Open voor aanvragen

Aanschafsubsidie Zero-Emissie Trucks (AanZET)

Gepubliceerd op:
25 april 2022
Laatst gecontroleerd op:
15 mei 2024

De Aanschafsubsidieregeling Zero-Emissie Trucks (AanZET) is voor ondernemers en non-profitorganisaties die een nieuwe, volledig emissieloze (uitstootvrije) vrachtauto willen kopen of financial-leasen.

Budget en aanvraagperiode

Startdatum:
dinsdag 26 maart 2024
09:00
Einddatum:
vrijdag 24 mei 2024
12:00
Totaal budget:
€ 45.000.000
Verleend:
€ 38.059.419
In behandeling:
€ 12.573.854
Nog beschikbaar op 13 mei 2024:
0 % (€ 0)
Aanvullende informatie:
Het totaal van de bedragen die in behandeling en verleend zijn bestaat uit aanvragen van 26, 27 en 28 maart. Niet alle aanvragen zullen leiden tot subsidietoekenning. Het bedrag kan hierdoor nog wijzigen. Aanvragen ingediend na 28 maart worden afgewezen.

Meer aanvragen dan budget

Het budget voor deze regeling is op 27 maart 2024 met € 1,5 miljoen overtekend. Door afgewezen en ingetrokken aanvragen is het aangevraagde budget met € 1,5 miljoen verlaagd. Dit betekent dat RVO aanvragen van 26 en 27 maart beoordeelt, als ze aan alle voorwaarden voldoen.

Er is geloot voor aanvragen ingediend op 28 maart. De uitslag van de loting maakte RVO per e-mail bekend op dinsdag 23 april om 12:00 uur aan alle aanvragers van 27 maart en 28 maart.

Aanvragen op of na 29 maart

Op 28 maart is voor € 6,7 miljoen subsidie aangevraagd. Er komt geen aanvullend budget bij deze ronde. Aanvragen op of na 29 maart wijst RVO af vanwege ontoereikend budget. 

Wijzigingen AanZET en subsidiebedragen 2024

Belangrijke wijzigingen voor AanZET 2024:

 • Een onderneming kan per werkdag slechts één subsidieaanvraag indienen voor de aanschaf van één emissieloze vrachtwagen. 
 • Dit kan binnen de openstellingsperiode elke werkdag opnieuw, zo lang er budget beschikbaar is. 
 • Dient een onderneming of groep van ondernemingen op één dag meerdere aanvragen in? Dan behandelen we alleen de eerst ingediende aanvraag.
 • De termijn om het vaststellingsverzoek in te dienen is verlengd van 12 naar 15 maanden. Daarbij geldt nog een mogelijkheid om 9 maanden uitstel te krijgen voor het indienen van het vaststellingsverzoek.
 • De subsidiebedragen en percentages voor 2024 zijn gewijzigd. 

In onderstaande tabel leest u de vastgestelde percentages en het maximum subsidiebedrag per categorie. Het genoemde gewicht is de technische maximum massa van het voertuig. In het RDW-kentekenregister staat dit geregistreerd onder de code F1.

Om te weten of uw organisatie groot, middelgroot of klein is, kunt u de mkb-toets gebruiken.

Het subsidiebedrag is een percentage van de verkoopprijs. Dat is de prijs van het emissieloze vrachtautochassis. Inclusief af-fabrieksopties zoals die op de overeenkomst staat, exclusief btw.

Maximaal subsidiebedrag en percentage per voertuigcategorie en type onderneming in 2024
      Grote onderneming
 
   Middelgrote onderneming
 
  Kleine onderneming
+ non-profitinstelling
 
 
Voertuigcategorie Subsidiepercentage Maximaal subsidiebedrag Subsidiepercentage Maximaal subsidiebedrag Subsidiepercentage Maximaal subsidiebedrag
N2 bakwagenchassis groter dan 4.250 kg 6,1% € 7.500 12% € 14.700 14,8% € 18.000
N3 bakwagenchassis tot en met 18.000 kg 10,3% € 31.100 20% € 60.500 28,6% € 86.600
N3 bakwagenchassis groter dan 18.000 kg 11,1% € 43.900 21% € 83.200 29% € 115.200
N3 trekker 11,1% € 43.900 21% € 83.200 29% € 115.200

Voorwaarden

Wilt u subsidie ontvangen? Dan moet u voldoen aan alle voorwaarden van de AanZET.  Alleen een nieuwe, volledig emissieloze (uitstootvrije) vrachtauto - in voertuigcategorie N3 of N2 groter dan 4.250 kg - komt in aanmerking voor subsidie.

Wanneer is een vrachtauto nieuw?

Er is sprake van een nieuwe vrachtauto, wanneer - volgens de vermelding in het kentekenregister van de Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW) - onderstaande gegevens gelijk zijn:

 • de datum eerste inschrijving in Nederland;
 • de datum eerste toelating;
 • de datum tenaamstelling* op naam van de aanvrager van subsidie.

