Marktintroductie energie-innovaties glastuinbouw (MEI) 2021

Gepubliceerd op:
15 maart 2022
Laatst gecontroleerd op:
15 april 2022

Wilt u als glastuinder investeren in een duurzaam energiesysteem voor in uw kas? Vraag dan alleen of samen met andere glastuinders de subsidie Marktintroductie energie-innovatie (MEI) 2021 aan. Investeer in innovatieve kas- of energiesystemen die de CO2-uitstoot verminderen.

Deze subsidie is gesloten. U kunt niet meer aanvragen. Aanvragen was mogelijk van 1 april tot 14 mei 2021, 17:00 uur.

Doel van de subsidie

Tuinbouw is belangrijk voor de Nederlandse economie. Daarom stimuleert het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit innovatie in de glastuinbouw. Zo wil zij ook de uitstoot van CO2 verminderen. Bijvoorbeeld door de sector energiezuinig en energie leverend te maken. De overheid en het bedrijfsleven hebben hiervoor het programma Kas als Energiebron opgezet.

Budget

Het budget is € 7 miljoen. Om subsidie te krijgen moet elke deelnemer in het samenwerkingsverband minimaal € 125.000 subsidie krijgen. U krijgt maximaal € 1,5 miljoen voor iedere aanvraag.

Waarvoor subsidie?

U krijgt subsidie voor de kosten (zonder btw) die u heeft gemaakt voor:

 • de bouw, koop, inrichting of verbetering van onroerende zaken;
 • de (huur)koop van nieuwe machines en apparaten. U bent hiervan de eerste gebruiker;
 • ingenieurs, architecten, adviseurs, patenten, vergunningen en andere zaken die te maken hebben met de kosten hierboven.

Wilt u als mkb of groot bedrijf 40% van de kosten vergoed krijgen? Dat krijgt u als u:

 • investeert in hernieuwbare energie én;
 • de investering als aparte investering kunt vaststellen. Óf als u de extra investeringskosten kunt berekenen ten opzichte van een normale situatie.

Anders krijgt u 30% subsidie.

Hernieuwbare energie

Hernieuwbare energie produceert u met installaties die alleen hernieuwbare en niet-fossiele energiebronnen gebruiken. Denk aan:

 • windenergie
 • zonne-energie
 • aerothermische energie
 • geothermische energie
 • hydrothermische energie

Hernieuwbare energie is ook energie uit:

 • oceanen;
 • waterkracht;
 • biomassa;
 • stortgas;
 • rioolwaterzuiveringsgas;
 • biogas.

Aparte investering

U moet de kosten van de investeringen binnen de totale investeringskosten kunnen bepalen als een aparte investering. U breidt bijvoorbeeld een al bestaande voorziening uit, die makkelijk te herkennen is.

Extra investeringskosten

Extra investeringskosten zijn de extra kosten die u maakt bij een minder milieuvriendelijke energieproductie. Die berekent u zo: de investeringskosten in de energieproductie uit hernieuwbare energiebronnen min de kosten van een vergelijkbare, minder milieuvriendelijke investering die u zonder de subsidie zou doen.

Voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden voor deze subsidie:

 • U investeert in innovatieve energiesystemen die de CO2-uitstoot verminderen.
 • U start op of na de datum van uw aanvraag met uw project. U installeert het energiesysteem binnen 3 jaar na de startdatum van het project.
 • U voert het project in Nederland uit.
 • U houdt een administratie van het project bij.
 • Elk bedrijf in het samenwerkingsverband heeft een andere eigenaar. Ook is elk bedrijf een glastuinbouwbedrijf.
 • Duurt uw project langer dan een jaar? Dan maakt u na elk projectjaar een tussenverslag. U stuurt de verslagen naar ons.
 • U werkt mee aan het programma Kas als Energiebron als het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit of wij u daar om vragen. Dit kan tot 3 jaar na de datum van de vaststelling.

U kunt subsidie aanvragen voor 2 categorieën: kas- en kasenergiesystemen. Hier zijn extra voorwaarden voor. Deze voorwaarden leest u onder de tabbladen Voorwaarden kas en Voorwaarden kasenergiesysteem.

Voorwaarden kas

Dit zijn de voorwaarden voor de categorie kas:

 • De kas heeft een diffuus kasdek. Dit kasdek heeft een lichttransmissie voor PAR-licht van minimaal 73% hemisferisch op gewashoogte. Het glas van het kasdek heeft een haze van minimaal 35.
 • Een kas met gesloten schermen heeft volgens de IDT-methode uit 2007 een minimale U-waarde van 3.

De kas heeft minimaal:

 • 2 energieschermen die tegelijk en onafhankelijk van elkaar sluiten;
 • 1 energiescherm voor overdag met een lichtdoorlatendheid die minimaal 70% hemisferisch is;
 • 1 hoogisolerend energiescherm voor de nacht.

Voorwaarden kasenergiesysteem

Dit zijn de voorwaarden voor de categorie kasenergiesysteem:

 • Het kasenergiesysteem is innovatief.
 • Door uw investering daalt de CO2-uitstoot en primaire energie.
 • De daling van de CO2-uitstoot en primaire energie gebeurt op het glastuinbouwbedrijf/bedrijven.
 • U installeert het kasenergiesysteem voor de einddatum van uw project.

Uitleg over de daling van de CO2-uitstoot:

 • Het kasenergiesysteem zorgt voor minimaal 25% minder uitstoot van CO2. Dit is de uitstoot van de glasopstanden van de glastuinder of van het samenwerkingsverband.
 • U mag de verlaging van de uitstoot van CO2 alleen meetellen als u de opgewekte elektriciteit binnen uw eigen bedrijf gebruikt.

