Nieuwe routekaart windenergie op zee

Gepubliceerd op:
2 juni 2021
Laatst gecontroleerd op:
23 juni 2022

Windenergie op zee is een van de belangrijkste pijlers van het klimaatbeleid. Het is onmisbaar in het realiseren van een klimaatneutrale energievoorziening in 2050. Met een routekaart geven we aan hoe we dit in de komende jaren in Nederland realiseren. 

Er is meer windenergie op zee nodig om in 2030 de verhoogde klimaatdoelstelling van 55% minder CO2-uitstoot te halen. Op 11 februari 2022 verhoogde het kabinet de doelstelling voor windenergie op zee van 11 naar 21 GW rond 2030/2031. Dan leveren de windparken op zee 16% van de benodigde energie in Nederland. Dat is ongeveer 75% van onze huidige elektriciteitsbehoefte. 

De verwachting is dat onze huidige elektriciteitsbehoefte toeneemt. En dat we hierdoor in de periode na 2030 nog meer windenergie op zee nodig hebben. Toekomstscenario’s over energiesystemen (vraag en aanbod) en de Noordzee Energie Outlook geven aan dat in 2050 tussen de 38 en 72 GW windenergie op zee nodig is. Om te bepalen waar, wanneer en hoeveel er daadwerkelijk ontwikkeld gaat worden, is een nieuwe aanpak en routekaart nodig.

Programma Noordzee 2022-2027

Een belangrijk uitgangspunt voor meer windenergie op zee is het Noordzeeakkoord. Hierin staat de afspraak om de ruimte te verkennen voor 20 tot 40 GW aan extra windparken op zee, bovenop de eerder genoemde 11,5 GW. Dit betekent een zoekopgave voor 27 GW aan windenergie op zee. Hiermee bereiken we, samen met de 11,5 GW, de onderkant van de bandbreedte van 38 tot 72 GW.

In maart 2022 wees het kabinet hiervoor in het Programma Noordzee 2022-2027 de windenergiegebieden Nederwiek, Lagelander en Doordewind aan. Tegelijkertijd schrapte het kabinet de eerder aangewezen gebieden Hollandse Kust (zuidwest) en Hollandse Kust (noordwest). Deze gebieden bleken met het oog op ecologie, scheepvaart en visserij minder wenselijk. Het Programma Noordzee 2022-2027 is onderdeel van het Nationaal Waterprogramma 2022-2027.

Routekaart windenergie op zee 2030/2031

De 'Routekaart windenergie op zee 2030' is aangepast met de 2 nieuwe en de 2 vervallen windenergiegebieden. In juni 2022 publiceerde het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) de nieuwe ‘Routekaart windenergie op zee 2030/2031’. 

Samenwerking

Voor het aanvullen van de routekaart werkte het ministerie samen met ons (RVO), Rijkswaterstaat, TenneT en marktpartijen. In maart en april 2022 werden hiervoor consultatiebijeenkomsten georganiseerd. Bekijk de Routekaart Windenergie op zee hieronder als download.

Binnenkort vindt u hier ook een overzicht met vragen en antwoorden over deze routekaart.

Nieuwe aanpak windenergie op zee

Voor de verdere groei van windenergie op zee na 2030 is inpassing in het energiesysteem nodig. Dit betekent:

  • dat het aanbod van wind op zee moet aansluiten bij de vraag en
  • dat de aanleg van transportinfrastructuur, het omzetten (bijvoorbeeld naar waterstof) en opslaan van de windenergie in samenhang gebeurt.

Marktordening, regulering, alles wat nodig is om wind op zee en daaraan gerelateerde energieprojecten in de markt te zetten, moeten we hierop aanpassen. Dit resulteert uiteindelijk bijvoorbeeld in een andere opzet van de tenders van windparken.

Samenwerking en consultatie

Op 3 juni 2021 was de kick-off van het proces tijdens een speciaal webinar. Overheid, windparkontwikkelaars, netbeheerders en industriële partijen werken in dat proces samen om de nieuwe aanpak vorm te geven. Waar nodig zetten zij externe onderzoeken uit.

Bekijk het webinar terug via offshorewind.rvo.nl.

Routekaart windenergie op zee 2040

Met een routekaart voor de periode richting 2040 geven we vorm aan het uitrollen van windenergie op zee in ruimte en tijd en aan de technische hoofdlijnen voor inpassing in het energiesysteem. Hierin maken we onderscheid in een routekaart voor de planning van de nieuwe windparken en voor een ontwikkelplan voor de benodigde transportinfrastructuur.

Voor het infrastructuurontwikkelplan is de Europese context van belang. De Europese Commissie (EC) kondigt in zijn offshore hernieuwbare energiestrategie de grenzen voor offshore netplanning aan. Ook geeft de EC aan dat zij de bevoegdheden vooral neer willen leggen bij de netbeheerders en de EC zelf. Het Nederlandse ontwikkelplan moet hier dus op aansluiten en duidelijkheid geven over de verdeling van bevoegdheden.

Planning

In het proces van de nieuwe aanpak en routekaart voor windenergie op zee werken we toe naar 4 belangrijke mijlpalen:

  • 2022: besluitvorming over de aanvullende opgave voor 2030;
  • 2022: publicatie van de bijbehorende uitbreiding op de routekaart windenergie op zee 2030/2031;
  • 2022: brief van het nieuwe kabinet aan de Tweede Kamer met een langetermijnvisie voor wind op zee richting 2040 en 2050;
  • 2023: vaststellen van een nieuwe aanpak en routekaart windenergie op zee 2040.

Ontwikkelkader windenenergie op zee

Het ontwikkelkader windenergie op zee (pdf) is vastgesteld in de Ministerraad van 10 juni 2022.                           

Vragen over windenergie op zee?

Mail naar woz@rvo.nl

Info in English

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?