Nieuwe normering voor windturbines

Gepubliceerd op:
11 mei 2022
Laatst gecontroleerd op:
18 januari 2024

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) stelt nieuwe landelijke milieuregels voor windparken op. Dit is het gevolg van de uitspraak van de Raad van State in een zaak over de uitbreiding van Windpark Delfzijl Zuid. Deze uitspraak heeft gevolgen voor alle windparken in voorbereiding waar nog geen onherroepelijke vergunning voor is afgegeven. Wij geven inzichten voor nieuw beleid en kennissessies voor lokale overheden die in de tussentijd hun plannen voor een windpark verder willen ontwikkelen.

Stand van zaken nieuwe normen

Op 12 oktober 2023 zijn de nieuwe landelijke milieunormen in concept gepubliceerd. De inspraakprocedure liep tot 22 november 2023. Op dit moment kunt u niet meer reageren. Zodra de definitieve normen bekend zijn, werken we de informatie op deze pagina bij.

Lees meer over de conceptnormen en de vervolgprocedure op de website van de helpdesk Wind Op Land.

Uitspraak Raad van State

De Raad van State oordeelde in de uitspraak van 30 juni 2021 dat de algemene regels voor windturbines in het Activiteitenbesluit milieubeheer en de Activiteitenregeling milieubeheer buiten toepassing moeten worden gelaten. Voor deze rijksregels is namelijk niet de juiste procedure gevolgd.

Afstandsnormen onderdeel van nieuwe normering

Een milieubeoordeling is de basis voor de nieuwe milieuregels. Naast normering voor geluid, veiligheid en slagschaduw kijken we in het plan-m.e.r. (milieueffectrapport) ook naar de toepassing van een afstandsnorm. Het concept plan-m.e.r. en ontwerp-AMvB (Algemene Maatregel van Bestuur) liggen rond het najaar van 2023 'ter inzage' (publieke consultatie). Naar verwachting worden de nieuwe landelijke milieunormen begin 2024 vastgesteld.

Naast normering voor geluid, veiligheid en slagschaduw kijken we in het plan-m.e.r. (milieueffectrapport) ook naar de toepassing van een afstandsnorm. In het coalitieakkoord staat namelijk dat er heldere afstandsnormen komen voor de bouw van windmolens op land. Onderstaand onderzoek van Generation.Energy laat de ruimtelijke impact zien van mogelijke afstandsnormen op het 'theoretisch potentieel' van wind op land. Het onderzoek van Bosch & Rijn laat zien wat afstandsnormen in de praktijk in de RES-regio’s kunnen betekenen.

Helpdesk Wind op Land

Een samenwerkingsverband van de ministeries van EZK en I&W, NP RES, RVO, IPO en VNG ondersteunt provincies en gemeenten bij hun besluitvorming rondom windparken. Niet alleen met actuele informatie en een helpdesk, maar ook met best practices, kenniswerkgroepen en bijeenkomsten. 

Bekijk de pagina van de Helpdesk Wind op Land

Meer weten?

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?