CleanTech en energie in het VK

Laatst gecontroleerd op:
17 december 2020
Gepubliceerd op:
23 oktober 2020

In lijn met de wereldwijde klimaatambitie om CO2-neutraal te zijn in 2050, streeft het Verenigd Koninkrijk (VK) naar het vergroenen van de Britse economie. Het VK is de grootste producent van windenergie op zee, maar investeert ook veel in technologieën en innovaties op het gebied van 'Cleantech' en energie in sectoren zoals water, bouw en waterstof.

Cleantech is een belangrijke groeiende sector waar de Britse overheid veel in investeert. Er groeien ook meerdere regionale hubs waarin start-ups, bedrijven, academici en investeerders nauw samenwerken.

Water

Nederland heeft wereldwijd een goede reputatie op het gebied van watermanagement. Nederlandse bedrijven hebben door de eeuwen heen uitgebreide kennis en ervaring opgedaan met delta's op een kwalitatieve en duurzame manier beschermen.

Het VK heeft met enige regelmaat te kampen met overstromingen. De Britse en Nederlandse overheid wisselen regelmatig ideeën en ervaringen uit om het Verenigd Koninkrijk in de toekomst weerbaarder te maken. Er is veel behoefte bij Britse bedrijven en overheidsinstellingen om samen te werken met Nederland. Nederlands innovatief onderzoek en de praktische operationele ervaring van het VK vormen een waardevolle basis voor kennisuitwisseling. Meer informatie over wat de Britse overheid doet op het gebied van water, vindt u in het Britse waterbeleid.

Deltatechnologie

Van decentrale overheden tot brancheorganisaties, het VK wil samenwerken op verschillende gebieden. Bijvoorbeeld op het gebied van overstromings- en kusterosiebeheer en waterzekerheid. Klimaatadaptatie en weerbaarheid zijn belangrijke thema's. Dat biedt kansen voor de Nederlandse watersector.

Nederland staat bekend om de deltawerken en Britse overheden werken graag samen met Nederlandse partijen. Royal HaskoningDHV, Van Oord en Arcadis zijn al zeer actief op de Britse markt. Voorbeelden van projecten zijn een zandmotor die gerealiseerd werd in Bacton aan de oostkust, en de 'Medmerry realignment' aan de zuidkust. Beide projecten zijn gebaseerd op Nederlandse kennis en expertise van 'Building with Nature'. Ook kleinere bedrijven krijgen opdrachten. Verder zijn in de afgelopen jaren projecten gestart in het VK met behulp van het Nederlandse subsidieprogramma Partners voor Water.

Watertechnologie

Innovatie in watertechnologie levert ook kansen op voor Nederlandse ondernemers. Nederland kent veel innovatiekracht op thema's zoals afvalwaterzuivering. Om Nederlandse bedrijven te helpen met zakendoen op de Britse markt werken RVO, de ambassade, het Netherlands Water Partnership (NWP) en Rijkswaterstaat nauw samen.

Wind op zee

Met 36% van het totaal geïnstalleerde vermogen in de wereld is het Verenigd Koninkrijk een echte leider te noemen op het gebied van windenergie op zee. In 2018 leverde het Verenigd Koninkrijk bijna de helft van de totale Europese capaciteit aan windenergie.

Nederlandse bedrijven zijn erg actief in deze sector in het Verenigd Koninkrijk en blinken met name uit in (bodem)onderzoek, installatie van windturbines, funderingen, onderhoud, en ontwerp en bouw van schepen en havens. De Britse regering heeft grote ambities op het gebied van windenergie. Dat biedt nog veel meer kansen voor Nederlandse bedrijven in deze sector.

Waterstof

Het VK zet net als Nederland actief in op waterstof. Waterstof kan goed bijdragen aan de verduurzaming van onder andere mobiliteit, de bebouwde omgeving en de industrie.

Nederland en het VK zijn allebei voorlopers op het gebied van innovaties die nodig zijn voor het creëren van een wereldwijde waterstofeconomie. Op dit moment staan vooral de ontwikkeling van technologieën (zoals hydrolyse en batterijtechnologie) en verdere kostenvermindering centraal bij het toepassen van waterstof in het energiesysteem.

De Britse overheid investeert miljoenen in de sector. Dat biedt kansen voor Nederlandse bedrijven om samen met Britse partners waterstoftechnologieën te ontwikkelen. Die zijn essentieel voor de overgang naar een duurzaam energiesysteem.

Marktrapport waterstof

Wilt u meer weten over de kansen op het gebied van waterstof? Vraag dan het marktrapport 'Hydrogen in the United Kingdom' aan.

Circulair bouwen

In het VK wordt met veel interesse gekeken naar oplossingen die bijdragen aan een duurzamere bouw- en infrastructuurindustrie. Onder meer het thema retrofit staat hierin centraal. Een voorbeeld is de verduurzaming van huizen. Daarbij kijkt men naar Energiesprong, de Nederlandse aanpak voor retrofit.

De Britse overheid zet onder meer in op halvering van de uitstoot van broeikasgassen. Er moeten meer bouwprojecten worden uitgevoerd en meer geïnvesteerd worden in grote infrastructuurprojecten. Ook moet de overgang naar een duurzamere economie gestimuleerd worden.

De bouwsector is een van de grootste sectoren in het VK. De regering investeert in infrastructuurprojecten, huizenbouw, bouw en onderhoud van openbare gebouwen. Groen herstel staat daarbij centraal. Dit alles levert kansen op voor Nederlandse ondernemers die actief zijn op het gebied van circulair bouwen.

Er is in Nederland veel kennis en expertise op het gebied van circulair en modulair bouwen, en het verduurzamen van bestaande gebouwen. De Nederlandse ambassade kan u helpen om in contact te komen met Britse (overheids)organisaties en private partijen.

Vragen over de sector?

Door de Britten te wijzen op Nederlandse oplossingen, ontwerpen en projecten en het bevorderen van samenwerking op het gebied van kennisuitwisseling brengt de ambassade in Londen Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen in het VK onder de aandacht.

Daarnaast staan ze de sector bij waar mogelijk, door samen missies, seminars of andere evenementen te organiseren.

Voor vragen op het gebied van CleanTech, vooral over watermanagement en circulair bouwen, kunt u terecht bij:

Terence Speijer
Nederlandse Ambassade in Londen
E: terence.speijer@minbuza.nl

Voor meer informatie over energie, vooral op het gebied van wind op zee en waterstof, kunt u terecht bij:

Tessel van Essen
Nederlandse Ambassade in Londen
E: tessel-van.essen@minbuza.nl

Hulp bij uw zaken in het Verenigd Koninkrijk?

De economische experts ter plaatse helpen u graag verder!

E: lon-ea@minbuza.nl
T: +44 20 7590 3259

In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?