(Kosten)effectiviteit van maatregelen

Gepubliceerd op:
5 maart 2024

Hier vindt u een aantal bronnen die onderzoek bevatten naar zowel de effectiviteit van maatregelen in inhoudelijke zin (doet de maatregel wat hij moet doen?) als in kostenefficiëntie (hoeveel waar krijg ik voor mijn geld?).

Het Overzicht klimaatadaptieve maatregelen laat zien welke soorten maatregelen er zijn om problemen op het gebied van hitte, droogte, wateroverlast, natuurinclusiviteit en overstromingsrisico te voorkomen. Bijvoorbeeld een wadi aanleggen, bomen planten of waterdoorlatende verharding toepassen. Maar als het budget beperkt is, is het belangrijk om de maatregel te kiezen die het probleem het meest effectief oplost. De bronnen op deze pagina kunnen u daarbij ondersteunen.

Bronnen

Kostenefficiëntie waterbergingsmaatregelen - Arcadis

Deze bron zet het een twintigtal maatregelen tegen elkaar af over effectiviteit in euro’s per m3 waterberging.

Thema: Overstromingsveiligheid, Neerslag

Toepassing: Kostenefficiëtie

De hittebestendige stad – Hogeschool van Amsterdam

In de publicatie worden verschillende soorten schaduwvoorzieningen met elkaar vergeleken.

Thema: Hitte

Toepassing: Impact van maatregelen

Positieve bijdrage van groen in de stad – Wageningen University & Research

Poster en factsheets die de effecten van bomen en groen beschrijven op klimaat en temperatuur, op de waterhuishouding, op de luchtkwaliteit en op biodiversiteit.

Thema: Droogte, Neerslag, Hitte, Natuurinclusiviteit

Toepassing: Impact van maatregelen

De effectiviteit van klimaatadaptatiemaatregelen – RIONED

Overzicht voor de stedelijk waterbeheerder van de effecten van verschillende maatregelen, gericht op het beperken van schade door hitte, droogte of regenwater in de directe omgeving of invloedsfeer van particulieren (buitenruimte, gebouw en gedrag).

Thema: Droogte, Neerslag, Hitte

Toepassing: Impact van maatregelen

De effecten van stedelijke adaptatie op gezondheid - RIVM

Verzameling van wereldwijde onderzoeken naar de impact van klimaatadaptatie maatregelen op milieu en gezondheid in de stad (stedelijke adaptatie).

Thema: Droogte, Overstromingsveiligheid, Neerslag, Hitte

Toepassing: Impact van maatregelen

De effectiviteit van Blauw Groene Daken – Green Deal Groene Daken

De kosten en baten van groene daken in beeld gebracht, op de thema’s water, biodiversiteit, gezondheid, energie en technisch & financieel.

Thema: Droogte, Neerslag, Hitte

Toepassing: Impact van maatregelen, Kostenefficiëntie

Coolkit – Hogeschool van Amsterdam & Kuiper

Interactieve CoolKit met informatie over oorzaken en gevolgen van hittestress én de werking en effectiviteit van verschillende maatregelen die hittestress tegengaan. Met ontwerprichtlijnen voor de herontwikkeling van buurten en straten in de stad.

Thema: Hitte, Natuurinclusiviteit

Toepassing: Impact van maatregelen

Stimuleringsregeling – Werkregio Noord Veluwe

Per maatregel is hier informatie te vinden over de effectiviteit ervan op droogte, waterlast, hittestress, biodiversiteit en circulariteit.

Thema: Droogte, Overstromingsveiligheid, Neerslag, Hitte

Toepassing: Impact van maatregelen

Hoe vergroenen we woonwijken? – Provincie Gelderland

Deze brochure laat zien hoe u een woonwijk met 14 maatregelen kunt vergroenen.

Thema: Natuurinclusiviteit, Overstromingsveiligheid, Neerslag, Hitte

Toepassing: Kostenefficiëntie

Handreiking hitte in bestaande woningen

Handreiking voor het aanpakken van hitte in woningen. Met een hittelabel, die op basis van verschillende factoren bepaalt hoe gevoelig een rijtjeswoning of appartementenwoning is voor hitte.

Thema: Hitte

Toepassing: Impact van maatregelen

Doe-het-zelf-tools

Toolbox Klimaatbestendige Stad

De Toolbox klimaatadaptieve stad kan worden gebruikt om te verkennen met welke adaptatiemaatregelen een wijk, buurt, terrein of straat beter kan worden beschermd tegen wateroverlast, droogte en extreme hitte.

Thema: Droogte, Overstromingsveiligheid, Hitte

Toepassing: Impact van maatregelen

TEEB-stadtool

De TEEB-stadtool geeft meer inzicht in de economische en maatschappelijke waarden van groen. Het mogelijk om zelf maatregelen in te vullen en de effecten daarvan te zien voor verschillende scenario’s.

Thema: Natuurinclusiviteit

Toepassing: Impact van maatregelen

RainTools

RainTools maakt het mogelijk om de functionering van regenwatervoorzieningen te simuleren, zowel op perceel- als op gebiedsniveau. Effecten van maatregelen zijn te vergelijken en te beoordelen. Gebruik is kosteloos voor begunstigers van RIONED en relaties van STOWA.

Thema: Droogte, Overstromingsveiligheid, Hitte

Toepassing: Impact van maatregelen

Literatuur

In deze bron van het RIVM vindt u wetenschappelijke literatuur over de effecten van adaptatiemaatregelen op de onderwerpen Hittestress, infectieziekten, luchtkwaliteit, stad, water en allergenen.

De EfFact checker probeert antwoorden te geven op veelgestelde praktijkvragen over hittemaatregelen in de buitenruimte. Denk aan vragen over welke hittemaatregelen er zijn, hoe deze maatregelen werken, hoeveel verkoeling ze leveren, welke het beste ingezet kunnen worden in een straat of stad, enzovoorts

Dit rapport bevat een verkenning van &Flux naar behoeftes en kansen op het gebied van meer, en eerdere, samenwerking in de (bouw)keten tussen overheden en marktpartijen. Het rapport is daarmee een aanvulling op het onderzoek naar veel toegepaste klimaatadaptieve maatregelen.

In opdracht van:
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?