Schapen en geiten melden

Gepubliceerd op:
20 mei 2019
Laatst gecontroleerd op:
23 januari 2024

Als melkgeitenhouder met 50 melkgeiten of meer meldt u een geboorte binnen 7 kalenderdagen. Als houder van schapen en overige geiten meldt u de geboorte binnen 6 maanden. Andere veranderingen in het aantal schapen en geiten meldt u binnen 7 kalenderdagen.

Bij dierziektes met gevaar voor de volksgezondheid moeten we snel actie ondernemen. Daarom zijn er regels voor de identificatie en registratie van dieren.

Goed om te weten

I&R Dieren op Mijn RVO is vernieuwd. Vanaf 5 december 2023 gebruikt u het nieuwe I&R Dieren op Mijn RVO. Lees meer op Het nieuwe I&R Dieren.

Hoe melden

Voor het doorgeven van meldingen heeft u gegevens over de locatie (UBN), de ID-code van het dier (landcode en levensnummer) en de datum nodig. Een melding kunt u op 3 manieren doorgeven.

I&R systeem

Via Direct regelen op de pagina Schapen en geiten melden komt u in I&R. Hier kunt u meldingen doorgeven, bekijken, herstellen en de status van een dier opvragen. Dit doet u op Mijn RVO.

Bedrijfsmanagementsysteem (BMS)

Meldingen kunt u ook doorgeven via een BMS. Veel van deze systemen voeren gegevens direct door in I&R. U hoeft de gegevens dan maar een keer in te voeren. Wij helpen softwarebedrijven aan informatie om de gegevens uit het BMS in ons systeem te zetten. Wij controleren niet of de BMS goed werkt. Het is belangrijk dat u controleert of het BMS de meldingen goed doorgeeft in het I&R-systeem. Als dit niet zo is, vraag dan uw softwareleverancier.

Voice Respons Systeem (VRS)

Via VRS kunt u de meldingen telefonisch doorgeven. U kunt een geboorte-, aanvoer-, afvoer- en sterftemelding van schapen en geiten doorgeven. Ook kunt u de status van een dier opvragen. Het VRS heeft minder mogelijkheden dan I&R via Direct regelen. Het telefoonnummer is 0900 - 25 520 04. Voor het inloggen in VRS heeft u een gebruikerscode en wachtwoord nodig. In VRS heet dit een gebruikersaccount en een pincode. Heeft u deze gegevens nodig? Neem dan contact met ons op.

In VRS kunt u alleen maar cijfers invoeren. Het wachtwoord bestaat uit cijfers en letters. De letters van het wachtwoord moet u daarom eerst omzetten in cijfers. Op een telefoon staan op een toets met een cijfer ook letters. Zo staan bijvoorbeeld bij het cijfer 2 op uw telefoon ook de letters a, b en c. Dit betekent dat de letters a, b en c alle drie met een cijfer 2 kunnen worden omgezet.

Stel het wachtwoord is JmekB87. U zet de letters J, m, e, k, B om in cijfers. De pincode wordt daardoor 5635287.

Machtigen

Wilt u dat iemand anders uw I&R-administratie doet? Dan kunt u een ander machtigen. Deze machtiging gaat in op de datum die u zelf aangeeft. U kunt uzelf ook machtigen voor een andere houder. De ingangsdatum die u invult ligt dan minimaal 14 dagen in de toekomst.

U kunt een ander machtigen voor het doen van meldingen en het aanvragen van een stallijst of bedrijfsregister. Dit doet u op Mijn RVO.

Wilt u een machtiging voor een bepaalde periode afgeven of beëindigen? Vul dan bij de machtiging een einddatum in. De machtiging wordt dan per die datum stopgezet. Dit kunt u op ieder moment doen.

U blijft zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van uw gegevens. Ook wanneer u iemand anders machtigt om dat voor u te doen. Zorg ervoor dat uw gegevens kloppen, volledig zijn en op tijd bij ons terechtkomen.  

Wat en wanneer melden

In het I&R-systeem geeft u verschillende soorten meldingen door op Mijn RVO. Klik op Mijn I&R Schapen Openen of Mijn I&R Geiten Openen om het programma te starten. Via het menu Melden kiest u de melding die u wilt doorgeven. Direct via de stallijst een melding doorgeven kan ook.

 

Type melding Situatie Actie
Geboorte Dier geboren

Binnen 7 kalenderdagen na de geboorte melden.
Dit geldt voor geiten geboren op een melkgeitenhouderij
met 50 melkgeiten of meer.

Binnen 6 maanden na de geboorte melden.
Dit geldt voor schapen en overige geiten.

