Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Energie-efficiëntie glastuinbouw (EG)

Gepubliceerd op:
25 juli 2022
Laatst gecontroleerd op:
20 december 2023

Wilt u energie besparen, bijvoorbeeld door een luchtbehandelingssysteem te installeren? Met de subsidie Energie-efficiëntie glastuinbouw (EG) kunnen glastuinders en samenwerkingsverbanden van glastuinders energiebesparende maatregelen nemen. Vroeg u in 2023 of daarvoor subsidie aan? U kunt uw aanvraag nog beheren.

Budget en looptijd

Startdatum:
donderdag 11 april 2024
07:00 (CEST)
Einddatum:
vrijdag 28 juni 2024
15:00 (CEST)
U krijgt subsidie voor maximaal 20% van uw investering in energiebesparende maatregelen
Totaal budget:
€ 30.000.000

Voor wie

De subsidie Energie-efficiëntie glastuinbouw (EG) is voor glastuinders die willen investeren in energiebesparende maatregelen/systemen, die de CO2-uitstoot verminderen. U kunt alleen of als samenwerkingsverband met andere glastuinders investeren. Met energiebesparing werkt u samen aan de klimaatdoelen. En aan een toekomstbestendige sector.

Voorwaarden

Dit zijn de voorwaarden die gelden voor iedere investering:

 • Bij iedere openstelling kunt u per maatregel één subsidieaanvraag indienen.
 • U doet één aanvraag voor dezelfde investering op meerdere plekken. Dit mag ook als u uw project in verschillende fases uitvoert.
 • Uw project duurt maximaal 2,5 jaar. Verandert de einddatum van uw project na uw aanvraag? Dan geeft u hiervoor een wijziging door.
 • Het bedrag dat u toegewezen krijgt, is niet hoger dan het maximale subsidiebedrag. Andere subsidies die u krijgt voor uw investering tellen hiervoor ook mee.
 • U geeft ieder jaar uw aardgasgebruik door in de Gecombineerde opgave.
 • Uw bedrijf staat ingeschreven bij KVK.
 • U doet uw investering in Nederland.
 • U heeft een overeenkomst met een leverancier. Bij uw aanvraag stuurt u deze overeenkomst mee. U mag de overeenkomst pas sluiten als bekend is gemaakt dat de subsidie opnieuw open gaat. Dit leest u in de Staatscourant.
 • U houdt zich bij uw project aan de wetten van de Europese Unie. En de nationale wetten voor milieubescherming.
 • U maakt de projectkosten binnen de projectperiode. Dit betekent dat u subsidiabele kosten mag maken vanaf de startdatum tot en met de einddatum van het project. Deze data geeft u door in uw aanvraag.
 • U mag de startdatum van uw project vaststellen vanaf de datum van publicatie van de regeling in de Staatscourant.

Waarvoor krijgt u subsidie?

U krijgt subsidie als u nieuwe, energie-efficiënte apparatuur, installaties of machines koopt en installeert. Dit krijgt u voor de kosten zonder btw. U krijgt subsidie voor maximaal 20% van uw investering in energiebesparende maatregelen. Bijvoorbeeld: als uw investering 1 miljoen is, krijgt u maximaal € 200.000 subsidie. Bij elke aanvraag moet de subsidie minimaal € 5.000 zijn.

Voor elke investering geldt een maximaal subsidiebedrag. De bedragen hieronder gelden voor individuele aanvragen. Vraagt u subsidie aan in een samenwerkingsverband? Dan kan iedere aanvrager binnen het verband dit bedrag krijgen. De algemene  subsidievoorwaarden gelden voor iedere investering. Hieronder leest u of er extra voorwaarden gelden voor uw investering. 

Waarvoor krijgt u geen subsidie?

Uw aanvraag voorbereiden

Belangrijkste stappen in uw aanvraag

Overeenkomsten verzamelen

Verzamel de overeenkomsten met uw leveranciers. U stuurt voor alle projectkosten waarvoor u subsidie aanvraagt, een overeenkomst mee bij uw subsidieaanvraag. De overeenkomst moet door beide partijen zijn getekend. Werkt u met verschillende leveranciers? Dan hebben wij uw overeenkomst met iedere leverancier nodig.
Dit zijn de voorwaarden voor de overeenkomst en afspraken met de leverancier:

 • De overeenkomst bevat een ontbindende voorwaarde. Hierin staat dat de overeenkomst niet meer geldt als u geen subsidie krijgt.
 • U mag geen aanbetaling doen aan de installateur vóór de startdatum van uw project. Hiervoor geldt dezelfde ontbindende voorwaarde als bij uw overeenkomst.
 • De overeenkomst is gesloten tussen uw bedrijf en de deelnemers bij een samenwerkingsverband en de bouwer of leverancier van de machine of installatie.
 • Is de installateur via een holding verbonden met uw bedrijf? Dan krijgt u alleen subsidie voor de kosten van de installateur. Dus zonder de berekening van winstopslagen.

In elke overeenkomst staan:

 • de bedrijfsgegevens
 • de handtekening van u en uw leverancier
 • de datum van de overeenkomst. Deze overeenkomst mag worden gesloten vanaf de publicatie van de subsidie in de Staatscourant.
 • om welke machine(s) en/of installatie(s) het gaat. U gebruikt bijvoorbeeld de naam van de investering zoals deze op deze pagina staat.
 • de kosten voor iedere investering. Dit zijn bijvoorbeeld de kosten voor de koop, bouw of levering. Het is ook duidelijk welke kosten wel en niet meetellen voor de subsidie. De kosten zonder btw staan er ook in.
 • de hierboven genoemde ontbindende voorwaarde. Hierin staat dat de overeenkomst niet meer geldt als u geen subsidie krijgt. Is de investering onderdeel van een groter project, zoals de bouw van een kas? Dan geldt de ontbindende voorwaarde alleen voor de investering waarvoor u subsidie aanvraagt.

