Welke producten vallen onder de sancties?

Gepubliceerd op:
4 maart 2022
Laatst gecontroleerd op:
29 augustus 2023

Er zijn uitgebreide sancties ingesteld tegen Rusland. Dit kan ook uw bedrijf raken als het producten naar Rusland exporteert, of uit Rusland importeert. Ook als u al een vergunning had. Bepaal met deze informatie of u nog mag importeren of exporteren, en waaraan u moet voldoen. Doe dit voordat u uw goederen naar Rusland verzendt of ze daar bestelt.

Om te bepalen of u goederen mag exporteren of importeren, moet u de sanctieteksten induiken. Deze zijn uitgebreid en ingewikkeld. De 2 stappen op deze pagina helpen u hierbij. Zo ontdekt u of uw producten onder de sanctieregels vallen.

Komt u er met deze informatie niet uit? Neem dan contact op met ons Ondernemersloket sancties Rusland. Wij kijken graag met u mee.

1. Staat mijn product in een sanctielijst?

EU-sancties zijn vastgelegd in verordeningen. In de bijlagen van 2 van deze verordeningen vindt u de lijsten met producten die u niet mag exporteren of importeren. Controleer beide lijsten. U doorzoekt gemakkelijk de teksten met CTRL + F. Ook ziet u hieronder welke bijlagen relevant zijn voor exporteurs en importeurs.

Exporteert u producten naar Rusland?

Bekijk of uw product in de volgende verordeningen staat:

1. EU-verordening 833/2014, in de volgende bijlagen:

 • bijlage II (onder andere goederen en technologie voor de olie- en gasindustrie);
 • bijlage VII (goederen die Rusland militair en technologisch sterker kunnen maken);
 • bijlage X (goederen en technologie voor olieraffinage en aardgas vloeibaar maken);
 • bijlage XI (luchtvaart en ruimtevaart);
 • bijlage XVI (goederen en technologie voor de zeescheepvaart);
 • bijlage XVIII (luxegoederen);
 • bijlage XXIII (goederen en technologie die de Russische industriële capaciteit versterken);
 • bijlage XX (onder andere reactiemotorbrandstoffen);
 • bijlage XXVI en XXVII (onder andere goud en juwelen).

2. EU-Verordening 2021/821: zie bijlage I.

Importeert u producten uit Rusland?

Bekijk of uw product in EU-verordening 833/2014 staat, in de volgende bijlagen:

 • bijlage XVII (onder andere ijzer- en staalproducten, alcohol en afvallen van de agrofoodindustrie);
 • bijlage XXI (onder andere schaaldieren, cement, hout en kunstmest);
 • bijlage XXII (onder andere steenkool en andere vaste fossiele brandstoffen (per 10 augustus 2022);
 • bijlage XXV ((ruwe) aardolie en olie).

Staat uw product in een sanctielijst?

Als uw product in deze lijsten staat, valt het onder een importverbod óf een exportverbod. U kunt het dan in principe niet exporteren naar, of importeren uit, Rusland.

2. Export: valt mijn dual use-product onder een uitzondering?

Exporteert u een dual use-product dat in een goederenlijst staat waarvoor sancties gelden? Dan kunt u kijken of het onder een uitzondering valt. De regels hiervoor staan op meerdere plekken in EU-verordening 833/2014. Als u denkt onder een uitzondering te vallen, heeft u een vergunning nodig. We leggen het uit met 3 categorieën.

Komt u er met de informatie hieronder niet uit? Neem dan contact op met ons Ondernemersloket sancties Rusland. Wij kijken graag met u mee.

Lijst met militaire eindgebruikers

Een product kan niet uitgezonderd worden als het naar een militaire eindgebruiker gaat. In bijlage IV van EU-verordening 833/2014 staat een lijst met entiteiten die automatisch gelden als militaire eindgebruiker. De uitzonderingen die in de 3 categorieën hieronder staan, gelden dus niet voor transacties waarin deze partijen direct of indirect betrokken zijn.

