor waterberging en -opvang

Vraagt u subsidie aan voor een waterbassin voor hemelwateropvang? Dan mag u geen subsidie voor een 2e investering aanvragen. Deze investering valt onder categorie C4.

De verschillende categorieën en soorten investeringen staan op de Lijst met investeringen.

Opdracht naar leverancier pas na subsidieaanvraag

U mag pas opdracht geven voor (een onderdeel van) de investering nadat u de subsidie aanvraagt. Heeft u bijvoorbeeld een offerte of opdrachtbevestiging ondertekend op 29 december 2021? En heeft u uw subsidieaanvraag gedaan op 30 december 2021? U krijgt dan geen subsidie voor de investering.

Alleen voor nieuwe machines en installaties

U krijgt alleen subsidie als u nieuwe machines en installaties koopt. Voor tweedehandse machines en installaties krijgt u geen subsidie. De investering mag ook geen vervanging zijn. U mag bijvoorbeeld geen versleten machine vervangen.

Investeert u in een nieuwe machine of installatie? En is dit ter verbetering of verduurzaming van een oude machine of installatie? Dit valt dan niet onder een vervangingsinvestering. U kunt dan wel subsidie krijgen.

Voorbeeld: U moet een oude heftruck die op diesel rijdt vervangen. U wilt deze vervangen door een elektrische heftruck. U kunt dan subsidie krijgen voor deze investering. Het is geen vervangingsinvestering, omdat het om een duurzamere machine gaat.

Geen energieleverancier door (mest)vergistingsinstallatie

Investeert u in een (mest)vergistingsinstallatie? Uw investering mag niet meer energie opwekken dan wat uw landbouwbedrijf verbruikt. Gebeurt dit wel? Dan zien wij uw bedrijf als een energieleverancier. U krijgt dan alleen subsidie over de energie die u zelf gaat gebruiken.

Berekening gemiddelde energieverbruik

We berekenen het gemiddelde energieverbruik per jaar met de energienota(‘s) van elektriciteit en gas. Deze stuurt u mee bij uw aanvraag voor vaststelling van de subsidie.  Op Vaststelling Investeren in groen-economisch herstel vertellen wij welke gegevens op de nota’s moeten staan.

Staat uw woning op de locatie van uw landbouwbedrijf? Dan rekenen we het energieverbruik van uw woning ook mee. We nemen aan dat u hier ook uw werk doet, bijvoorbeeld de administratie.

Voorbeeldberekening

U wilt investeren in een mestvergistingsinstallatie van gemiddeld 100.000 Kilowattuur (kWh) per jaar. U betaalt hiervoor € 80.000 zonder btw. Uw gemiddelde energieverbruik is 50.000 kWh per jaar. U krijgt alleen subsidie voor de kosten van het eigen energieverbruik (50.000 kWh).

De berekening ziet er dan zo uit:

 • Kijk in uw offerte wat de investering in kWh gaat opwekken.
 • U deelt de totale prijs zonder btw door het aantal kWh.
 • U vermenigvuldigt het resultaat met uw energieverbruik van dit moment.
 • Dit zijn alle kosten waarvoor u subsidie krijgt.

De berekening voor de situatie hierboven is dan:

 • € 80.000 / 100.000 kWh = 0,8.
 • 0,8 * 50.000 kWh = € 40.000.

Dit betekent dat wij het subsidiepercentage berekenen over € 40.000. En dus niet over alle kosten van de mestvergistingsinstallatie (€ 80.000).

Extra voorwaarden jonge landbouwers

Bent u jonger dan 41 jaar? Dan kunt u 75% van de kosten aan subsidie krijgen, in plaats van 60%. Hiervoor gelden deze voorwaarden:

Huurkoop en financial lease

U mag uw investering doen via huurkoop of financial lease. U houdt dan rekening met een aantal extra voorwaarden.

Extra voorwaarden huurkoop

Doet u een investering via huurkoop? Dan gelden deze voorwaarden:

 • De huurkoopovereenkomst stopt uiterlijk 31 december 2030.
 • U krijgt alleen subsidie over de huurkooptermijnen die u voor het insturen van de vaststelling betaald heeft.
 • U hoeft niet alle termijnen van de huurkoop helemaal af te betalen als u de vaststelling verstuurt.
 • Op de huurkoopovereenkomst staat de einddatum van de huurkoop.
 • Op de huurkoopovereenkomst staan de datums van alle betaaltermijnen.
 • U krijgt geen subsidie voor btw en rente.

Extra voorwaarden financial lease

Kiest u voor financial lease? U krijgt dan subsidie over de complete aanschafwaarde als:

 • de leverancier compleet betaald is. Dit mag door de voorfinancier betaald zijn;
 • uw leaseovereenkomst uiterlijk 31 december 2030 stopt;
 • u juridisch eigenaar wordt van de investering. U gebruikt dan de koopoptie.

Kiest u voor financial lease, maar is de leverancier niet volledig betaald? U kunt dan subsidie krijgen over de termijnen die u al betaalde aan de leverancier voor het insturen van de vaststelling. U moet dan aan dezelfde voorwaarden voldoen als bij huurkoop. En u moet juridisch eigenaar worden van de investering.

Communiceren over uw project

Als u communiceert over uw project gelden er voorwaarden. Zo gebruikt u bijvoorbeeld het EU-logo en de slogan van het Europees Landbouwfonds voor de Plattelandsontwikkeling (ELFPO). Ook plaatst u in sommige gevallen een bord als u uw project uitvoert. U leest alles over de regels in Bijlage 1 Voorschriften inzake promotie van het Handboek POP3.

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?