Aanvoer Dier aangevoerd op het bedrijf Binnen 7 kalenderdagen na de aanvoer melden.
Afvoer Dier afgevoerd van het bedrijf Binnen 7 kalenderdagen na de afvoer melden.
Import Dier aangevoerd vanuit het buitenland Binnen 7 kalenderdagen na de import melden.
Export Dier afgevoerd naar het buitenland Binnen 7 kalenderdagen na de export melden.
Dood Dier dood gegaan of doodgeboren

Binnen 7 kalenderdagen na de dood melden.

Doodgeboren geiten binnen 7 kalenderdagen melden.
Dit geldt alleen voor doodgeboren geiten op een
melkgeitenhouderij met 50 melkgeiten of meer.

Vermissing Dier vermist Binnen 7 kalenderdagen na vermissing melden.
Diervlag Q-koorts Dier vaccineren tegen Q-koorts Binnen 7 dagen na de vaccinatie melden.
Dit geldt alleen bij verplichte vaccinatie en registratie.
Merkblokkade Merk onbruikbaar of vermist Doorgeven merkblokkademelding.
Vervangend merk Dier heeft een merk verloren Doe een vervangend merk bij het dier in.
Geef een vervangend merkmelding door.
Merkoverdracht Merk(en) verkocht of aan andere
houder gegeven
Doorgeven merkoverdrachtmelding.

Melden melkgeiten

Heeft u op een moment in een jaar 50 melkgeiten of meer? Dan gelden extra regels voor u als melkgeitenhouder.

De geboorte van lammeren geeft u binnen 7 kalenderdagen door. Bij de geboortemelding legt u ook het geslacht van de lammeren vast. Ook bij een importmelding legt u het geslacht van de geit vast.

Doodgeboren lammeren geeft u ook binnen 7 kalenderdagen door. De doodgeboorte geeft u door via een doodmelding. Hierbij meldt u de datum, het aantal en het geslacht. Onder een doodgeboorte verstaan we een geboorte van een levenloos lam vanaf de laatste week van de dracht. Ook een lam dat sterft voordat het een merk heeft gekregen geeft u op deze manier door.

Melding door het slachthuis

Een slachtmelding wordt alleen door het slachthuis geplaatst. Deze melding moet binnen 7 kalenderdagen na de slacht zijn gedaan. U meldt alleen de afvoer naar het slachthuis. Dit doet u met een afvoermelding op Mijn RVO.

Afvoer naar Rendac

Meldt u een schaap of geit dood in I&R? Vergeet dan niet om Rendac te bellen, zodat zij het dode dier ophalen. Rendac geeft de doodmelding niet door in I&R.

Op tijd melden

Een geboortemelding doet u binnen 6 maanden na de geboorte. Voor geiten geboren op een melkgeitenhouderij met 50 melkgeiten of meer doet u dit binnen 7 kalenderdagen. Verlaat het dier eerder de locatie of verplaatst u het eerder over de openbare weg? Doe dan de geboortemelding voor de verplaatsing.

Andere meldingen dan een geboorte doet u binnen 7 kalenderdagen na de gebeurtenis. Heeft u een dier aangevoerd op het bedrijf en verlaat deze het bedrijf binnen 7 kalenderdagen? Doe dan de aanvoermelding in I&R voordat u het dier afvoert.

De dag van de gebeurtenis is altijd dag 0. De melding moet dan uiterlijk de 7e kalenderdag binnen zijn.

Tot 112 dagen na de datum van gebeurtenis mag u zelf de melding doorgeven. Doet u dit niet binnen die tijd? Dan doen wij dit voor u en moet u voor iedere te late melding betalen. De tarieven voor zelf melden of het laten plaatsen van een melding door ons staan op de pagina Tarieven schapen en geiten.

Controle en herstellen meldingen

Wij controleren uw meldingen in het I&R-systeem. Kloppen alle gegevens? Dan accepteren en registreren wij de meldingen. Een melding houdt 7 kalenderdagen de status Voorlopig. Na 7 kalenderdagen verandert de status in Definitief. Zijn er fouten gevonden, dan krijgt de melding de status Inconsistent. Deze meldingen staan ook op het Dashboard in het blokje Nog door u te doen. Er staat ook bij wat u moet doen.

Heeft de andere houder zijn melding nog niet gedaan, dan krijgt de melding de status Voorlopig. Deze meldingen staan ook op het Dashboard. De melding wordt definitief als de andere houder de melding heeft gedaan.

Heeft u een melding nog niet gedaan, maar de andere houder wel? Dan staan deze ontbrekende meldingen op het Dashboard. Na een jaar verdwijnen deze meldingen van het Dashboard. U kunt ze dan in I&R via het scherm Ontbrekende meldingen nog wel opvragen en registeren in I&R.