*Bij operational lease is het de datum van registratie van het verstrekkingsvoorbehoud.

Aanvraag voorbereiden

Om uw aanvraag online te regelen, heeft u eHerkenning niveau 2+ of een hoger niveau met de juiste machtiging nodig. Lees meer over eHerkenning en machtigingen of regel uw machtiging direct.

Checklist AanZET

Bereid uw subsidieaanvraag goed voor. U vindt de stappen om uw aanvraag voor te bereiden in de Checklist AanZET.

Voorkom teleurstelling: bekijk ook de punten 'Belangrijk om te weten' onder Na uw aanvraag.

Webinar AanZET 2024

Bent u een verkoper (dealer) of leasemaatschappij van emissieloze vrachtauto’s? Mogelijk kunnen uw klanten gebruikmaken van de AanZET-regeling. Of wilt u als vervoerder meer weten over deze regeling? 

In het webinar van dinsdag 12 maart vertelden wij meer over de voorwaarden om AanZET aan te vragen. We noemden ook wat er in de overeenkomst moet staan. U kunt dit teruglezen en -luisteren in het webinar en de bijbehorende presentatie. 

Aanvragen 

Vanaf 26 maart 2024, 09:00 uur kunt u hieronder de Aanschafsubsidie Zero-Emissie Trucks (AanZET) aanvragen.

Na uw aanvraag

Belangrijk om te weten:

 • Nadat u online subsidie hebt aangevraagd, krijgt u een e-mail als ontvangstbevestiging. Daarin staat het zaaknummer met de code AANZET2024-xxxxxxxx.
 • U kunt de status van uw aanvraag inzien in Mijn RVO. Daar kunt u ook controleren of de gegevens en bijlage correct zijn ingevoerd.
 • Wij behandelen de aanvragen op volgorde van binnenkomst per datum.
 • Ontvangen we op de dag dat de subsidiepot leegraakt meerdere volledige aanvragen? Dan bepalen we de onderlinge rangschikking van de volledige aanvragen via loting met een notaris. We verloten op basis van het zaaknummer. 
 • Kort na de loting maken we de uitslag van de lotingslijst per e-mail bekend. Pas daarna beoordelen we de aanvragen inhoudelijk.
 • Wijzen we een ingelote aanvraag (gedeeltelijk) af? Dan komt het vrijgevallen budget vrij voor de eerstvolgende in de lotingslijst.
 • Een onderneming kan per werkdag één aanvraag indienen voor de aanschaf van één emissieloze vrachtauto.
 • Dient een onderneming of groep van ondernemingen op één dag meerdere aanvragen in? Dan behandelen we alleen de eerst ingediende aanvraag.

U ontvangt zo snel mogelijk een beslissing. Wij doen ons uiterste best u hierover te informeren binnen de wettelijke termijn van 13 weken. Wij streven ernaar binnen 8 weken minstens 90% van het budget te verlenen.

Hebben wij subsidie aan u verleend? Dan krijgt u per brief een verleningsbeschikking. Deze brief bevestigt dat aan u subsidie is verleend en ook voor welk bedrag. Na deze brief betalen wij u meestal na 2 werkdagen (uiterlijk binnen 2 weken) een voorschot van 90% van het subsidiebedrag uit.

U vraagt tot uiterlijk 15 maanden na verlening van deze subsidie een subsidievaststelling aan. Voor toekenningen die we deden in 2023 is deze termijn 12 maanden. Bij de subsidievaststelling geeft u het kenteken door, nadat de vrachtauto op kenteken is gezet. Als bijlage moet u de gespecificeerde betalingsfactuur meesturen.

Is de vrachtauto niet leverbaar binnen 15 maanden na de verleningsdatum? Dien dan een verzoek tot uitstel bij ons in van maximaal 9 maanden extra. U moet de vertraging wel kunnen aantonen met een schriftelijke onderbouwing van de producent. Op dit schrijven  moet te zien zijn dat u de bestelling tijdig heeft gedaan.

Controle bij vaststelling

Wij controleren bij de vaststelling nogmaals of uw aanvraag en de geleverde vrachtauto(‘s) voldoen aan de gestelde voorwaarden. Als dit zo is, stellen we daarna de subsidie vast en krijgt u de laatste 10% uitbetaald. Het bedrag is nooit hoger dan het subsidiebedrag dat in de verleningsbeschikking staat.

Handhaving

De gekochte vrachtauto moet 4 jaar achter elkaar op naam (of met een verstrekkingsvoorbehoud op naam) van de subsidieontvanger blijven staan. Periodiek controleren wij bij de RDW of u aan deze eis voldoet. Verkoopt u de vrachtauto eerder dan de afgesproken subsidieperiode? Dan moet u dit aan ons melden en (mogelijk) een deel van de subsidie terugbetalen.

Veelgestelde vragen

Bekijk de veelgestelde vragen voor meer informatie.

In opdracht van:
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?