Beleid in de gebouwde omgeving

Gepubliceerd op:
14 november 2017
Laatst gecontroleerd op:
9 juni 2023

Het nationale beleid in de gebouwde omgeving wordt bepaald aan de hand van nationale en internationale wetgeving.

Ook de convenanten en agenda’s die zijn gemaakt met maatschappelijke partijen en het bedrijfsleven tellen mee.

Energietransitie in de gebouwde omgeving

Nederland staat in internationaal verband voor de uitdaging om de uitstoot van broeikasgassen terug te brengen. Op dit moment  is Nederland voor de  energievoorziening vooral afhankelijk van fossiele brandstoffen. De komende decennia neemt het belang daarvan af. Om de energievoorziening te verduurzamen moet de inzet van gas fors omlaag. Dit kan in de eerste plaats door in te zetten op energiebesparing.

Europese verplichtingen

De Europese Unie (EU) stelde verschillende richtlijnen op. Nederland kent enige speelruimte bij de nationale uitvoering van de richtlijnen. In de nationale wetgeving, maar ook in de  verschillende akkoorden en convenanten (overeenkomsten), is de invulling van de doelen vaak terug te vinden. Inhoudelijk gaat het om de volgende afgesproken doelstellingen:

 • in de bestaande bouw moeten elk jaar 300.000 woningen en andere gebouwen minimaal 2 energielabelstappen maken
 • nieuwbouw moet vanaf 2020 bijna energieneutraal zijn (overheidsgebouwen al vanaf 2018)
 • in de sociale huursector moeten de woningen in 2020 gemiddeld energielabel B hebben
 • van woningen in de particuliere huursector moet in 2020 80% gemiddeld lenegielabel C hebben
 • het totale gebouwgebonden energiegebruik voor woningen en gebouwen in de dienstensector moet in 2020 minder zijn dan 507 pJ

Energieprestatie van gebouwen - EPBD

De Europese richtlijn Energy Performance Building Directive (EPBD) heeft tot doel het aanmoedigen van een verbeterde energieprestatie voor gebouwen in de Europese Unie. De belangrijkste verplichtingen uit de EPBD zijn:

 • eisen voor een algemene afbakening voor de methode om de energieprestatie van gebouwen te berekenen
 • minimumeisen voor de energieprestatie van nieuwe gebouwen en van bestaande grote gebouwen die ingrijpend gerenoveerd worden
 • energiecertificering van gebouwen (energielabel)
 • regelmatige keuring van cv-ketels en airconditioningsystemen in gebouwen

Europese Energy-Efficiency Richtlijn (EED)

In 2012 is de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) vastgesteld om een hogere energie-efficiency binnen de EU te bewerkstelligen.  In 2018 werd de EED bijgesteld. In 2021 is er een nieuw voorstel voor de EED. De EED draagt daarmee bij aan de Europese verminderingsdoelstellingen. In het voorstel zijn de doelstellingen voor vermindering verhoogd: 39% vermindering in 2030 op primaire energie (brandstoffen) tov 2015 en 36% op finaal energiegebruik.

Artikel 6

Eén van de voorstellen gaat over het invoeren van een verplichte renovatie voor publieke gebouwen, zie hieronder het EED-artikel 6. Het voorstel houdt in dat van het publieke vastgoed er in de periode 2025-2030, 3% per jaar gerenoveerd moet worden naar BENG 2 niveau.  In opdracht van RVO heeft TNO uitgezocht wat de consequenties zijn van dit voorstel. Hierbij is gekeken naar: de doelgroep, de grootte van de doelgroep (aantal gebouwen, bvo), investeringen, opbrengsten. Daarnaast is er onderzocht of het bestaande beleid invulling kan geven aan deze doelstelling.

In opdracht van:
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?