Samenwerkingsprojecten wetenschap en visserij 2019: verlening en verdeling

Laatst gecontroleerd op:
2 oktober 2020
Gepubliceerd op:
1 oktober 2020

Samenwerkingsprojecten wetenschap en visserij is een tenderregeling. Dit betekent dat alle volledige aanvragen die op tijd zijn ingediend met elkaar concurreren voor het beschikbare budget van € 6 miljoen.

De subsidie wordt voor 75% uit het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) gefinancierd en voor 25% nationaal.

Maximale subsidie

Het maximale subsidiebedrag is € 1 miljoen per project. De kosten die onder deze subsidie vallen, moeten minimaal € 150.000 zijn. In onderstaand schema ziet u hoe hoog het percentage van de subsidiabele kosten is, dat u maximaal als subsidie kunt ontvangen.

In uw aanvraag geeft u aan of u 100% subsidie wilt ontvangen. Wij beoordelen of uw project innovatieve kenmerken heeft. Is dit niet zo? Dan kunt u voor maximaal 50% van de kosten subsidie krijgen. U krijgt de mogelijkheid om aanvullende financiering te regelen.

Subsidiepercentage per doelgroep

Doelgroep Onderneming MKB Soort project Subsidiepercentage
visser ja ja alle 50%
visser ja nee alle 30%
(semi)overheid - - alle 100%
ANBI - - project met innovatieve kenmerken 100%
visserijorganisatie ja ja project met innovatieve kenmerken 100%
visserijorganisatie nee - project met innovatieve kenmerken 100%
visserijorganisatie ja nee project met innovatieve kenmerken 30%

Subsidiabele en niet-subsidiabele kosten

U krijgt subsidie voor de volgende kosten:

 • loonkosten
 • bijdrage in natura
 • afschrijvingskosten
 • overige kosten

Onder bepaalde voorwaarden krijgt u subsidie voor de kosten voor de koop van grond en/of de btw-kosten.

Er zijn ook kosten niet subsidiabel. U leest in de subsidiespelregels bij niet-subsidiabele kosten welke dit zijn. Voor deze subsidie zijn ook operationele kosten en de kosten voor vervanging of modernisering van hoofd- of hulpmotoren niet subsidiabel.

Meer informatie over subsidiabele kosten, niet-subsidiabele kosten en kosten die onder bepaalde voorwaarden subsidiabel zijn, leest u in de Subsidiespelregels EFMZV.

Inkomsten uit project

Levert het project tijdens de uitvoering of na beëindiging netto-inkomsten of besparingen op? Dan worden de inkomsten niet verrekend met de subsidiabele kosten.

Rangschikkingscriteria verdeling budget

We verdelen het budget op basis van de rangschikkingscriteria. De wegingsfactor (het percentage) achter een criterium geeft aan hoe zwaar dit criterium meeweegt in de beoordeling.

Criteria projecten

We rangschikken een aanvraag hoger als het project:

 • gaat om een kennissysteem dat makkelijk toegankelijk is voor vissers (20%). Een project scoort hoger als de deelname van vissers groot is en het voor vissers aantrekkelijk is gemaakt om deel te nemen aan het kennissysteem. Dit betekent ook dat de kennisvragen van vissers op een onafhankelijke en onpartijdige manier behandeld worden;
 • meer bijdraagt aan kennisverspreiding (20%). Een project scoort hoger als alle kennis die ontwikkeld of gedeeld wordt, bij zo veel mogelijk vissers terecht komt;
 • meer gericht is op het genereren van kennis die toepasbaar is in de praktijk (20%), zoals ervaringsleren;
 • meer bijdraagt aan samenwerking tussen vissers en partners in de visserijketen (10%). Een project scoort hoger door in de structuur of de activiteiten van het kennissysteem het leren van of samenwerking met ketenpartners (zoals horeca, retail- of detailhandel) te borgen;
 • meer bijdraagt aan samenwerking tussen vissers en partners in sectoren buiten de visserijketen (10%). Een project scoort hoger door in de structuur of de activiteiten van het kennissysteem het leren van of samenwerking met andere sectoren (landbouw of andere maritieme sectoren) te borgen;
 • meer bijdraagt aan ecologische verduurzaming van de visserijsector (15%). Dit betekent dat de visserij minder negatieve effecten of meer positieve effecten heeft op natuur en milieu dan bij de gebruikelijke visserijmethoden;
 • meer vernieuwend is in de structuur van samenwerking tussen vissers en wetenschappers (5%). U kunt denken aan kennisdeling op afstand, bijvoorbeeld met hulp van ICT.

Meer weten?

Lees meer over deze subsidie op de pagina Samenwerkingsprojecten wetenschap en visserij 2019.

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?