Service menu right

MIA\Vamil melden

Wilt u gebruikmaken van de Milieu-investeringsaftrek (MIA) of de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil)? Dan moet u uw investering eerst melden bij RVO. Dat moet u doen binnen 3 maanden na de aankoop van het bedrijfsmiddel. Daarna kunt u de MIA\Vamil toepassen in uw belastingaangifte.

Om uw MIA\Vamil-melding te doen heeft u eHerkenning nodig. Een eHerkenningsmiddel met betrouwbaarheidsniveau 1 is voldoende. U vraagt dit middel via eHerkenning.nl aan bij een aanbieder van uw keuze. Aanbieders kunnen hiervoor (beperkte) kosten in rekening brengen. Het kan enkele dagen duren voordat u het eHerkenningsmiddel ontvangt. Heeft u spoed? Vraag de aanbieder dan of deze een spoedprocedure heeft.

Investering melden

U meldt uw investering op mijn.rvo.nl. Het meldingsformulier vindt u onder Direct regelen. U logt eerst in met uw eHerkenningsmiddel. Bent u intermediair? Gebruik dan uw eigen eHerkenningsmiddel en niet dat van het bedrijf waarvoor u meldt. U klikt op de optie voor betrouwbaarheidsniveau 1.

Vervolgens komt u in het eLoket. Het MIA\Vamil-formulier staat onder de letter 'M' en onder de letter 'V'. U vult het formulier in. Heeft u al eerder een melding gedaan? Dan kunt u de gegevens van deze melding importeren in uw nieuwe aanvraag.

Na controle van het ingevulde formulier, verstuurt u het digitaal met de knop 'Verzenden'. Heeft u vragen tijdens het invullen? Stel ze bij het eLoket.

Let op

Heeft u eerder subsidie ontvangen voor hetzelfde bedrijfsmiddel (bijv. subsidie jonge landbouwers)? Dan moet u dit subsidiebedrag aftrekken van de te melden investeringskosten.

Meldingstermijnen

U kunt voor MIA\Vamil 2 soorten kosten melden: de aanschaffingskosten en de voortbrengingskosten. Hiervoor gelden verschillende termijnen.

Aanschaffingskosten

De aanschaffingskosten zijn de kosten voor de aanschaf van het bedrijfsmiddel. Deze kosten moet u melden binnen 3 maanden na het 'aangaan van de verplichting' tot aankoop van het bedrijfsmiddel. Dit is bijvoorbeeld de datum waarop u de koopovereenkomst getekend heeft.

Voortbrengingskosten

De voortbrengingskosten zijn de kosten voor de inzet van eigen personeel, materialen uit eigen magazijn en onder regie uitgevoerde werkzaamheden door derden. Deze kosten meldt u binnen 3 maanden na het einde van elk kalenderkwartaal waarin u de voortbrengingskosten heeft gemaakt. Dit geldt niet als u het bedrijfsmiddel in de loop van het kalenderkwartaal in gebruik neemt. In dat geval moet u de voortbrengingskosten al binnen 3 maanden na de datum van ingebruikname melden.

Lees meer over de definitie van aanschaffings- en voortbrengingskosten op de website van de Belastingdienst.

Na uw melding

Binnen enkele uren na de verzending van uw melding ontvangt u per e-mail een referentienummer. Ook wordt dit referentienummer vermeld als u later inlogt in het eLoket (onder 'mijn overzicht'). Gebruik dit referentienummer bij correspondentie over uw melding.

Belastingaangifte

U ontvangt geen beschikking van RVO over uw melding. Nadat u de melding heeft gedaan, kunt u MIA en/of Vamil toepassen bij uw belastingaangifte.

Melding intrekken of wijzigen

Wilt u uw ingediende melding wijzigen of intrekken, dan kunt u daarvoor een verzoek sturen naar RVO. Dat kan per post of per e-mail naar miavamil@rvo.nl. Vermeld daarbij het referentienummer van uw melding. U moet dit verzoek als belastingplichtige zelf ondertekenen of laten ondertekenen door uw gemachtigde.

U kunt het bedrag van een ingediende melding niet laten verhogen. U kunt wel een aanvullende melding doen of de melding intrekken en een nieuwe melding indienen. Houdt daarbij rekening met de meldingstermijn.

Beoordeling van uw melding

Wij beoordelen steekproefsgewijs of de gemelde milieu-investeringen voldoen aan de voorwaarden en technische eisen van de MIA\Vamil. Als uw melding buiten de steekproef valt, krijgt u binnen enkele weken bericht. Valt uw melding in de steekproef, dan streven we ernaar om deze binnen 6 maanden te controleren.

Als uw melding in de steekproef valt, ontvangt u een verzoek om nadere informatie over:

  • de techniek
  • de gemaakte kosten
  • de data van de verplichtingen

Een format voor een kostenspecificatie vindt u bij de formulieren op de pagina Publicaties. Voor bedrijfsmiddelen met een doelvoorschrift (generieke codes) gelden enkele bijzonderheden bij de controle van de melding. Ook kan een van onze medewerkers het bedrijfsmiddel ter plekke komen beoordelen.

Het resultaat van de beoordeling leggen wij vast in een advies aan uw belastinginspecteur. U ontvangt hiervan een kopie.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met onze beoordeling van uw melding? Dan kunt u na de vaststelling van uw belastingaangifte bezwaar indienen bij uw belastinginspecteur.

Bent u het eens met de beoordeling? Dan houdt u hiermee rekening in uw belastingaangifte. Heeft u al aangifte gedaan, dien dan (indien nodig) een verbeterde aangifte in.