Algemene voorwaarden deelname innovatiemissie

Gepubliceerd op:
4 juli 2018
Laatst gecontroleerd op:
9 maart 2023

Voor deelname aan een innovatiemissie gelden de onderstaande algemene voorwaarden. (Scroll down for English.)

 1. De onderneming of instelling moet conform de Handelsregisterwet 1996 ingeschreven staan in het handelsregister van de bevoegde Kamer van Koophandel in Nederland.
 2. De inschrijver moet het aanmeldformulier volledig invullen. Als de inschrijver een bevestiging van de projectmanager/adviseur van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft ontvangen, is de aanmelding geaccepteerd.
 3. RVO behoudt zich het recht voor om een maximum aan het aantal deelnemers te stellen.
 4. RVO behoudt zich het recht voor inschrijvers, die zich na de vermelde sluitingsdatum aanmelden, te weigeren.
 5. RVO behandelt aanmeldingen in volgorde van binnenkomst. RVO kan aanmeldingen weigeren als hiervoor naar het oordeel van RVO of de ministeries van Economische Zaken en Klimaat, Buitenlandse Zaken of Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gegronde redenen bestaan. Bij deze beoordeling wordt onder meer gelet op de doelstellingen van de onderneming of instelling, de relatie met de overheid, het karakter van de missie en een evenwichtige samenstelling van het deelnemersveld.
 6. RVO behoudt zich het recht voor om een aanmelding te annuleren als de inschrijver de benodigde informatie voor een goed verloop van de organisatie niet tijdig aanlevert. Te denken valt onder meer aan een volledig ingevulde MVO-zelfscan, een volledig ingevuld intakeformulier en een bedrijfsprofiel voor het missieboekje.
 7. RVO neemt de door de inschrijver verstrekte persoonsgegevens op in een klantenbestand. De inschrijver verleent, door het accepteren van de deelnemersvoorwaarden bij aanmelding, toestemming aan RVO voor gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de inschrijver over zijn/haar deelname en over toekomstige missies van RVO. De inschrijver kan altijd kosteloos schriftelijk of per e-mail aangeven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie over toekomstige missies door RVO. RVO zal het verzenden van deze informatie dan stopzetten.
 8. De inschrijver verleent, door het accepteren van de deelnemersvoorwaarden bij aanmelding, toestemming aan RVO voor openbaarmaking van zijn naam, pasfoto, contactgegevens en bedrijfsprofiel in missiegerelateerde RVO media, zoals het missieboekje en een eventuele missie-app en het vastleggen van persoonsgegevens voor de aanmelding, matchmaking en evaluatie.
 9. RVO behoudt zich het recht voor een inschrijver van deelname aan het onderdeel matchmaking uit te sluiten als de inschrijver eerder met dezelfde zoekvraag naar dezelfde stad/steden is geweest en als een inschrijver optreedt als intermediair van andere bedrijven en/of instellingen.
 10. De inschrijver gaat akkoord met de op de pagina internationale innovatie machtmaking aangegeven deelnemersbijdrage voor de desbetreffende digitale of fysieke missie. De kosten die niet worden aangegeven in het programma zoals: reis- en verblijfkosten, telefoon- en internetkosten, individueel transport, eventuele individuele tolken etc., komen voor rekening van de inschrijver.
 11. De inschrijver kan tot 30 dagen voor de vertrekdatum van de missie kosteloos annuleren. Na deze datum brengt RVO de deelnemersbijdrage per bedrijf in rekening.
 12. De inschrijver is verplicht de deelnemersbijdrage binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur te voldoen.
 13. RVO behoudt zich het recht voor om een missie te annuleren als hiervoor naar het oordeel van RVO gegronde redenen bestaan. Redenen kunnen zijn het niet behalen van het minimum aantal deelnemers, de politieke situatie, veiligheidssituaties of andere vormen van overmacht.
 14. De inschrijver moet bij aanmelding aangeven kennis te hebben genomen van de OESO-richtlijnen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en hiernaar te handelen. De inschrijver moet bij aanmelding een MVO-zelfscan invullen. Met de MVO-zelfscan toetst de Nederlandse overheid of uw organisatie aan deze voorwaarde voldoet. Het niet invullen van deze scan leidt tot uitsluiting van deelname. De beoordeling van de MVO-zelfscan kan aanleiding geven tot een nader gesprek over het resultaat van de ingevulde zelfscan.
 15. De inschrijver verplicht zich mee te werken aan de evaluatie van de missie, door het invullen van het evaluatieformulier, dat RVO na afloop van de missie toestuurt.
 16. De inschrijver is zich ervan bewust dat RVO voor wat betreft het delen en/of openbaar maken van de met haar gedeelde gegevens te maken heeft met naleving van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet open overheid en de Algemene verordening gegevensbescherming. Bedrijfsnamen zijn openbaar tenzij het gaat om namen van natuurlijke personen (contactpersonen bij bedrijven). Een volgende toets geldt als er meer dan alleen bedrijfsnamen worden gevraagd:
 • Absolute weigeringsgrond
  • Bedrijfs- en fabricagegegevens die in vertrouwen aan de overheid zijn medegedeeld. De vertrouwelijkheid van de informatie die de inschrijver aan de overheid verstrekt, kan bijvoorbeeld blijken uit een expliciete verklaring van de inschrijver.
  • Het is ook mogelijk dat de vertrouwelijkheid kan worden aangenomen. Het gaat dan om gegevens waaruit informatie kan worden afgelezen of afgeleid over de technische bedrijfsvoering, het productieproces, de afzet van producten of de afnemers of leveranciers.
  • Ook financiële gegevens kunnen als bedrijfs- en fabricagegegevens worden aangemerkt.
 • Relatieve weigeringsgronden
  • Wanneer openbaring van de gegevens de bescherming van concurrentiegevoelige gegevens schaadt. En dit belang zwaarder weegt dan het belang van openbaarheid. Deze uitzonderingsgrond beschermt concurrentiegevoelige bedrijfs- en/of fabricagegegevens die niet vertrouwelijk aan de overheid zijn verstrekt.
  • In (bepaalde passages uit) een document/bepaalde documenten staan bedrijfs- en/of fabricagegegevens. Uit deze gegevens kunnen wetenswaardigheden worden afgeleid met betrekking tot het fabricageproces of de strategie van een onderneming. Concurrenten kunnen daar hun voordeel mee doen. Dat is niet wenselijk voor de partij die de gegevens met de overheid heeft gedeeld.
  • De beveiliging van personen en bedrijven en het voorkomen van sabotage. Informatie mag niet openbaar gemaakt worden wanneer dit de beveiliging van personen en bedrijven en/of het voorkomen van sabotage belemmert. En dit belang zwaarder weegt dan het belang van openbaarheid.
  • In (bepaalde passages uit) een document/bepaalde documenten staan beveiligingsgegevens. Uit deze gegevens kan informatie worden afgeleid over de beveiliging van individuele of groepen personen. Of uit deze gegevens kan worden afgeleid welke maatregelen zijn getroffen om sabotage te voorkomen. 

General conditions in English

Bent u tevreden over deze pagina?