CE-markering: drukapparatuur

Laatst gecontroleerd op:
5 april 2022
Gepubliceerd op:
4 oktober 2013

Bent u leverancier van drukapparatuur? Mogelijk krijgt u dan te maken met CE-markering. Als fabrikant bent u de eerst verantwoordelijke voor CE-markering. Importeert u producten van buiten de EU, dan moet u erop toezien dat de buitenlandse fabrikant de CE-markering heeft toegepast volgens de richtlijn. Ook distributeurs moeten producten controleren op CE-markering.

Vragen over CE-markering?

Heeft u na het lezen van dit artikel nog vragen? Stel uw vraag via het contactformulier. 

Richtlijn 2014/68/EU stelt essentiële veiligheidseisen aan drukapparatuur en samenstellen waarvan de maximaal toelaatbare druk PS meer dan 0,5 bar bedraagt.

Onder drukapparatuur vallen drukvaten, installatieleidingen, veiligheidsappendages, andere onder druk staande appendages en de aan deze producten bevestigde elementen (waaronder flenzen, tubulures, koppelingen, steunconstructies en hijsogen). Voorbeelden van drukapparatuur zijn ketels, snelkookpannen, brandblussers, warmtewisselaars en stoomgeneratoren.

Uitzonderingen

Een groot aantal producten valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn, onder andere:

 • transportleidingen voor het vervoer van stoffen van of naar installaties;
 • drukvaten van eenvoudige vorm die vallen onder Richtlijn 2014/29/EU;
 • aerosols die vallen onder Richtlijn 75/324/EEG;
 • flessen of blikjes voor koolzuurhoudende dranken;
 • vaten voor het vervoer van dranken;
 • radiatoren en buizen voor warmwaterverwarming.

Een volledige opsomming van producten die buiten het toepassingsgebied vallen vindt u in Artikel 1, lid 2 van de richtlijn.

Essentiële eisen

De drukapparatuur en samenstellen bedoeld in Artikel 4, lid 1 en 2 moeten voldoen aan de essentiële veiligheidseisen beschreven in Bijlage I van de richtlijn. Als uw producten overeenstemmen met de toepasselijke geharmoniseerde normen (in het Engels), dan geldt er een 'vermoeden van conformiteit' dat uw producten voldoen aan de richtlijn. U kunt deze normen aanvragen bij het normalisatieinstituut NEN.

De in Artikel 4, lid 3 beschreven drukapparatuur en samenstellen moeten worden ontworpen en vervaardigd volgens de in de betreffende lidstaat geldende regels van goed vakmanschap om een veilig gebruik te waarborgen.

Bijzonderheden

De wettelijke verplichtingen voor fabrikanten, importeurs en distributeurs van drukapparatuur staan in artikel 6 tot en met 10 van de richtlijn. Deze verplichtingen hebben betrekking op:

 • de conformiteit(-sbeoordeling) van de producten;
 • de technische documentatie;
 • instructies en informatie over de veiligheid;
 • vermelding van product-identificatienummers en naam/postadres van de fabrikant en importeur op het product;
 • CE-markering;
 • EU-conformiteitsverklaring.

U stelt de instructies en informatie op in een taal die gebruikers van het product gemakkelijk kunnen begrijpen.

Conformiteitsbeoordeling

U moet een procedure voor conformiteitsbeoordeling uitvoeren die van toepassing is op de betreffende categorie drukapparatuur. De categorieën vindt u met vermelding van de bijbehorende modules en procedurebeschrijvingen in Artikel 13 en 14 en Bijlage III van de richtlijn.

Bij de beoordeling van drukapparatuur in de categorie II en hoger moet u een 'notified body' inschakelen. Stemt de apparatuur overeen met de richtlijn? Dan verstrekt de notified body een certificaat aan u. In alle gevallen blijft de fabrikant verantwoordelijk dat de apparatuur overeenstemt met de eisen van de richtlijn.

Technische documentatie

De richtlijn eist dat u technische documentatie opstelt over het ontwerp en de vervaardiging van de apparatuur. De documentatie maakt beoordeling mogelijk van de conformiteit van de apparatuur met de richtlijn. Bijlage III van de richtlijn noemt de documenten die minimaal aanwezig moeten zijn.

U bewaart de technische documentatie 10 jaar vanaf het moment dat de apparaten in de handel zijn. U stelt ze beschikbaar aan nationale markttoezichtautoriteiten van EU-landen wanneer zij hierom verzoeken.

EU-conformiteitsverklaring

Artikel 17 van de richtlijn eist dat u een ondertekende EU-conformiteitsverklaring opstelt volgens het model in Bijlage IV. Deze verklaring bevat de elelementen die worden genoemd in de betreffende conformiteitsbeoordelingsprocedures van Bijlage III. U vermeldt daarin dat de apparatuur voldoet aan de essentiële eisen. Door het opstellen van deze verklaring, neemt u verantwoordelijkheid voor de conformiteit van de apparatuur met de vereisten van de richtlijn.

U bewaart de EU-conformiteitsverklaring 10 jaar vanaf het moment dat het apparatuur in de handel is.

CE-markering

Voordat u de drukapparatuur of samenstellen in de handel brengt, brengt u de CE-markering aan. Dit moet op de producten zelf of op een gegevensplaatje. Is dit vanwege de aard van het materiaal niet mogelijk of verantwoord, dan brengt u de CE-markering aan op de verpakking en in de begeleidende documenten. Indien een notified body is betrokken bij de productiecontrolefase, dan volgt zijn identificatienummer na de CE-markering.

Instructies over de CE-markering staan in Artikel 18 en 19 alsmede in de diverse modulebeschrijvingen in Bijlage III van de richtlijn. Apparaten met CE-markering zijn vrij verhandelbaar in de hele Europese Economische Ruimte (EER). CE-markering geldt niet voor drukapparatuur of samenstellen genoemd in Artikel 4, lid 3 van de richtlijn.

Officiële teksten

Europese wetgeving

Nederlandse wetgeving

Controlerende instantie

Nederlandse Arbeidsinspectie

Meer informatie

Bent u tevreden over deze pagina?