Investeringsregeling POP3+ 2022: stappenplan

Gepubliceerd op:
16 november 2022
Laatst gecontroleerd op:
23 oktober 2023

Wilt u subsidie aanvragen voor Investeringsregeling POP3+ 2022? Dan doorloopt u verschillende stappen. Van voorbereiden van uw subsidieaanvraag tot aan het starten van uw investeringsproject.

Stap 1: Uw aanvraag voorbereiden

Om de subsidie aan te vragen, bereidt u zich voor door:

 • eHerkenning aan te vragen;
 • uw gegevens bij ons te controleren. Ga bijvoorbeeld na of het opgegeven bankrekeningnummer actief is en op naam staat van uw bedrijf;
 • iemand te machtigen, als dit nodig is.

Stap 2: Bijlagen voorbereiden

Met uw aanvraag stuurt u bijlagen mee. Alleen als de bijlagen compleet zijn, kunnen wij uw aanvraag in behandeling nemen.

U stuurt deze verplichte bijlagen mee met uw subsidieaanvraag:

 • offerte(s) van investering(en)
 • bewijs van de start van een vergunningsprocedure, als een vergunning verplicht is
 • bewijs van waterschap dat een vergunning niet verplicht is (alleen bij investeringssoorten C1 en C3)
 • BTW verklaring (bij niet verrekenbare BTW)
 • beslissing op andere subsidie (als dit van toepassing is)

Offerte(s) van investering(en)

U stuurt offertes van uw investeringen mee met uw aanvraag. Daarmee legt u uit voor welke kosten u subsidie aanvraagt. En u onderbouwt of de kosten marktconform zijn. In de offerte zijn alle kosten uitgesplitst. U doet dit voor elke investering.

Zijn in een offerte niet alle kosten uitgesplitst? Zet dan in uw aanvraag voor welke kosten u subsidie aanvraagt. Doe dit voor elk onderdeel van uw investering.

Bewijs sturen bij hogere kosten dan gemiddeld

Wij beoordelen uw aanvraag met prijzen die passen bij de markt. Verwacht u dat uw kosten hoger zijn dan deze prijzen? En heeft u hier een goede reden voor? Leg dit dan duidelijk uit in uw aanvraag. U stuurt ook bewijs mee van de leverancier waarmee u de hogere kosten uitlegt. Dit kan bijvoorbeeld met een offerte of een taxatierapport.
Stuurt u geen bewijs? En zien wij een deel van de kosten niet als redelijk? Dan kunnen wij de kosten aanpassen naar de marktconforme prijs.

Bewijs start van een vergunningsprocedure

Voor investeringen in bijvoorbeeld categorie C1, D2 of D3 heeft u misschien een vergunning van het waterschap of de gemeente nodig. U hoeft de vergunning nog niet mee te sturen met uw aanvraag. U moet wel laten zien dat u de vergunning heeft aangevraagd. Dit doet u met een bewijs, bijvoorbeeld de ontvangstbevestiging van een vergunningsaanvraag.

Op het moment dat u uw vaststelling aanvraagt, moet u de vergunning wél in uw bezit hebben. Deze stuurt u mee met uw vaststellingsaanvraag.

Krijgt u voor een investering in bijvoorbeeld categorie C1 en C3 of D3 reactie van het waterschap of uw gemeente dat een vergunning niet noodzakelijk is? Dan stuurt u dit schriftelijke bewijs (e-mail of brief) ook mee met uw aanvraag.

Stap 3: Aanvragen

U kon de Investeringsregeling POP3+ 2022 aanvragen vanaf 1 december 2022, 00:00 uur tot en met 31 januari 2023, 17:00 uur.

Stap 4: Beoordelen van uw aanvraag

Na de aanvraagperiode beoordelen wij uw aanvraag. Voor elke investeringscategorie is een budget beschikbaar. Wij beoordelen de aanvragen op volgorde van de duurzaamheidscore. De aanvragen met de hoogste duurzaamheidscore kunnen de subsidie krijgen. Is er daarna nog budget over of zijn er veel aanvragen met dezelfde score? Dan bepalen we met een loting wie nog meer subsidie kan krijgen.

Bepalen duurzaamheidscore

Elk soort investering heeft een duurzaamheidscore. Hoe duurzamer de investering, hoe hoger dit getal. Wilt u weten welk puntenaantal bij welke soort investering hoort? Bekijk dan de Lijst met investeringen.

Wij berekenen de score aan de hand van de soort(en) investering(en) waarvoor u de subsidie heeft aangevraagd. Heeft u voor één soort investering subsidie aangevraagd? Dan krijgt uw aanvraag de duurzaamheidscore die bij die soort investering hoort.

Heeft u voor 2 soorten investeringen binnen dezelfde categorie subsidie aangevraagd? Dan berekenen wij het gemiddelde. Gaat u bijvoorbeeld investeringen doen binnen B1. Digitale voorzieningen voor weidegang (18 punten) en binnen B5. Robotisering – akker- en weidevogels (14 punten)? Dan krijgt uw aanvraag een score van 16 punten. Komt het gemiddelde uit op 0,5, dan ronden wij de score af naar boven.

Heeft u voor 2 soorten investeringen binnen verschillende categorieën subsidie aangevraagd? In dat geval berekenen wij voor beide aanvragen apart de duurzaamheidscore.

Onvoldoende budget?

Is er binnen een investeringscategorie niet genoeg budget voor alle subsidieaanvragers? En is er een budgetoverschot in een andere categorie? Dan wordt dit overschot gebruikt. Zijn er meerdere categorieën met onvoldoende budget? Dan wordt het budgetoverschot van een andere categorie evenredig verdeeld.