Iemand machtigen

U kunt een intermediair machtigen om: 

 • uw subsidieaanvraag te doen;
 • uw hele aanvraag te regelen;
 • uw aanvraag te regelen en uw vaststellingsaanvraag te doen.

U geeft uw keuze voor een van deze opties door in uw aanvraag.

Na uw aanvraag

We behandelen de volledige aanvragen op volgorde van binnenkomst. Komen de ingediende aanvragen boven het totale budget? Dan bepalen we met loting welke aanvragen we in behandeling nemen. Hierbij gaat het om de aanvragen die volledig zijn en die op de dag van budgetoverschrijding zijn binnengekomen.

Extra budget 2023

We hebben 540 aanvragen ontvangen voor de EG-subsidie 2023. Het beschikbare budget voor deze subsidie van € 58 miljoen was daarmee overtekend. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit stelde daarom voor de EG-subsidie 2023 extra budget beschikbaar voor alle aanvragen die zijn ingediend. Deze beslissing staat sinds 19 december 2023 in de Staatscourant. 

Loting 

Het aangevraagde subsidiebedrag voor de EG was hoger dan het oorspronkelijke budget. Daarom is toen een loting gedaan op de ingediende aanvragen. Met de ophoging van het EG budget per 19 december is deze loting niet meer nodig. 
De eerdere informatie over de loting vindt u hieronder. Voor de aanvragen die gebruik maken van het extra budget hebben we iets meer tijd nodig om te beslissen. Onder het kopje Beslissing ziet u op welke termijn u uw beschikking kunt verwachten.  

Informatie over de eerdere loting:
•    Alle aanvragen die op 5 oktober zijn binnengekomen deden hieraan mee
•    De loting bepaalde in welke volgorde wij de aanvragen beoordeelden. Een aanvraag die bijvoorbeeld op plaats 25 in de lijst stond, beoordeelden we als 25e in de rij. Dat zegt niets over of u wel of geen subsidie krijgt.

In de ranglijst hieronder leest u op welke plaats u na de loting bent terechtgekomen.

Heeft u voor eenzelfde investeringscategorie meer dan 1 aanvraag ingediend? Dan is in de loting de eerste aanvraag meegenomen. Hebben wij uw aanvraag voor subsidie compleet binnengekregen? Dan beoordelen wij of deze aan de voorwaarden voldoet. Is uw aanvraag niet compleet? Dan vragen wij u alleen om de informatie die ontbreekt als er nog voldoende budget beschikbaar is.

Beslissing

De behandeltermijn van de aanvragen van 5 oktober 2023 is verlengd van 8 naar 16 weken. Voor alle aanvragen die binnen de loting vallen krijgt u uiterlijk 26 januari 2024 bericht over onze beslissing. De overige aanvragen waar extra budget voor is beoordelen we zo snel mogelijk. Hier krijgt u uiterlijk 8 weken na 19 december 2023 bericht over.

Wijzigingen doorgeven

Soms verloopt de uitvoering van uw project anders dan gepland. Zulke veranderingen kunnen gevolgen hebben voor uw subsidie. Neem daarom altijd contact met ons op als er iets verandert in uw situatie. Het doel van het project mag u niet wijzigen. Maar u mag wel:

 • de einddatum van uw projecten wijzigen. Voer deze wijziging zo snel mogelijk door. Dit kan tot uiterlijk één dag vóór de einddatum van uw project;
 • wisselen van leverancier of aannemer binnen dezelfde investering. Let op dat de nieuwe opdracht getekend is door u en de leverancier;
 • wisselen naar een andere machine of installatie. U en de leverancier tekenen allebei de nieuwe overeenkomst. Deze moet wel voldoen aan de voorwaarden van uw originele aanvraag. Uw maximale subsidiebedrag blijft gelijk aan het bedrag in de brief met de beslissing over uw subsidieaanvraag.

Moet u vaststelling aanvragen?

Aan het einde van het project vraagt u vaststelling van uw subsidie bij ons aan. Wij stellen dan definitief vast hoeveel subsidie u krijgt. Wij kijken hierbij bijvoorbeeld of u de gestelde doelen heeft gehaald. U krijgt binnen 13 weken een beslissing op uw aanvraag voor vaststelling. Bijlages die nodig zijn voor het aanvragen van vaststelling zijn:

 • Een eindverslag: in het Format eindrapport (pdf) leest u wat hierin moet staan. Heeft u voor uw project ook andere subsidie aangevraagd en/of gekregen? Geef dan in het eindverslag ook dit bedrag op. Het gaat dan alleen om subsidie voor dezelfde kosten waarvoor u deze subsidie krijgt.
 • Bewijs (foto('s)) waaruit duidelijk wordt dat de aangevraagde investering is uitgevoerd.
 • Kopie van het bankrekeningafschrift van de betaling(en) van de investering.
 • Facturen en een facturenoverzicht.
 • Voor een subsidiebedrag boven € 125.000 voegt u ook een controleverklaring toe.

Voor het vaststellen van uw subsidie gelden verschillende regels, afhankelijk van het subsidiebedrag.

Subsidie in andere jaren

Vroeg u in een ander jaar subsidie aan? Hier vindt u alle informatie over voorgaande subsidiejaren.

Wetten en regels

Ieder jaar besluit de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit of de EG-subsidie opnieuw open gaat. Dit besluit wordt eerst bekendgemaakt. In het besluit leest u welke wetten en regels gelden voor de subsidie. Besluit de minister dat er iets verandert in het jaar van uw subsidieaanvraag? Dan maakt hij dit ook bekend. 

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?