Gebiedsbescherming bij windprojecten

Gepubliceerd op:
12 juni 2018
Laatst gecontroleerd op:
6 februari 2024

De bescherming van specifieke natuurgebieden ligt vast in de Omgevingswet (voorheen Wet natuurbescherming). Voor windenergie zijn de Natura 2000-gebieden en het Natuurnetwerk Nederland van belang.

Voor activiteiten of projecten die schadelijk zijn voor de beschermde natuur geldt een vergunningplicht. Dit garandeert een zorgvuldige afweging bij projecten die mogelijk gevolgen hebben voor natuurgebieden.

Natura 2000

Voor een windpark in of nabij Natura 2000-gebieden bent u verplicht te onderzoeken of er een belangrijk effect is op het gebied. Wanneer u aantoont dat windturbines geen belangrijke effecten hebben op de planten- en diersoorten of de leefomgeving waarvoor het Natura 2000-gebied is aangewezen, zijn windturbines in of nabij dit gebied mogelijk.

Zijn er wel effecten voor het Natura 2000-gebied? Dan is er een uitzondering. Namelijk als er een groot openbaar belang speelt en er geen alternatieve oplossingen zijn. In dat geval mogen er toch windturbines in het Natura 2000-gebied komen. De Europese Commissie heeft hiervoor een richtlijn gepubliceerd.

Natuurnetwerk Nederland (NNN)

Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) ligt vast in de Omgevingswet. Het beschermingsregime lijkt op dat voor Natura 2000-gebieden. Als een windproject de belangrijkste waarden en kenmerken van het gebied aantast, is het niet toegestaan. Ook hier geldt een uitzondering: als er geen redelijk alternatief is, er een dwingende reden van openbaar belang is en als er compensatie plaatsvindt: de zogenaamde ADC-toets.

Als een windpark of windturbine in het NNN wordt geplaatst, moet een compensatieplan worden opgesteld waarin de compensatie vastligt.

Vragen over windenergie op land?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?