Proces aanpassing Rijksoctrooiwet

Gepubliceerd op:
11 oktober 2021
Laatst gecontroleerd op:
29 september 2022

De Rijksoctrooiwet 1995 (ROW) gaat veranderen. De wijzigingen moeten er voor zorgen dat met name kleinere ondernemingen (mkb en start-ups) en individuele uitvinders beter in staat worden gesteld om van het nationale octrooisysteem te profiteren.

Gebruikers van het octrooisysteem krijgen in verschillende fases de gelegenheid om op voorgestelde aanpassingen te reageren. Deze inbreng wordt verwerkt bij het opstellen van het wetsvoorstel.

Zo ziet het proces er tot nu toe uit:

2018: eindrapport over evaluatie Intellectueel Eigendom (IE)-beleid in Nederland

Onderzoeksbureau Technopolis heeft de doeltreffendheid en doelmatigheid onderzocht van het IE-beleid van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) over de periode 2012-2017. In november 2018 heeft de minister van EZK het eindrapport van de evaluatie bij brief naar de Tweede Kamer gestuurd. Uit het onderzoek blijkt onder meer dat het mkb niet optimaal gebruikmaakt van IE-rechten.

December 2019-maart 2020: internetconsultatie 

Op basis van de beleidsevaluatie heeft de minister van EZK eind 2019 de ‘Beleidsnota: naar een mkb-vriendelijke Rijksoctrooiwet 1995’ opgesteld. De beleidsnota is via internet ter consultatie voorgelegd in de periode december 2019-maart 2020. Het stond iedereen vrij te reageren. 
Bekijk het verslag van de resultaten en bevindingen van de consultatie op de webpagina van de consultatie.

Het consultatiedocument is een eerste stap om de toegankelijkheid van het nationale octrooisysteem te verbeteren, met name voor het mkb. In de beleidsnota staan concrete voorstellen om de Rijksoctrooiwet 1995 aan te passen. Bijvoorbeeld de mogelijkheid om meer zekerheid te krijgen over de waarde van een octrooi of de mogelijkheid om een voorlopige aanvraag in te dienen. In de nota worden ook procedurele voorstellen uitgewerkt, zoals de invoering van de PCT-NL - zodat het mogelijk wordt om internationale octrooiaanvragen die voortvloeien uit het Patent Cooperation Treaty direct voort te zetten als nationale octrooiaanvraag - en de invoering van verdere behandeling om te voorkomen dat een octrooi(aanvraag) van rechtswege komt te vervallen.

Juni 2020: webinars

Om enkele onderwerpen uit de beleidsnota uit te diepen, organiseerden het ministerie van EZK en Octrooicentrum Nederland op 3 juni 2020 4 webinars. Tijdens elk webinar discussieerden 2 experts over een aanpassingsvoorstel, onder leiding van een deskundige voorzitter. Het publiek kon online reageren op publieksvragen en op de uitkomsten van de discussies. 

Ter voorbereiding van de webinars zijn ook 2 inspiratie-interviews gehouden over parallelle ontwikkelingen in het Franse en Zwitserse octrooisysteem. Het Franse en Zwitserse mkb loopt met hun nationale registratieoctrooien tegen vergelijkbare problemen aan als het Nederlandse mkb. In Frankrijk is de octrooiwet inmiddels aangepast en in Zwitserland worden daartoe voorstellen gedaan. 

December 2020: beleidsnota 'Modernisering Rijksoctrooiwet 1995 voor het mkb'

Op basis van de uitkomsten van de internetconsultatie en de webinars, heeft de minister van EZK in december 2020 de beleidsnota 'Modernisering Rijksoctrooiwet 1995 voor het mkb' naar de Tweede Kamer gestuurd. In de beleidsnota licht de minister toe langs welke lijnen hij de Rijksoctrooiwet wil aanpassen. De aanpassingen gaan onder andere over:

  • de mogelijkheid voor de aanvrager om zijn octrooiaanvraag inhoudelijk te laten toetsen;
  • de invoering van de PCT-NL;
  • de invoering van een laagdrempelige oppositieprocedure. 

Maart 2021: mkb-panel 

Het ministerie van EZK heeft de voorstellen uit de beleidsnota in maart 2021 aan een panel van mkb’ers voorgelegd. De uitkomsten van dit panel worden opgenomen in de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel.

Zomer 2021 - najaar 2022: gebruikers vragen om standaard toetsing

Gebruikers van het octrooisysteem verwelkomden de ideeën voor de invoering van de PCT-NL en een laagdrempelige oppositieprocedure. Wat betreft de mogelijkheid voor de aanvrager om zijn octrooiaanvraag inhoudelijk te laten toetsen, vroegen meerdere gebruikers om in de voorstellen de lijn naar meer rechtszekerheid door te trekken. Dit door voortaan weer standaard alle octrooiaanvragen voor verlening te gaan toetsen.

Vervolg

Het ministerie van EZK zal de suggestie om in Nederland weer alle octrooiaanvragen standaard te toetsen opvolgen. Het vervolg verloopt in de volgende stappen:

  1. Het ministerie stelt nieuwe conceptteksten op voor de wetswijziging voor de modernisering van de Rijksoctrooiwet.
  2. Zodra deze teksten gereed zijn, legt het ministerie ze aan het publiek voor via een internetconsultatie. Iedereen heeft dan de gelegenheid om te reageren op de voorgenomen aanpassingen van de Rijksoctrooiwet. Octrooicentrum Nederland kondigt op tijd aan wanneer deze plaatsvindt en hoe u kunt reageren.
  3. Na verwerking van de reacties gaat het wetsvoorstel het  wetgevingstraject in.

Vragen over octrooien?

Bel 088 042 40 02

 

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?