Algemene voorwaarden deelname innovatiemissie

Gepubliceerd op:
4 juli 2018
Laatst gecontroleerd op:
9 maart 2023

U kunt deelnemen aan een innovatiemissie namens een organisatie. Uw inschrijving is dus namens een organisatie (hierna 'de deelnemer' genoemd). Op het aanmeldformulier bevestigt u dat uw aanmelding is afgestemd met de bevoegde persoon van de organisatie.

Voor deelname aan een innovatiemissie gelden de onderstaande algemene voorwaarden. (Scroll down for English.)

 1. De deelnemer moet conform de Handelsregisterwet 1996 ingeschreven staan in het handelsregister van de bevoegde Kamer van Koophandel in Nederland.
 2. De deelnemer moet het aanmeldformulier volledig invullen. Pas als de deelnemer een bevestiging van de projectmanager/adviseur van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft ontvangen is de aanmelding geaccepteerd.
 3. RVO behoudt zich het recht voor om een maximum aan het aantal deelnemers te stellen.
 4. RVO behoudt zich het recht voor deelnemers die zich na de vermelde sluitingsdatum aanmelden te weigeren.
 5. RVO behandelt aanmeldingen in volgorde van binnenkomst. RVO kan aanmeldingen weigeren als hiervoor naar het oordeel van RVO of de ministeries van Economische Zaken en Klimaat, Buitenlandse Zaken of Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gegronde redenen bestaan. Bij deze beoordeling wordt onder meer gelet op de doelstellingen van de deelnemer, de relatie met de overheid, het karakter van de missie en een evenwichtige samenstelling van het deelnemersveld.
 6. RVO behoudt zich het recht voor om een aanmelding te annuleren als de deelnemer de benodigde informatie voor een goed verloop van de organisatie van de missie niet tijdig aanlevert. Te denken valt onder meer aan een volledig ingevulde MVO-zelfscan, een volledig ingevuld intakeformulier en een deelnemersprofiel voor het missieboekje.
 7. RVO neemt de door de deelnemer verstrekte persoonsgegevens op in een klantenbestand. De deelnemer verleent, door het accepteren van de deelnemersvoorwaarden bij aanmelding, toestemming aan RVO voor gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de deelnemer over de deelname en over toekomstige missies van RVO. De deelnemer kan altijd kosteloos schriftelijk of per e-mail aangeven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie over toekomstige missies door RVO. RVO zal het verzenden van deze informatie dan stopzetten.
 8. De deelnemer verleent, door het accepteren van de deelnemersvoorwaarden bij aanmelding, toestemming aan RVO voor openbaarmaking van naam, pasfoto, contactgegevens en deelnemersprofiel in missie gerelateerde RVO media, zoals het missieboekje en een eventuele missie-app en het vastleggen van persoonsgegevens voor de aanmelding, matchmaking en evaluatie.
 9. RVO behoudt zich het recht voor een deelnemer van deelname aan het onderdeel matchmaking uit te sluiten als de deelnemer eerder met dezelfde zoekvraag naar dezelfde stad/steden is geweest en als een deelnemer optreedt als intermediair van andere organisaties.
 10. De deelnemer gaat akkoord met de op de pagina internationale innovatie matchmaking aangegeven deelnemersbijdrage voor de desbetreffende digitale of fysieke missie. De kosten die niet worden aangegeven in het programma zoals reis- en verblijfkosten, telefoon- en internetkosten, individueel transport, eventuele individuele tolken etc., komen voor rekening van de deelnemer.
 11. De deelnemer kan tot 30 dagen voor de vertrekdatum van de missie kosteloos annuleren. Na deze datum brengt RVO de deelnemersbijdrage per deelnemer in rekening.
 12. De deelnemer is verplicht de deelnemersbijdrage binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur ervoor te voldoen.
 13. RVO behoudt zich het recht voor om een missie te annuleren als hiervoor naar het oordeel van RVO gegronde redenen bestaan. Redenen kunnen zijn het niet behalen van het minimum aantal deelnemers, de politieke situatie, veiligheidssituaties of andere vormen van overmacht.
