Service menu right

Agrarisch: resultaten uitgelicht

De agrarische sector, de visserijsector en het natuurbeleid zijn in ontwikkeling. Om die ontwikkeling te stimuleren, voeren wij onder meer regelingen uit voor het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
Hiermee beschermen we onze natuur en dieren en stimuleren we duurzame landbouw. Ook geven wij als Europees betaalorgaan subsidies en tegemoetkomingen aan (agrarische) ondernemers.

Op deze pagina leest u wat wij voor onze opdrachtgever(s) hebben gedaan.

Covid-19-regelingen voor agrarische en visserijsector

Ook bedrijven binnen de agrarische sector en visserij zijn hard geraakt door het coronavirus. In opdracht van het ministerie van LNV voeren wij sinds mei regelingen uit om agrarisch ondernemers en vissers helpen.
Zo konden siertelers, bepaalde onderdelen van de voedingstuinbouw en fritesaardappeltelers een tegemoetkoming aanvragen als hun omzet was gedaald. Vissers kregen op aanvraag een subsidie uitgekeerd als zij niet konden uitvaren. En agrarisch ondernemers die jaarlijks subsidie krijgen vanuit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), konden een voorschot krijgen van de basis- en vergroeningsbetaling. Ook verruimde de overheid de voorwaarden in het borgstellingsfonds landbouw, voor agrarisch ondernemers die alsnog een lening nodig hadden van een bank. Eind juni hadden in totaal bijna 17.000 ondernemers gebruik gemaakt van een van deze regelingen.

Interactieve instructievideo POP3

Het plattelandsontwikkelingsprogramma 2014 – 2020 (POP3) is het Europese subsidieprogramma voor het ontwikkelen, verduurzamen en innoveren van het Nederlandse platteland. Voor POP3 is vanuit het Europees Fonds voor de Plattelandsontwikkeling (ELFPO) € 765 miljoen beschikbaar gesteld. In de instructievideo POP3 en LEADER staat een uitleg over de uitvoering, administratie en verplichtingen van de subsidie. U ziet bijvoorbeeld hoe u een eindrapportage maakt of waar u uw vragen stelt als u er niet uitkomt.

Landbouw en landgebruik klimaatneutraal

Om in 2050 in de landbouw en met landgebruik klimaatneutraal te zijn moet er veel gebeuren. Bij de aanpak hiervan hebben boeren, tuinders en terreinbeheerders een rol. Maar ook voedselverwerkers, toeleveranciers, supermarkten en maatschappelijke organisaties gaan aan de slag om de uitstoot van broeikasgas te verminderen en de opslag van CO2 te vergroten.

Landbouw en landgebruik  Infographic