Uitleg over de daling van primaire energie:

 • Het kasenergiesysteem zorgt voor een daling minimaal 15% van de primaire energie op nationaal niveau. Dit wordt duidelijk uit de glasopstanden van de glastuinder of van het samenwerkingsverband.
 • U haalt de daling van primaire energie alleen door hernieuwbare energie te gebruiken, zoals bio- en zonne-energie.

Na uw aanvraag

Gegevens niet aanvullen

Deze subsidie is een tenderregeling. Dit betekent dat u na de sluitingsdatum geen extra informatie of wijzigingen meer kunt doorgeven over de inhoud van het project. Wij kunnen nog wel om gegevens vragen. Deze gegevens zijn niet van invloed op de beoordeling van uw aanvraag, zoals een bankrekeningnummer.

Aanvragen rangschikken

Alle complete aanvragen die op tijd zijn ingediend, concurreren met elkaar voor het budget.

We rangschikken de aanvragen met vooraf opgestelde criteria. Hierbij kijken we in hoeverre uw aanvraag voldoet aan het doel van de subsidie. Het budget gaat naar de projecten met de hoogste rangschikking.

Wanneer beslissing

U krijgt binnen 13 weken na de sluitingsdatum van deze subsidie een brief met onze beslissing. Keuren wij uw aanvraag goed? Dan staat in deze brief hoeveel subsidie u krijgt toegewezen.

Projectadministratie bijhouden

U heeft de subsidie toegewezen gekregen en bent gestart met het project. Eén van de voorwaarden is dat u een projectadministratie bijhoudt. U bewaart documenten tijdens en na uw project. In deze administratie zien wij en u hoe het gaat met uw project. Werk uw administratie altijd bij.

Zorg ervoor dat u alle kosten makkelijk af kunt lezen in uw administratie. Maak een duidelijk verschil tussen de kosten waar u wel en geen subsidie voor krijgt.

De administratie begint vanaf het moment dat u de eerste juridische verplichting aangaat. Houd deze bij tot u klaar bent met uw project. U bewaart deze administratie minimaal 5 jaar na de datum dat wij uw subsidie hebben vastgesteld.

Tussenverslagen maken

Duurt uw project langer dan 14 maanden? Dan maakt u elk jaar één tussenverslag. In de toekenningsbrief staat wanneer wij het verslag(en) verwachten. Voor het tussenverslag mag u ons format Voortgang verslag bij meerjarig project gebruiken. U mailt het verslag naar mei@rvo.nl.

Wijzigingen doorgeven

De uitvoering van uw project kan anders gaan dan u heeft gepland. Dit kan gevolgen hebben voor uw subsidie. Neem daarom altijd contact met ons op als er iets wijzigt in uw situatie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een andere einddatum van uw project. Een wijziging geeft u door met een van deze formulieren:

 • Formulier wijziging in project, uitvoering en/of organisatie
 • Formulier wijziging penvoerder samenwerkingsverband

Het ingevulde formulier mailt u naar mei@rvo.nl.

Wij moeten uw wijziging eerst goedkeuren, voordat u deze mag doen. U krijgt binnen 8 weken nadat wij uw verzoek hebben gekregen bericht van ons. Hierin staat of u de wijziging mag doen of niet.

Projectperiode verlengen

Een van de voorwaarden is dat uw project binnen 3 jaar klaar is. De uitvoering van uw project kan anders verlopen dan u had gepland. In sommige situaties kunt u verlenging aanvragen. Wilt u dit aanvragen? Gebruik dan voor uw wijzigingsverzoek het Formulier wijziging in project, uitvoering en/of organisatie.

Stuur met uw wijzigingsverzoek de volgende bijlagen mee:

 • getekende offertes of opdrachtbevestigingen
 • een realistische planning voor de rest van de duur van het project
 • een verklaring waaruit duidelijk wordt waardoor de vertraging is ontstaan
 • informatie over financiële wijzigingen, als dit van toepassing is

Wij moeten uw verzoek eerst goedkeuren. Binnen 8 weken nadat wij uw verzoek hebben gekregen, krijgt u van ons bericht of u verlenging krijgt of niet. U kunt dit voor een project maar één keer krijgen.

Vaststelling aanvragen

Is uw project klaar? Dan vraagt u binnen 13 weken vaststelling van uw subsidie aan.

U mag bij de aanvraag voor vaststelling geen grote wijzigingen doorgeven. Is er iets gewijzigd in de investering, het samenwerkingsverband of de begroting (bij begroting meer dan 25% per deelnemer)? Geef dit dan voor de einddatum van het project en voor uw aanvraag voor vaststelling aan ons door. U geeft de wijziging door via een e-mail naar mei@rvo.nl.

Bijlage: eindrapport

U stuurt een eindrapport mee bij uw vaststellingsaanvraag. In het Format eindrapport MEI en EHG leest u wat er minimaal in dit rapport staat.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de wetten en regels van deze subsidie? Bekijk dan de Staatscourant van 7 december 2020.

Voor deze subsidie zijn er ook algemene subsidiespelregels. Meer uitleg hierover leest u in de Subsidiespelregels ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Lees meer in de Kamerbrief: Verlenging subsidiemodule Energie-efficiëntie glastuinbouw en vaststelling subsidiemodule Marktintroductie energie-innovaties

Subsidie in andere jaren

Heeft u in een ander jaar subsidie aangevraagd? Op deze pagina’s vindt u alle informatie over die aanvraagjaren.

Goedgekeurde projecten

U leest de samenvattingen van de goedgekeurde projecten van alle openstellingen op onze pagina Goedgekeurde MEI-projecten.

Vragen over Marktintroductie energie-innovaties?

Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?