Feiten en cijfers informatieplicht energiebesparing

Gepubliceerd op:
24 juli 2019
Laatst gecontroleerd op:
30 september 2022

In onderstaande 3 figuren staan de meest recente gegevens over het aantal ingediende rapportages voor de informatieplicht energiebesparing.

Verder vindt u hier documenten met informatie over de stand van zaken van de informatieplicht, algemeen en per bedrijfstak.

Informatieplicht energiebesparing tot en met 10 augustus 2022 - aantal ingediende rapportage en wm-inrichtingen
Informatieplicht energiebesparing tot en met 10 augustus 2022 - Ondernemingen met EED-auditplicht - ingediende wm-inrichtingen

Stand van zaken algemene gegevens

Op de digitale kaart informatieplicht energiebesparing vindt u de gegevens van het aantal ingediende Wet milieubeheer-inrichtingen uitgesplitst naar provincie, omgevingsdienst en gemeente. De gegevens zijn van 1 juli 2022. Hieronder ziet u een voorbeeldweergave.

Publicaties Centraal Bureau voor de Statistiek

Hoeveel vestigingen van bedrijven en instellingen per gemeente en per sector vallen er in de energieverbruiksklasse middelgroot, groot of zeer groot? En hoeveel van die vestigingen vallen daardoor mogelijk onder de Informatieplicht energiebesparing? Het CBS zocht dit voor ons uit en nam de gegevens per sector in Statline op. De gegevens per gemeente over 2019 en 2020 vindt u in de CBS-publicatie Energieleveringen bedrijven.

Het totaal aantal adressen met minstens een middelgroot energieverbruik is afgenomen ten opzichte van 2017 en 2018. Dit komt doordat CBS nauwkeuriger kan meten én door de gevolgen van de Coronapandemie op de bedrijvigheid.

Let op: de gegevens in deze publicatie zijn inclusief:

 • de bedrijven en instellingen die deelnemen aan het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS);
 • de bedrijven en instellingen die deelnemen aan het convenant Meerjarenafspraken energie-efficiëntie (MJA3);
 • inrichtingen type C met een omgevingsvergunning milieu;
 • glastuinbouwbedrijven die aan het CO₂-vereveningssysteem deelnemen.

Al deze bedrijven en instellingen hoeven niet te rapporteren voor de Informatieplicht energiebesparing. 

Definities

Het CBS gebruikt onderstaande definities:

 • Middelgrootverbruikers zijn adressen met een elektriciteitslevering tussen de 50.000 - 200.000 kWh én een gaslevering van minder dan 75.000 m3 aardgas, of een elektriciteitslevering van minder dan 200.000 kWh én een gaslevering tussen de 25.000 - 75.000 m3.
 • Grootverbruikers zijn adressen met een elektriciteitslevering tussen de 200.000 - 10 miljoen kWh én een gaslevering van minder dan 170.000 m3, of een elektriciteitslevering van minder dan 10 miljoen kWh én een gaslevering tussen de 75.000 - 170.000 m3.
 • Zeergrootverbruikers zijn adressen met een elektriciteitslevering van meer dan 10 miljoen kWh of een gaslevering van meer dan 170.000 m3.

Eerdere CBS-publicaties

Uitgevoerde erkende maatregelen per bedrijfstak

Hier vindt u per bedrijfstak de stand van zaken van de uitvoering van de erkende maatregelen energiebesparing. De onderstaande documenten zijn gebaseerd op het aantal ingediende informatieplichtrapportages tot en met 4 januari 2021. Eerdere documenten over de bedrijfstakken vindt u in dit overzicht.

Document Informatieplicht energiebesparing uitgevoerde erkende maatregelen per bedrijfstak

In dit document vindt u per bedrijfstak staafdiagrammen waarin staat welke erkende maatregelen al of niet zijn uitgevoerd. De codes die onderaan de staafdiagrammen staan zoals FA1, FB1, GA1 enz. zijn de coderingen van de erkende maatregelen. De uitgebreide omschrijvingen van de erkende maatregelen per bedrijfstak vindt u op de webpagina Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing (EML).

Document Informatieplicht energiebesparing uitgevoerde erkende maatregelen gebundeld per bedrijfstak

In dit document staan de gegevens per bedrijfstak gebundeld van de al of niet uitgevoerde erkende maatregelen. Daarnaast vindt u in het document staafdiagrammen van facilitaire, gebouwgebonden- en procesmaatregelen.

Excelbestand van 28 december 2020 Informatieplicht energiebesparing top 5 maal 7 per bedrijfstak

Hierin vindt u een top 5 van:

 • erkende maatregelen die volledig of gedeeltelijk of nog niet zijn uitgevoerd
 • erkende maatregelen die niet van toepassing zijn, omdat de activiteit niet wordt uitgevoerd in de bedrijfsvestiging waarover is gerapporteerd of omdat de uitgangssituatie voor de mogelijke techniek(en) niet van toepassing is
 • erkende maatregelen die niet van toepassing zijn, omdat niet voldaan is aan de technische en/of economische randvoorwaarden uit de betreffende erkende maatregel
 • erkende maatregelen die nog niet zijn uitgevoerd, omdat het natuurlijk moment van vervanging nog niet is aangebroken
 • alternatieve maatregelen.

 

Vragen over de informatieplicht energiebesparing?

Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?