Vaststelling Subsidie onderzoeken en ontwikkelen innovatie stalsystemen

Gepubliceerd op:
26 januari 2022
Laatst gecontroleerd op:
27 januari 2022

Heeft u subsidie voor Onderzoeken en ontwikkelen innovatie stalsystemen aangevraagd? En bent u klaar met fase 1 en 2 van uw project? Vraag dan binnen 13 weken vaststelling van uw subsidie aan. Stuur op tijd een wijzigingsverzoek als dat niet lukt.

Houdt u zich aan de voorwaarden voor de subsidie? Dan krijgt u na de vaststelling ook subsidie voor fase 3. Na uw aanvraag bepalen wij wat de definitieve subsidie is. Lees meer over de innovatiemodule van de Subsidie brongerichte verduurzaming (Sbv).

Bijlagen bij uw vaststellingsaanvraag

Stuur met uw aanvraag deze bijlagen mee:

Eindverslag

Gebruik voor het eindverslag het format dat u vindt op mijn.rvo.nl. In het eindverslag staan in ieder geval de volgende onderdelen:

  • een beschrijving van de resultaten per veehouderijlocatie. Noem hierin de gebruikte stalinstallaties en geef de berekening van de vermindering van broeikasgas- en stalemissies. Heeft u een managementmaatregel ontwikkeld? Noem dan de protocollen en voeg logboeken toe;
  • kosten per deelnemer. Laat zien hoe de totale kosten per deelnemer zijn opgebouwd. U gebruikt hiervoor het format kostenoverzicht;
  • veranderingen in uitvoering of kosten. Beschrijf wat u anders heeft gedaan en waarom en wat het verschil is tussen het begrotingsplan en de werkelijk gemaakte kosten.
  • kennisverspreiding. Laat zien hoe de kennis uit het project is gedeeld. Geef ook de link naar webpagina’s als die zijn gemaakt;
  • problemen en manier van oplossen. Omschrijf dit voor technische en organisatorische problemen;
  • conclusies en aanbevelingen.

Meetrapport

Een meetrapport van de onderzoeksorganisatie voor ieder stalsysteem.

Vergunningen

De vergunningen van iedere deelnemer. U stuurt ook de milieueffectbeoordelingen mee, als u die heeft.

Accountants- of controleverklaring

Accountantsverklaring voor deelnemers, die meer dan € 125.000 ontvangen. Bent u veehouder? Dan gaat de verklaring over fase 1 en 3 van het innovatieproject.

Facturen en betaalbewijzen

Facturen en betaalbewijzen voor iedere investering in fase 1. Vanaf de 2e openstelling (april 2021) hoeft dit alleen als de verleende subsidie minder dan € 125.000 per aanvrager is.

Bewijs gebruik innovatie

Bewijs dat u de innovatie gebruikt. Dat kan een rapport, of een verklaring van een keuring zijn. U kunt ook een foto meesturen.

Vaststelling aanvragen

Na uw aanvraag verrekenen we de te weinig of te veel ontvangen subsidie.

Na uw aanvraag

U kreeg al een voorschot. Binnen 13 weken na ontvangst van de vaststellingsaanvraag met bijlagen krijgt u de rest. Dit kan langer duren als de aanvraag niet compleet is.

Het project is vertraagd of stopgezet

U voert het project uit zoals in het projectplan en de begroting is beschreven. Is uw project vertraagd of stopgezet? Neem dan contact met ons op en geef uw wijziging door voor de einddatum van uw project voorbij is. Doe dit ook als u niet of niet helemaal aan de verplichtingen kunt voldoen.

Vragen over subsidie brongerichte aanpak?

Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?