Afwijzing door loting bij 2 investeringen

Heeft u voor 2 soorten investeringen binnen verschillende categorieën subsidie aangevraagd? En is er te weinig budget in een van deze categorieën? Dan kan de aanvraag alsnog worden afgewezen als de totale aanvraag na de loting onder het minimale subsidiebedrag van € 20.000 uitkomt.

Voorbeeld

U dient 2 aanvragen voor subsidie in. De 1e in categorie A1 voor € 10.000 en de 2e in categorie C2 voor € 15.000. U vraagt in totaal € 25.000 aan subsidie aan. Na rangschikking en loting wordt investering A1 ingeloot, maar investering C2 uitgeloot. Het subsidiebedrag na rangschikking is nu € 10.000. Uw aanvraag voldoet niet meer aan de eis van een minimale subsidiebedrag van € 20.000. Daarom moeten wij de aanvraag afwijzen.

Stap 5: Beslissing op uw aanvraag

Is uw aanvraag duidelijk en compleet? Dan krijgt u van ons een digitale brief met onze beslissing op uw aanvraag. Helaas lukt het ons niet om alle aanvragen voor 5 juli 2023 te beoordelen, zoals we eerder aangaven. Heeft u nog geen beslissing op uw aanvraag ontvangen? Dan kunt u deze uiterlijk 29 september 2023 verwachten. Door de vele aanvragen en de budgetverhoging hebben we meer tijd nodig om alle aanvragen te beoordelen. Daarom verlengen we de beslistermijn. Zo kunnen we de aanvragen zorgvuldig afhandelen.

Hebben wij uw aanvraag goedgekeurd? Dan leest u in de brief ook hoeveel subsidie u maximaal kunt krijgen. Hebben wij extra informatie nodig? Dan laten we u weten wat u nog naar ons moet opsturen.

Aanvragen met de hoogste duurzaamheidsscores die zijn ingeloot krijgen als 1e bericht. Kort daarna ontvangen alle overige aanvragers die binnen het beschikbare budget vallen een beslissing. De aanvragen die buiten het budget vallen, moeten we afwijzen. Alle aanvragers krijgen een beslissing van ons, ook bij een afwijzing.

Stap 6: Uw aanvraag bekijken en beheren

Na uw aanvraag kunt u uw aanvraag bekijken en uw gegevens beheren. Hiervoor logt u in op mijn.rvo.nl. Daarna gaat u naar Mijn dossier. Hier kunt u:

 • uw gegevens bekijken en wijzigen
 • documenten openen
 • registraties bijwerken
 • machtigingen beheren
 • aanvullingen toevoegen (als wij hier om vragen)
 • uw rekeningnummer doorgeven of wijzigen

Uw aanvraag intrekken

Kunt u door omstandigheden uw investering(en) niet uitvoeren? Of heeft u voor dezelfde investering een aanvraag bij uw provincie ingediend die is goedgekeurd? Trek dan uw aanvraag of aanvragen voor de subsidie in. U doet dit op mijn.rvo.nl met de knop Aanvraag intrekken. U kunt dit op verschillende momenten doen:

 • Tijdens de aanvraagperiode. Deze loopt van 1 december 2022 tot en met 31 januari 2023, 17:00 uur.
 • Nadat u de brief heeft gekregen met de beslissing op uw subsidieaanvraag. Maar voordat u de vaststelling heeft aangevraagd.
 • Als u een brief heeft gekregen waarin staat dat u extra informatie moet aanleveren. En als de periode voor het aanleveren hiervan nog niet voorbij is.

Wilt u uw aanvraag op een ander moment intrekken? Neem dan contact met ons op. Wij kunnen uw aanvraag dan voor u intrekken. Hiervoor stuurt u ons een verklaring met uw handtekening. Of van degene die u gemachtigd heeft om aan te vragen. Als wij uw aanvraag hebben ingetrokken, krijgt u binnen een paar dagen een bevestiging.

Stap 7: Investeren

Heeft u onze ontvangstbevestiging gekregen? Dan mag u de opdracht voor de investering meteen daarna aan de leverancier geven. Dit is wel op eigen risico, want als wij uw aanvraag afwijzen, krijgt u geen subsidie. Dit weet u als u onze beslissing op uw aanvraag krijgt.

U kunt voor deze subsidie geen deelbetaling of voorschot aanvragen. U betaalt de kosten voor de investering dus eerst zelf.

Meer over het investeren leest u op Investeren, wijzigen en vaststellen.

Stap 8: Subsidie vaststellen en betaling krijgen

Heeft u uw investering(en) afgerond? Dan kunt u vaststelling van uw subsidie aanvragen. Hierna bepalen wij wat uw definitieve subsidiebedrag is. U kunt tot 31 december 2024 vaststelling aanvragen. Meer over het aanvragen van uw vaststelling leest u op Investeren, wijzigen en vaststellen.

Veelgestelde vragen

Heeft u een vraag over de subsidie Investeringsregeling POP3+ 2022? Hieronder leest u de veelgestelde vragen en antwoorden.

Sommige vragen kunnen wij niet beantwoorden

Wilt u weten of u subsidie kunt krijgen voor uw investering? Of heeft u een andere inhoudelijke vraag over uw subsidieaanvraag? Deze vragen mogen wij niet beantwoorden. Dit is namelijk een tenderregeling. Dat betekent dat u dezelfde kans op subsidie heeft als een ander. Geven wij u voor de beoordeling van uw aanvraag inhoudelijke informatie? Dan kunt u hierdoor bij de subsidieaanvraag een voordeel hebben op anderen.

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
In samenwerking met:
Bent u tevreden over deze pagina?