Ontheffingsaanvraag voor knooppunt Hooipolder

Gepubliceerd op:
29 maart 2022
Laatst gecontroleerd op:
8 juni 2022

Wij hebben namens de minister voor Natuur en Stikstof een ontheffingsaanvraag beoordeeld voor de Wet natuurbescherming. Rijkswaterstaat vroeg deze ontheffing aan om werkzaamheden uit te kunnen voeren bij knooppunt Hooipolder. De minister maakte hierover een ontwerpbesluit bekend.

U kon een zienswijze over het ontwerpbesluit doorgeven van 7 april tot en met 18 mei 2022. Wij hebben geen zienswijzen ontvangen. Daarom heeft de minister het ontwerpbesluit omgezet in een definitief besluit. De inhoud hiervan blijft hetzelfde.

Besluit bekijken

In het definitieve besluit over de vergunningsaanvraag leest u de beslissing van de minister. Ook vindt u hier het ontwerpbesluit en alle bijlagen die bij de besluiten horen.

Reageren op definitief besluit

Bent u het niet eens met het definitieve besluit? Als belanghebbende kunt u hiertegen in beroep gaan bij de Raad van State. Bent u geen belanghebbende? Dan kunt u in beroep gaan als u op tijd een zienswijze heeft doorgegeven. Verschilt het definitieve besluit inhoudelijk van het ontwerpbesluit? Dan kunt u ook in beroep gaan als u geen belanghebbende bent en geen zienswijze heeft doorgegeven.

U kunt na de bekendmaking van het definitieve besluit in beroep gaan. Dit kan vanaf 9 juni tot en met 20 juli 2022. Stuurt u uw beroep niet op tijd in? Dan neemt de Raad van State het niet in behandeling.

Digitaal

U geeft uw beroep digitaal door via het digitaal loket van de Raad van State. Hiervoor heeft u DigiD nodig. Heeft u deze nog niet? Vraag dan eerst DigiD aan. Woont u niet in Nederland? Log dan in met een Europees inlogmiddel. U vindt meer informatie over in beroep gaan op de website van Raad van State.

Bent u een rechtspersoon? Bijvoorbeeld een besloten vennootschap (bv) of een stichting? Of heeft een rechtspersoon u toestemming gegeven om een beroep in te sturen? Geef uw beroep dan per brief door. U kunt het digitale formulier niet gebruiken.

Brief

U kunt uw beroep ook via de post insturen. Stuur uw beroep naar:

Raad van State
Afdeling bestuursrechtspraak
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

U noemt in uw beroep:

 • uw naam en adres
 • het besluit waartegen u in beroep gaat
 • waarom u het niet eens bent met de beslissing
 • wat de beslissing volgens u moet zijn
 • de datum van uw brief
 • het kenmerk van het besluit
 • wie het besluit heeft genomen
 • uw handtekening

Stuur de documenten die belangrijk zijn voor de rechter mee met uw beroep. Dit zijn:

 • het besluit waartegen u in beroep gaat
 • documenten en foto’s waarmee u uw standpunt uitlegt

Vergoeding proceskosten

U kunt de rechtbank vragen om een vergoeding voor de kosten die u maakt voor het proces. Noem dit in uw beroep.

Speciale regeling tijdens behandeling beroep

Zolang uw beroep in behandeling is, geldt het definitieve besluit. Als u dit vraagt, kan de rechter in deze periode tijdelijk ingrijpen. Dit heet een voorlopige voorziening. U kunt hierom vragen als u uw beroep doorgeeft. Of tijdens de beroepsprocedure. De rechter kan dan bijvoorbeeld besluiten om het uitvoeren van het definitieve besluit uit te stellen. Totdat er een uitspraak is in het hoger beroep.

Iemand machtigen of een advocaat nemen

Het is niet verplicht om tijdens de beroepsprocedure een advocaat te hebben. Het mag natuurlijk wel. U kunt ook iemand machtigen om voor u in beroep te gaan. Is uw gemachtigde geen advocaat? Dan stuurt u een schriftelijke machtiging mee met uw beroep.

Meer weten?

Wij begrijpen dat u misschien vragen heeft over de Uniforme Openbare Voorbereidingsprocedure (UOV). Wij hebben de veelgestelde vragen over UOV-trajecten voor u verzameld.

Bekijk deze op Veelgestelde vragen over UOV-trajecten Wet natuurbescherming.

Vragen over zienswijze UOV?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?