Zelf meldingen controleren

Controleer regelmatig de status van uw meldingen in I&R. U bent zelf verantwoordelijk voor uw registratie. Ook als u iemand anders gemachtigd heeft om de meldingen voor u te doen. Dit geldt ook als u meldt via een bedrijfsmanagementsysteem. Als u regelmatig controleert kunt u op tijd fouten herstellen. Wilt u een melding ontvangen als u een of meer signaleringen heeft in I&R? Dat kan met de App I&R dieren.

Melding wijzigen

Alle meldingen kunt u binnen 112 dagen na de melddatum zelf nog wijzigen. Ook de meldingen met een definitieve status. Na deze periode kunt u de melding alleen nog schriftelijk herstellen of intrekken.

Aan het schriftelijk herstellen of intrekken van een melding zijn kosten verbonden. Hiervoor ontvangen wij graag een ondertekende brief van u. In deze brief geeft u een toelichting op de melding die u wilt herstellen. Stuur ook informatie mee waaruit de juiste registratie van de dieren blijkt. De brief kunt u digitaal naar ons toesturen via Schapen en geiten melden op Mijn RVO. Of stuur het via de post naar:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Afdeling Dierregistraties
Postbus 40225
8004 DE Zwolle

Overzicht Maatregelen en Meldingen

Wij controleren alle meldingen. Wordt er bij deze controles een afwijking gevonden? Dan kunnen we een dierblokkade opleggen. Dit kan een blokkade voor een dier of voor het hele bedrijf zijn. Voor het dier of bedrijf geldt dan een aan- en afvoerverbod. U krijgt hiervan een Overzicht Maatregelen en Meldingen (OVMM). Per maatregel staat hoe u de melding zelf kunt herstellen.

Als u een overzicht krijgt heeft u 21 dagen de tijd om zelf de melding te herstellen. Als u niet op tijd herstelt, doen wij dit. Hiervoor brengen wij mogelijk kosten in rekening. Op de pagina Tarieven schapen en geiten staan de tarieven voor herstelmeldingen. Is de melding al door uzelf of de andere houder hersteld en daardoor de dierblokkade opgeheven? In I&R kunt u zelf bekijken of de blokkade is opgeheven. U krijgt geen bericht van ons.

Wij sturen u ook een overzicht wanneer wij meldingen voor u hebben geplaatst, ingetrokken of hersteld.

Import en export

Import uit EU-land

Heeft u schapen of geiten geïmporteerd uit een ander land binnen de Europese Unie (EU)? Deze dieren houden hun eigen oormerk. Meld deze dieren binnen 7 kalenderdagen aan in I&R met een importmelding. Vul hier ook het nummer van het gezondheidscertificaat in.

Import uit niet EU-land

Importeert u schapen of geiten uit landen buiten de EU? Houd dan rekening met het volgende:

  • Geef de dieren op het bestemmingsadres binnen 3 werkdagen een Nederlands oormerk. Gebruik hiervoor uw eigen vrije oormerken.
  • Meld de dieren aan in I&R met een importmelding.
  • Geef bij de importmelding het oorspronkelijke oormerk en het nummer van het nieuwe Nederlandse oormerk door.

Gaan de dieren rechtstreeks naar een slachthuis en worden ze binnen 5 werkdagen geslacht? Dan hoeft u de dieren geen ander oormerk in te doen.

Export

Als het dier uw bedrijf heeft verlaten, meldt u de export in I&R met een exportmelding.

Schapen en geiten die gemerkt zijn met een tatoeage mag u niet naar een ander EU-land exporteren. Dit kan alleen als de dieren opnieuw worden gemerkt met een toegestane set voor export.

Vervoersdocument

Als u dieren verplaatst dan moet bij het transport een vervoersdocument aanwezig zijn. Dit document hoeft niet op papier als u de melding vooraf volledig in I&R heeft geregistreerd. Heeft u een papieren vervoersdocument? Bewaar deze dan minimaal 3 jaar in uw eigen administratie.

Gaan uw dieren naar het buitenland? Vraag dan ook altijd een exportcertificaat aan bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Dit doet u met het Aanvraagformulier veterinaire keuring. Lees meer over de export van schapen en geiten op de website van de NVWA.

Bedrijfsregister

Iedereen die schapen of geiten houdt moet een bedrijfsregister bijhouden op het bedrijf. Dit geldt voor alle houders, slachterijen, veemarkten en verzamelplaatsen. Dit mag u op papier of digitaal doen. Hoe u de gegevens noteert mag u zelf bepalen. Het bedrijfsregister bewaart u minimaal 3 jaar na de laatste aanpassing.

Automatisch bijhouden

Zet alle meldingen op tijd en volledig in I&R. Geef hierbij altijd het UBN van herkomst en bestemming door. U heeft dan al een bijgewerkt bedrijfsregister dat u kunt printen. U hoeft het register dan niet op papier bij te houden. Bij een bedrijfscontrole moet u altijd een bijgewerkte geprinte versie van het bedrijfsregister kunnen laten zien.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?