Gesloten voor aanvragen

Afzetbevordering visserij en aquacultuur

Laatst gecontroleerd op:
2 november 2023
Gepubliceerd op:
3 juni 2019

De markt voor visserij en aquacultuur is erg concurrerend. Om de rendabiliteit te verbeteren is er een subsidie voor afzet- en verwerkingsactiviteiten. Producenten- en brancheorganisaties of deelnemers in een samenwerkingsverband kunnen subsidie aanvragen voor het doen van een afzetbevorderingsproject.

Deze regeling is gesloten. U kunt niet meer aanvragen.

Voor wie?

De volgende doelgroepen kunnen subsidie aanvragen:

  • Een door RVO erkende producentenorganisatie voor visserij- of aquacultuurproducten.
  • Een vereniging van producentenorganisaties voor visserijproducten.
  • Een door RVO erkende brancheorganisatie op het gebied van visserij- of aquacultuurproducten.
  • Een vereniging van producenten van visserij- en/of aquacultuurproducten, visafslagen, visverwerkers of groothandelaren in vis.
  • Deelnemers in een samenwerkingsverband van 2 of meer doelgroepen die hierboven staan genoemd.
  • Deelnemers in een samenwerkingsverband van één of meer doelgroepen die hierboven staan genoemd en één of meer marktdeelnemers.

Visverwerker

Een visverwerker is een ondernemer met een bedrijf dat zich helemaal of gedeeltelijk richt op het fysiek in Nederland bewerken of verwerken van vis, visproducten of aquacultuurproducten. Het gaat om handelingen waardoor het oorspronkelijke product ingrijpend wijzigt. Denk hierbij aan verhitten, roken, zouten, rijpen, drogen, marineren, extraheren, snijden, fileren of een combinatie hiervan.

Voert u deze handelingen uit aan boord van een vissers- of fabrieksvaartuig of in een verkooppunt van een kleinhandelaar? En blijft de vis, visproducten of aquacultuurproducten eigendom van degene die de opdracht tot bewerken of verwerken heeft gegeven? Dan valt u niet onder de definitie van visverwerker.

Marktdeelnemer

Een marktdeelnemer exploiteert of bezit een bedrijf in de visserijsector. De activiteiten zijn gericht op een onderdeel van de productie-, verwerkings-, afzet-, distributie- en detailhandelsketen voor visserij- en aquacultuurproducten. Een marktdeelnemer kan een natuurlijk persoon of een rechtspersoon zijn.

Budget

Het totale budget voor deze subsidie is € 4,3 miljoen. Hiervan is € 1,5 miljoen gereserveerd voor afzetbevorderingsprojecten gericht op schelpdierkweekproducten. Het budget voor projecten gericht op andere visserij- of aquacultuurproducten is € 2,8 miljoen.

Om subsidie te krijgen moeten de subsidiabele kosten minimaal € 400.000 zijn. Als mkb-onderneming krijgt u maximaal 50% van de subsidiabele kosten als subsidie. Bent u geen mkb-onderneming? Dan krijgt u als deelnemer maximaal 30% van de subsidiabele kosten als subsidie. Er zijn uitzonderingen waarin u 75% subsidie kunt krijgen.

U krijgt maximaal € 900.000 voor een project gericht op visserij- of aquacultuurproducten. Is uw project helemaal gericht op afzetbevordering van schelpdierkweekproducten? Dan krijgt u maximaal € 1,5 miljoen voor een project. Lees meer hierover op de pagina Afzetbevordering visserij en aquacultuur: verlening en verdeling subsidie.

Voorwaarden

Wilt u subsidie aanvragen? Dan moet u voldoen aan bepaalde voorwaarden.

Na uw aanvraag

Na ontvangst van uw aanvraag controleren we eerst of deze compleet is en kijken we of deze voldoet aan een aantal voorwaarden. Als dan al duidelijk is dat u niet in aanmerking komt voor subsidie, dan wijzen we uw aanvraag af. Wilt u nog lezen welke bijlagen u mee moest sturen met uw aanvraag? Kijk op de pagina Afzetbevordering visserij en aquacultuur: bijlagen aanvraag.

De andere aanvragen leggen we voor aan de adviescommissie. Die rangschikt de projecten op basis van de rangschikkingscriteria. Hierna beoordelen wij de aanvragen inhoudelijk op volgorde van rangschikking. We controleren of de aanvraag aan overige voorwaarden voldoet en of deze binnen het beschikbare budget valt.

Beslissing

U krijgt binnen 22 weken na de indienperiode een beslissing op uw aanvraag. Als wij uw aanvraag voor subsidie verlenen, dan staat in de brief in Mijn dossier hoeveel subsidie u krijgt verleend.

Na de beslissing start u binnen 12 maanden met de uitvoering van het project.

De subsidieprocedure staat los van een procedure voor het krijgen van een vergunning of een andere vorm van toestemming. Als u in aanmerking komt voor subsidie, betekent dat niet automatisch dat u ook de andere documenten ontvangt die u nodig heeft voor het uitvoeren van de projectactiviteiten.

Verlening en verdeling subsidie

Deze subsidie is een tenderregeling. Dit betekent dat alle volledige aanvragen die op tijd zijn ingediend met elkaar concurreren voor het beschikbare budget.

We rangschikken alle aanvragen op vooraf opgestelde rangschikkingscriteria. Hierbij kijken we ernaar in hoeverre uw aanvraag voldoet aan het doel van de regeling. Het budget gaat naar de projecten met de hoogste rangschikking. Lees meer hierover op de pagina Afzetbevordering visserij en aquacultuur: verlening en verdeling subsidie.

Voorschot en vaststelling aanvragen

Als er subsidie aan u is verleend kunt u een voorschot van maximaal 90% aanvragen.

Heeft u uw project afgerond en betaald? Dan heeft u 13 weken de tijd om vaststelling van uw subsidie aan te vragen. Zorg ervoor dat uw aanvraag tot vaststelling uiterlijk op 31 oktober 2023 bij ons binnen is. U kunt geen uitstel krijgen op deze datum.

Wetten en regels

Op de pagina’s Regelgeving EFMZV en Subsidiespelregels EFMZV vindt u meer informatie over de wetten en regels voor deze subsidie.

Subsidie in eerdere jaren

Heeft u in 2016 of 2019 subsidie aangevraagd? U leest meer over die subsidiejaren op deze informatiepagina’s:

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?