Categorie 1

Staat uw product in de lijst met goederen in bijlage I van EU-Verordening 2021/821 of in bijlage VII van EU-verordening 833/2014? Dan kunt u het uitvoeren naar Rusland als het naar een niet-militaire eindgebruiker gaat of voor niet-militair gebruik is, en als er sprake is van de volgende toepassingen:

 • humanitaire doeleinden, noodsituaties op gezondheidsgebied, de dringende preventie of beperking van de gevolgen van een gebeurtenis die ernstige en aanzienlijke gevolgen voor de gezondheid en veiligheid van de mens of het milieu zou kunnen hebben, of de respons op natuurrampen;
 • medische of farmaceutische doeleinden;
 • de tijdelijke uitvoer van producten voor gebruik door nieuwsmedia;
 • software-updates;
 • gebruik als communicatieapparatuur voor consumenten;
 • persoonlijk gebruik door natuurlijke personen die naar Rusland reizen of hun naaste familieleden die samen met hen reizen, en beperkt tot persoonlijke bezittingen, huisraad, voertuigen of handelsmiddelen die eigendom zijn van die personen en niet bestemd zijn voor verkoop.

Wat u moet regelen: vergunningen en douane-aangifte

Als u denkt dat uw producten onder de uitzonderingen in categorie 1 vallen, moet u nog de volgende dingen regelen als u naar Rusland wilt exporteren:

 • De exporteur verklaart in de douaneaangifte dat de producten worden uitgevoerd op grond van een van de uitzonderingen (a t/m e). Hij geeft daarbij aan om welke uitzonderingsgrond het gaat.
 • De exporteur moet de Douane binnen 30 dagen na de eerste uitvoer op de hoogte brengen van het eerste gebruik van de desbetreffende uitzondering. Dat geldt niet als er sprake is van uitzonderingsgrond 'g': persoonlijk gebruik door natuurlijke personen die naar Rusland reizen of hun naaste familieleden die samen met hen reizen. Dit is beperkt tot persoonlijke bezittingen, huisraad, voertuigen of handelsmiddelen die eigendom zijn van die personen en niet bestemd zijn voor verkoop.
 • Als u dual use-goederen exporteert die in bijlage I van EU-Verordening 2021/821 staan, heeft u een geldige uitvoervergunning nodig.
 • Vraag de vergunning aan bij de CDIU

Categorie 2

Staat uw product in de lijst met goederen in bijlage I van EU-Verordening 2021/821 of bijlage VII van EU-verordening 833/2014? Dan kunt u het mogelijk alsnog uitvoeren naar Rusland als het naar een niet-militaire eindgebruiker gaat of voor niet-militair gebruik is, en als er sprake is van de volgende toepassingen. Het product is bestemd voor:

 • samenwerking tussen de Unie, de regeringen van de lidstaten en de regering van Rusland voor zuiver civiele aangelegenheden;
 • intergouvernementele samenwerking op het gebied van ruimtevaartprogramma's;
 • de exploitatie, het onderhoud, de opwerking van splijtstof en de veiligheid van civiele nucleaire vermogens, zoals het Paks II-project, alsook civiele nucleaire samenwerking, vooral op het gebied van onderzoek en ontwikkeling;
 • maritieme veiligheid;
 • civiele niet algemeen beschikbare elektronische communicatienetwerken, die geen eigendom zijn van een entiteit die onder zeggenschap staat van de overheid of voor meer dan 50% in handen van de overheid is;
 • uitsluitend gebruik door entiteiten die eigendom zijn van, of uitsluitend of gezamenlijk onder zeggenschap staan van volgens het recht van een lidstaat of een partnerland erkende of opgerichte rechtspersonen, entiteiten of lichamen;
 • de diplomatieke vertegenwoordigingen van de Unie, de lidstaten en de partnerlanden, met inbegrip van delegaties, ambassades en missies; of
 • het waarborgen van cyberveiligheid en informatiebeveiliging voor natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten en lichamen in Rusland, met uitzondering van de regering en ondernemingen die direct of indirect onder zeggenschap van die regering staan.

Wat u moet regelen: vergunning

U moet een vergunning aanvragen bij de Centrale Dienst voor In- en Uitvoer (CDIU). De Douane beoordeelt of u voor een uitzondering in aanmerking komt.

Categorie 3

Staat uw product in de lijst met goederen in bijlage I van EU-Verordening 2021/821 of bijlage VII van EU-verordening 833/2014, maar valt het niet onder de uitzonderingen in categorie 1 of 2? Dan kunt u mogelijk alsnog een vergunning krijgen, als:

 • het gaat om goederen die nodig zijn voor de uitvoering van een contract, dat gesloten werd voor 26 februari 2022;
 • de vergunning werd aangevraagd voor 1 mei 2022.

Vergunning regelen

U vraagt de vergunning aan bij de Centrale Dienst voor In- en Uitvoer (CDIU).

In opdracht van:
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?