Verstoring – Inspectie Leefomgeving en Transport

Gepubliceerd op:
14 mei 2019
Laatst gecontroleerd op:
6 februari 2024

Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) is op grond van de Omgevingswet onder meer belast met het verlenen van communicatie-, navigatie- en surveillance-diensten. Dit gaat onder meer om het installeren, beheren en instandhouden van technische installaties en systemen voor de luchtverkeersbeveiliging. Dit gaat bijvoorbeeld om surveillanceapparatuur (radar). Als bescherming van de goede werking kent een radar een driedimensionaal toetsingsvlak.

Windturbines die het toetsingsvlak doorsnijden kunnen zorgen voor verstoring. Met het oog hierop beoordeelt ILT of de uitvoering van voorgenomen (bouw)plannen inderdaad van invloed is op de correcte werking van de technische systemen van LVNL, waaronder de radars. Hiervoor wint ILT advies in bij LVNL. De beoordeling vindt plaats aan de hand van internationale burgerluchtvaartcriteria van het Verdrag inzake de internationale burgerlijke luchtvaart (ook wel ICAO-verdrag genoemd).

Voor het gebied binnen circa 15 kilometer van de LVNL-radar op Schiphol geldt sinds 2015 dat het niet is toegestaan om: een nieuw bestemmingsplan vast te stellen waarin nieuwe (grote) windturbines mogelijk gemaakt worden – of af te wijken van een bestemmingsplan dat van kracht is. Dit mag alleen al er een verklaring van geen bezwaar is afgegeven.

Toetsingsplicht Luchthaven Indelingsbesluit (LIB) Schiphol

In het Luchthaven Indelingsbesluit (LIB) staat een aantal toetsvlakken in de directe omgeving van Schiphol opgenomen om te voorkomen dat bouwwerken bouwwerken geplaatst worden die hinder kunnen veroorzaken voor landend en startend vliegverkeer en om de goede werking van de luchtverkeersapparatuur te waarborgen (onder andere bijlage 4a en 6). Windturbines verdienen in dit kader bijzondere aandacht.

Internationaal worden, vanwege de specifieke risico’s, aanvullende en aangescherpte eisen geformuleerd voor deze bijzondere categorie van objecten. Daarom kiest het kabinet ervoor om het LIB in overeenstemming te brengen met de internationale richtlijnen (ICAO EUR DOC 015) en daartoe een specifieke toetszone in te stellen (bekijke de kaart en web-applicatie). Dit vanwege de bijzondere positie van de windturbines.

De toetszone is zodanig gedimensioneerd, dat windturbines op hun effecten voor luchtverkeersapparatuur inclusief radar worden getoetst. Maar ook op hun mogelijke effecten op alle vastgestelde en gepubliceerde aan- en uitvliegprocedures. Dat komt erop neer dat een buitengrens van het toetsgebied is gekozen. Die betreft het omhullend gebied van alle toetsvlakken met het oog op de vliegveiligheid tezamen.

Vragen over windenergie op land?

Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?