Uitspraak Raad van State windturbines

Gepubliceerd op:
11 mei 2022

Op 30 juni 2021 deed de Raad van State uitspraak in een zaak over de uitbreiding van Windpark Delfzijl Zuid. Deze uitspraak heeft gevolgen voor alle windparken in voorbereiding waar nog geen onherroepelijke vergunning voor is afgegeven. Het gaat dan om het toepassen van de algemene regels voor windturbines in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling.

In de uitspraak oordeelt de Raad van State dat de algemene regels voor windturbines in het Activiteitenbesluit milieubeheer en de Activiteitenregeling milieubeheer buiten toepassing moeten worden gelaten.

Voor deze rijksregels is namelijk niet de juiste procedure gevolgd. De rijksregels zijn wel gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek naar de milieugevolgen. Maar volgens een EU-richtlijn had een milieueffectrapport (MER) moeten worden gemaakt. De afdeling komt hiermee terug op een uitspraak uit 2019. Toen oordeelde zij dat voor dezelfde rijksregels geen milieueffectrapport hoefde te worden gemaakt. Dit is het gevolg van een nieuw arrest van het Europese Hof van Justitie.

Lees de uitspraak van de Raad van State

Gevolgen uitspraak

De uitspraak heeft géén gevolgen voor 1 of 2 losse windturbines. Daarvoor blijven de rijksregels gelden.

De uitspraak heeft wel gevolgen voor alle windparken in voorbereiding waar nog geen onherroepelijke vergunning voor is afgegeven. Daarvoor kunnen de rijksregels niet meer worden toegepast, totdat een milieueffectrapport is gemaakt. Provincies en gemeenten zullen tot die tijd voor nieuwe windparken zelf moeten afwegen welk milieubeschermingsniveau zij aanvaardbaar vinden. Binnen de Rijksoverheid werken wij nauw samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Interprovinciaal Overleg (IPO) en de ministeries hoe zij gemeenten en provincies kunnen ondersteunen.

Bestaande windturbines mogen blijven draaien. Onherroepelijke omgevingsvergunningen en bestemmingsplannen blijven geldig. Burgers worden nog steeds beschermd tegen hinder. Windturbine-exploitanten moeten nadelige gevolgen voor het milieu tot een aanvaardbaar milieubeschermingsniveau beperken. Zij moeten zich houden aan de wettelijke zorgplicht, de omgevingsvergunning en het bestemmingsplan.

Brief Tweede Kamer

De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat heeft mede namens de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat de Tweede Kamer geïnformeerd over de gevolgen van deze uitspraak in de Kamerbrief van 6 juli 2021.

Helpdesk Wind op Land

Een samenwerkingsverband van de Ministeries van EZK en I&W, NP RES, RVO, IPO en VNG ondersteunt provincies en gemeenten bij hun besluitvorming rondom windparken. Niet alleen met actuele informatie en een helpdesk, maar ook met best practices, kenniswerkgroepen en bijeenkomsten. 

Bekijk de pagina van de Helpdesk Wind op Land van Kenniscentrum Infomill.

Meer weten?

Vragen over windenergie op land?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?