Rechten en plichten invoercertificaat

Gepubliceerd op:
15 maart 2016
Laatst gecontroleerd op:
12 oktober 2020

Een invoercertificaat geeft u het recht om producten in te voeren. U mag invoeren tegen een verlaagd tarief of met een nultarief. U bent verplicht de hoeveelheid van het product die op het certificaat is vermeld, in te voeren binnen de geldigheidsduur van het certificaat. Ook moet u het certificaat tijdig terugsturen.

Voldoet u niet aan deze voorwaarden, dan wordt de zekerheid (gedeeltelijk) verbeurd verklaard.

Overdracht van rechten

U kunt de rechten van de invoercertificaten voor rundvlees en varkensvlees uit Canada niet overdragen. Van alle andere invoercertificaten kunt u de rechten wel overdragen. Er kunnen voorwaarden aan vastzitten. De aanvrager kan de rechten overdragen tijdens de geldigheidsduur van het invoercertificaat. De overdracht geldt alleen voor de hoeveelheden die nog niet zijn afgeschreven. De plichten zijn niet overdraagbaar.

U kunt digitaal een verzoek tot overdracht indienen op mijn.rvo.nl. Kies daar voor Overdracht invoercertificaat aanvragen. Houd rekening met het volgende:

 • Om in te loggen op mijn.rvo.nl heeft u eHerkenning niveau 2+ of hoger nodig. Heeft u deze nog niet? Vraag dan eHerkenning aan. Houd rekening met minimaal 3 dagen verwerkingstijd.
 • Voor het ondertekenen van uw verzoek heeft u een TAN-code nodig. Ga daarvoor naar de pagina Machtigingen en TAN-codes.
 • U kunt het beste de webbrowser Mozilla Firefox, versie 52.6.0 of hoger gebruiken.
 • De overdracht geldt direct op de datum van aanpassing. Dit heeft geen invloed op de geldigheidsduur van het invoercertificaat.

 

Teruggave certificaat

U kunt het invoercertificaat maar 1 keer overdragen. Na de overdracht kunt u het certificaat wel teruggeven aan de oorspronkelijke aanvrager. Bij een verzoek om teruggave (retrocessie) vermelden wij de datum van de retrocessie op het invoercertificaat. Wij waarmerken dit door een stempel te plaatsen van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

De retrocessie gaat direct in op de datum van aanpassing. Dit geldt alleen voor de hoeveelheid die nog niet is benut. De retrocessie heeft geen invloed op de geldigheidsduur van het invoercertificaat.

Inleveren van certificaten en uittreksels

Invoercertificaten en uittreksels moet u tijdig bij ons inleveren. Ook als ze nog niet (helemaal) zijn benut. De documenten moeten binnen een bepaalde termijn na de laatste geldigheidsdag bij ons binnen zijn. De termijn is afhankelijk van de regeling.

Verlies van certificaten en/of uittreksels

Bij verlies van een certificaat kunnen wij (onder voorwaarden) een vervangend certificaat of duplicaat afgeven. Neem hiervoor altijd eerst contact op met onze afdeling Investerings- en Marktmaatregelen (IMM), via teaminenuitvoer@rvo.nl.

Overmacht

Het kan gebeuren dat u de invoerverplichting of bewijsverplichting niet (op tijd) nakomt. Wilt u een beroep doen op overmacht? Dan dient u een verzoek om erkenning van overmacht in. Bij overmacht moet er sprake zijn van ongewone en onvoorzienbare omstandigheden.

Verzoek indienen

Stuur uw verzoek om erkenning van overmacht naar basisregistratie@rvo.nl. In uw verzoek:

 • legt u kort en duidelijk uit waardoor de overmacht is ontstaan;
 • vermeldt u het certificaatnummer;
 • voegt u alle bewijsstukken toe die volgens u laten zien waarom u het specifieke certificaat niet heeft kunnen gebruiken.

Let op: Wij behandelen uw verzoek om overmacht alleen als het op tijd door ons is ontvangen.

Invoerverplichting

Bent u de invoerverplichting niet nagekomen? Dan moeten wij het verzoek van u ontvangen:

 • binnen 30 dagen nadat wij u op de hoogte hebben gebracht dat u niet op tijd het invoercertificaat gebruikt heeft;
 • binnen 30 dagen nadat de geldigheidsduur van het certificaat verstreken is.

Bewijsverplichting

Bent u de bewijsverplichting niet nagekomen? Dan moeten wij het verzoek van u ontvangen binnen 30 dagen nadat de termijn verstreken is, waarbinnen het bewijs van nakoming van de invoerverplichting zou moeten zijn verstrekt.

Sancties

Heeft u een invoercertificaat voor een invoerregeling verkregen, maar bij de aanvraag onjuiste gegevens ingediend? Dan wordt u als aanvrager:

 • uitgesloten van invoer van alle producten binnen de betrokken invoerregeling. Dit geldt voor het gehele contingentjaar waarin de bevinding is gedaan;
 • uitgesloten van het aanvragen van invoercertificaten voor de betrokken invoerregeling. Dit geldt voor het daaropvolgende contingentjaar.

Deze sancties worden niet opgelegd als:

 • u aan ons kunt bewijzen dat de situatie niet het gevolg is van grove nalatigheid van uw kant;
 • de situatie het gevolg is van overmacht of van een kennelijke fout.

Sancties bij het opzettelijk indienen van onjuiste gegevens

Heeft u een invoercertificaat voor een invoerregeling verkregen, maar bij de aanvraag opzettelijk onjuiste gegevens ingediend? Dan wordt u als aanvrager:

 • uitgesloten van invoer van alle producten binnen de betrokken invoerregeling. Dit geldt voor het gehele contingentjaar waarin de bevinding is gedaan;
 • uitgesloten van het aanvragen van invoercertificaten voor de betrokken invoerregeling. Dit geldt voor de daaropvolgende 2 contingentjaren.

Wordt de bevinding gedaan nadat de invoer al heeft plaatsgevonden? Dan vorderen we het financiële voordeel dat de importeur hiervan heeft gehad terug.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met onze afdeling Investerings- en Marktmaatregelen (IMM), via teamba@rvo.nl.

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?