Feiten en cijfers energiebesparingsplicht

Laatst gecontroleerd op:
26 april 2024
Gepubliceerd op:
24 juli 2019

Voor hoeveel locaties van bedrijven en instellingen per gemeente en per sector geldt de energiebesparingsplicht? En wat rapporteren bedrijven en instellingen over de naleving van de energiebesparingsplicht? U vindt de informatie op deze pagina.

Gegevens informatieplicht ronde 2023

Sinds april 2023 is het mogelijk om uw rapportage voor de ronde van 2023 in te dienen. Medio april 2024 waren ongeveer 47.000 rapportages ingediend. 

Gegevens onderzoeksplicht ronde 2023

Sinds mei 2023 is het mogelijk om uw rapportage voor de ronde van 2023 in te dienen. Medio april 2024 waren ongeveer 1.800 locaties rapportages ingediend.

Energiegebruik 2022

Voor het jaar 2022 waren er ongeveer 104.000 adressen met een energiegebruik vanaf 50.000 kWh elektriciteit of vanaf 25.000 m3 aardgas. Deze adressen hadden in 2022 een totaal energiegebruik van 58,5 miljard kWh elektriciteit (211 PJ) en 22,3 miljard m3 aardgas (706 PJ).

In 2021 waren dit ongeveer 1.000 adressen meer. Het energiegebruik was in dat jaar 2,3 miljard kWh elektriciteit (8 PJ) en 5,6 miljard m3 aardgas (176 PJ) hoger. 

U vindt deze gegevens, en die van eerdere jaren en per bedrijfstak, terug in Statline van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het aantal adressen en energiegebruik per gemeente vindt u in de CBS-publicatie: Energieleveringen bedrijven, 2021-2022. Hierin staat ook weergegeven het energiegebruik per bedrijfstak met én zonder de deelnemers aan de Europese broeikasemissiehandel (EU ETS). 

Het CBS bepaalt het energiegebruik op basis van leveringen van het net. Leveringen van aardgasequivalenten zoals (stads)warmte zijn hierin niet meegenomen.

Het CBS bepaalt het aantal locaties op basis van adressen. Het kan zijn dat een milieubelastende activiteit meerdere adressen betreft. Aangezien dit niet te achterhalen is, gaan we ervan uit dat 1 adres ook 1 locatie is waarvoor de energiebesparingsplicht geldt. Dit kan dus een overschatting zijn.

Vanaf 2023 geldt voor al deze locaties de informatieplicht energiebesparing voor de gebouwgebonden maatregelen. Voor de activiteitgebonden maatregelen geldt de informatieplicht of de onderzoeksplicht energiebesparing.

In 2022 waren er volgens het CBS ongeveer 4.900 adressen met een gebruik vanaf 10 miljoen kWh elektriciteit of vanaf 170.000 m3 aardgas. Niet op al deze locaties worden activiteiten uitgevoerd waarvoor de Rijksoverheid onder de Omgevingswet de milieuregels bepaalt. Dit zijn ongeveer 900 adressen minder dan in 2021. 

We schatten dat dit voor circa 4.000 locaties het geval is. Voor deze locaties geldt dan vanaf 2023 de onderzoeksplicht energiebesparing voor de activiteitgebonden maatregelen. Iets minder dan 100.000 locaties zullen dus op basis van hun energiegebruik in 2021 de informatieplicht hebben voor de activiteitgebonden maatregelen.

Definities grootte energiegebruiker

Het CBS gebruikt onderstaande definities bij het bepalen in welke grootte de energiegebruiker valt

  • Middelgrootgebruikers zijn adressen met een elektriciteitslevering tussen de 50.000 - 200.000 kWh én een gaslevering van minder dan 75.000 m3 aardgas, of een elektriciteitslevering van minder dan 200.000 kWh én een gaslevering tussen de 25.000 - 75.000 m3.
  • Grootgebruikers zijn adressen met een elektriciteitslevering tussen de 200.000 - 10 miljoen kWh én een gaslevering van minder dan 170.000 m3, of een elektriciteitslevering van minder dan 10 miljoen kWh én een gaslevering tussen de 75.000 - 170.000 m3.
  • Zeer grootgebruikers zijn adressen met een elektriciteitslevering van meer dan 10 miljoen kWh of een gaslevering van meer dan 170.000 m3.

Gegevens informatieplicht ronde 2019

Voor de informatieplicht uit 2019 bepaalde het CBS hoeveel adressen een energiegebruik vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas hadden. In 2018 waren dat er ongeveer113.000 en ongeveer 111.000 in 2019. Voor vergunningplichtige bedrijven, ETS-deelnemers en glastuinbouwbedrijven die deelnemen aan het CO2-sectorsysteem gold de energiebesparingsplicht, en dus de informatieplicht, toen niet.

Deelnemers aan de Meerjarenafspraken Energie-Efficiëntie (MJA3 en MEE) hadden een vrijstelling voor de informatieplicht. In totaal ging het om naar schatting 25.000 locaties die op de 111.000/113.0000 in mindering gebracht moesten worden. Voor ongeveer 86.000 tot 88.000 locaties werd toen een informatieplichtrapportage verwacht. Dit is een schatting.

1 juli 2023 was er voor 62.600 locaties gerapporteerd. Dit is 71-73% van de geschatte doelgroep. Qua energiegebruik is ook naar schatting voor 70% van het energiegebruik van de informatieplichtdoelgroep een rapportage ingediend.

Voor deze locaties waren bijna 1,4 miljoen energiebesparende erkende maatregelen van toepassing. Hiervan was op 1 juli 2023 17,4% nog niet uitgevoerd en 10,6% van deze maatregelen was op 1 juli 2023 gedeeltelijk uitgevoerd.

14,8% van de locaties voldeed op 1 juli 2023 aan de energiebesparingsplicht. Bij 21,6% is hiervoor nog een extra beoordeling nodig. Dit komt omdat indieners hebben aangegeven één of meer maatregelen gedeeltelijk te hebben uitgevoerd of omdat er een rapportage is ingediend waarbij geen EML is gebruikt.

Bij 63,4% van de rapportages is duidelijk dat in meer of mindere mate niet aan de energiebesparingsplicht is voldaan. Dit houdt in dat voor deze locaties minimaal 1 toepasselijke maatregel niet is uitgevoerd. Hiervan had 40%, tot en met 25% van de toepasselijke erkende maatregelen (nog) niet uitgevoerd. 2,7% had 3/4 van de toepasselijke maatregelen nog niet uitgevoerd.

Het is niet verplicht om wijzigingen in de situatie te rapporteren. De informatieplicht is eens in de 4 jaar. Met de informatieplichtrapportages uit de ronde van 2023 zien we beter of men zich aan de energiebesparingsplicht houdt.

Kijk voor meer gegevens in de regionale Klimaatmonitor. Bekijk in onderstaande download de gedetailleerde informatie per bedrijfstak.

Bent u tevreden over deze pagina?