Achtergronden windenergiegebied Hollandse Kust (noord), kavel V

Laatst gecontroleerd op:
12 maart 2020
Gepubliceerd op:
4 maart 2020

Op deze pagina leest u welke consultaties, onderzoeken, webinars en events plaatsvonden. Ook vindt u hier meer informatie over de documenten van het Rijksvastgoedbedrijf.

Onderzoeken, webinars en events

RVO laat diverse onderzoeken verrichten naar de windenergiegebieden. Ook biedt RVO een samenvattende beschrijving van windenergiegebied Hollandse Kust (noord) kavel V in de Project and Site Description (PSD).

Daarnaast heeft RVO diverse workshops, webinars en informatiebijeenkomst georganiseerd om informatie te verstrekken over het windenergiegebied en de wet en regelgeving. Alle informatie is beschikbaar via de site Offshorewind.rvo.nl.

Beschrijving windenergiegebied

In de Project and Site Description (PSD) oktober 2019 en bijlage A, B en C vindt u een beschrijving van het windenergiegebied Hollandse Kust (noord) kavel V - inclusief een overzicht van beschikbare onderzoeksgegevens.

Zowel de Regeling, het kavelbesluit, het Ontwikkelkader windenergie op zee en het concept aanvraagformulier zijn samengevoegd in Appendix A: een overzicht van de relevante wet- en regelgeving, versie februari 2020. In deze appendix staan ook de Engelse vertalingen.

Een samenvatting van de MER-studie is beschikbaar via Bureau Energieprojecten. Een Engelse samenvatting van de MER-studie voor windenergiegebied Hollandse Kust (noord) Kavel V is beschikbaar via Appendix B. Ook beschikbaar is Appendix C, Boundaries and Coordinates, versie december 2019.

Rijksvastgoedbedrijf

Het windpark in het windenergiegebied Hollandse Kust (noord) kavel V valt voor een deel binnen de 12-mijlszone. De overheid is eigenaar van deze zone. Dit betekent dat voor het deel dat binnen de 12-mijlszone ligt, de winnaar van de vergunning 3 overeenkomsten moet sluiten met het Rijksvastgoedbedrijf (RVB).

Het sluiten van deze overeenkomsten moet binnen één maand na ontvangst van de vergunning. In onderstaande documenten zijn reacties uit een marktconsultatie verwerkt. De definitieve overeenkomsten worden aan de winnaar van de tender ter ondertekening voorgelegd. De inhoud van de definitieve overeenkomsten zal identiek zijn aan deze definitieve concepten.

Deze overeenkomsten met het Rijksvastgoedbedrijf regelen het volgende:

  1. de vestiging van het recht van opstal en erfdienstbaarheden voor de windturbines;
  2. de huur voor het gebruik van grond voor de kabels tussen de windturbines en het TenneT-platform;
  3. de overeenkomst die voorafgaat aan het vestigen van het opstalrecht en het aangaan van de huurovereenkomst.
Onderaan deze pagina vindt u de definitieve concepten van bovenstaande 3 documenten, waarin de reacties uit de marktconsultatie voor zover nodig zijn verwerkt. De definitieve overeenkomsten worden aan de winnaar van de tender ter ondertekening voorgelegd. De inhoud van de definitieve overeenkomsten zal identiek zijn aan deze definitieve concepten.

Vergoeding recht van opstal

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft de grondslag voor het recht van opstal voor deze kavels vastgesteld op € 0,98 per MWh per jaar. Dit bedrag wordt gedurende de exploitatieperiode geïndexeerd. Bij de vaststelling van de vergoeding voor het recht van opstal gaat het RVB voor kavel V forfaitair uit van 700 MW opgesteld vermogen met 4.000 vollasturen.

U hoeft deze vergoeding alleen te betalen voor een forfaitair vastgesteld deel van het kavel dat binnen de 12-mijlszone ligt. Voor kavel V is dat 25,68%. De vergoeding voor het eerste jaar van exploitatie is vastgesteld op € 704.659,20 (exclusief indexatie). U betaalt deze vergoeding vanaf de dag dat 4 jaar zijn verstreken nadat de vergunning onherroepelijk is  geworden.

Reserveringsvergoeding

Vanaf de afgifte van de vergunningen tot het moment dat de vergoeding voor het recht van opstal betaald moet worden, zijn reserveringsvergoedingen verschuldigd. Deze vergoedingen bedragen € 650 per MW/jaar voor het forfaitair vastgesteld deel van de kavels dat binnen de 12-mijlszone ligt (kavel V 25,68%). De jaarlijkse vergoedingen zijn vastgesteld op € 116.844,- per jaar. U moet ook deze reserveringskosten (geïndexeerd) betalen na het einde van de productieperiode tot het moment dat de vergunning eindigt.

Huurprijs voor kabels

De huurprijs voor de infield kabels is vastgesteld op een eenmalig bedrag van € 3,29 per m2 belemmerde strook. De breedte van de belemmerde strook is vastgesteld op 0,3 m. Voor kavel V is forfaitair uitgegaan van een totale kabellengte van 130 km. De huurprijzen voor de kabels - voor het forfaitair vastgesteld deel van de kavels dat binnen de 12-mijlszone ligt (kavel V 25,68 %) - zijn vastgesteld op € 32.950,- (eenmalig).

Vragen over windenergie op zee?

 

Mail naar woz@rvo.nl

Info in English

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?