 14. De deelnemer moet bij aanmelding aangeven kennis te hebben genomen van de OESO-richtlijnen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en hiernaar te handelen. De deelnemer moet bij aanmelding een MVO-zelfscan invullen. Met de MVO-zelfscan toetst RVO of de deelnemer aan deze voorwaarde voldoet. Het niet invullen van deze scan leidt tot uitsluiting van deelname. De beoordeling van de MVO-zelfscan kan aanleiding geven tot een nader gesprek over het resultaat van de ingevulde zelfscan.
 15. RVO behoudt zich het recht voor om bij deelnemers na te gaan of er sprake is van (risico op) ongewenste overdracht van kennis en technologie, die negatieve gevolgen hebben voor onze nationale veiligheid en de Nederlandse innovatiekracht en concurrentiepositie. En of er sprake is van (risico op) vatbaarheid voor spionage, sabotage en ongewenste buitenlandse inmenging. RVO behoudt zich het recht voor om de aanmelding van deelnemer te annuleren als RVO deze risico’s onaanvaardbaar acht. Meer informatie over deze onderwerpen vindt u op de websites van het Rijksbreed Loket Economische Veiligheid en Loket Kennisveiligheid.
 16. De deelnemer verplicht zich mee te werken aan de evaluatie van de missie, door het invullen van het evaluatieformulier, dat RVO na afloop van de missie toestuurt.
 17. De deelnemer is zich ervan bewust dat RVO voor wat betreft het delen en/of openbaar maken van de met haar gedeelde gegevens te maken heeft met naleving van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet open overheid en de Algemene verordening gegevensbescherming. Namen van organisaties zijn openbaar tenzij het gaat om namen van natuurlijke personen (contactpersonen bij organisaties). Een volgende toets geldt als er meer dan alleen organisatienamen wordt gevraagd:
 • Absolute weigeringsgrond
  • Bedrijfs- en fabricagegegevens die in vertrouwen aan de overheid zijn medegedeeld. De vertrouwelijkheid van de informatie die de inschrijver aan de overheid verstrekt, kan bijvoorbeeld blijken uit een expliciete verklaring van de inschrijver.
  • Het is ook mogelijk dat de vertrouwelijkheid kan worden aangenomen. Het gaat dan om gegevens waaruit informatie kan worden afgelezen of afgeleid over de technische bedrijfsvoering, het productieproces, de afzet van producten of de afnemers of leveranciers.
  • Ook financiële gegevens kunnen als bedrijfs- en fabricagegegevens worden aangemerkt.
 • Relatieve weigeringsgronden
  • Wanneer openbaring van de gegevens de bescherming van concurrentiegevoelige gegevens schaadt. En dit belang zwaarder weegt dan het belang van openbaarheid. Deze uitzonderingsgrond beschermt concurrentiegevoelige bedrijfs- en/of fabricagegegevens die niet vertrouwelijk aan de overheid zijn verstrekt.
  • In (bepaalde passages uit) een document/bepaalde documenten staan bedrijfs- en/of fabricagegegevens. Uit deze gegevens kunnen wetenswaardigheden worden afgeleid met betrekking tot het fabricageproces of de strategie van een onderneming. Concurrenten kunnen daar hun voordeel mee doen. Dat is niet wenselijk voor de partij die de gegevens met de overheid heeft gedeeld.
  • De beveiliging van personen en bedrijven en het voorkomen van sabotage. Informatie mag niet openbaar gemaakt worden wanneer dit de beveiliging van personen en bedrijven en/of het voorkomen van sabotage belemmert. En dit belang zwaarder weegt dan het belang van openbaarheid.
  • In (bepaalde passages uit) een document/bepaalde documenten staan beveiligingsgegevens. Uit deze gegevens kan informatie worden afgeleid over de beveiliging van individuele of groepen personen. Of uit deze gegevens kan worden afgeleid welke maatregelen zijn getroffen om sabotage te voorkomen. 

General conditions in English

Bent u tevreden over deze pagina?