Gesloten voor aanvragen

Afzetbevordering visserij en aquacultuur 2016

Laatst gecontroleerd op:
3 april 2020
Gepubliceerd op:
4 augustus 2016

De regeling is gesloten. U kunt geen aanvraag meer indienen.

De visserij en aquacultuur bevinden zich in een zeer concurrerende markt. Om de rendabiliteit van de visserij en aquacultuur te verbeteren stelt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit subsidie beschikbaar voor afzet- en verwerkingsactiviteiten.

De subsidie Afzetbevorderingsprojecten 2016 is bedoeld om de afzet van visserij- en aquacultuurproducten te verbeteren. Producenten- en brancheorganisatie of deelnemers in een samenwerkingsverband kunnen financiële ondersteuning krijgen bij het vinden van nieuwe afzetmarkten of het verbeteren van de kwaliteit en de toegevoegde waarde van visserij- en aquacultuurproducten.

Voor wie?

De volgende doelgroepen komen in aanmerking voor deze subsidie:

 1. een door RVO.nl erkende producentenorganisatie voor visserij- of aquacultuurproducten;
 2. een vereniging van producentenorganisaties voor visserijproducten;
 3. een door RVO.nl erkende brancheorganisatie op het gebied van visserij- of aquacultuurproducten;
 4. een vereniging van producenten van visserij- en/of aquacultuurproducten, visafslagen, visverwerkers of groothandelaren in vis;
 5. deelnemers in een samenwerkingsverband van 2 of meer doelgroepen die onder 1 tot en met 4 staan genoemd;
 6. deelnemers in een samenwerkingsverband van één of meer doelgroepen die onder 1 tot en met 4 staan genoemd en één of meer marktdeelnemers.

Visverwerker

Een visverwerker is een ondernemer die geheel of gedeeltelijk zijn bedrijf maakt van het fysiek in Nederland bewerken of verwerken van vis, visproducten of aquacultuurproducten. Het gaat om handelingen waardoor het oorspronkelijke product ingrijpend wijzigt. Denk hierbij aan verhitten, roken, zouten, rijpen, drogen, marineren, extraheren, snijden, fileren of een combinatie hiervan.

Voert u deze handelingen uit aan boord van een vissers- of fabrieksvaartuig of in een verkooppunt van een kleinhandelaar? En blijft de vis, visproducten of aquacultuurproducten eigendom van degene die de opdracht tot bewerken of verwerken heeft gegeven? Dan valt u niet onder de definitie van visverwerker.

Marktdeelnemer

Een marktdeelnemer exploiteert of bezit een bedrijf in de visserijsector. De activiteiten zijn gericht op een stadium van de productie-, verwerkings-, afzet-, distributie- en detailhandelsketen voor visserij- en aquacultuurproducten. Een marktdeelnemer kan zowel een natuurlijk persoon als een rechtspersoon zijn.

Voorwaarden

Voor deze subsidie gelden de volgende voorwaarden:

 • U start binnen 12 maanden na de verlening van de subsidie met de uitvoering van het project.
 • U rondt uw project af binnen 36 maanden na verlening van de subsidie.
 • Loopt uw project anders dan gepland door onvoorziene situaties? Of wilt u iets wijzigen? Dan meldt u dit bij ons.
 • U werkt mee aan monitoring en evaluatie.
 • U gebruikt bij alle communicatieactiviteiten het logo van de Europese Unie en de tekst 'Europese Unie, Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij'.
 • U houdt een projectadministratie bij. Deze administratie bewaart u ten minste 7 jaar na de datum van de laatste subsidiebetaling.
 • Is uw project gericht op een investering in infrastructuur of een investering die bijdraagt aan de productie van de onderneming? Dan houdt u deze investering ten minste 5 jaar in stand.
 • U houdt zich aan de regels van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid. Ook blijft u minstens 5 jaar na de datum van de laatste subsidiebetaling voldoen aan deze regels.
 • Uw activiteiten mogen niet gericht zijn op een bepaald merk als uw project zich richt op:
  • communicatie- of afzetbevorderingscampagnes die de bekendheid van duurzame visserij- of aquacultuurproducten vergroten;
  • het stimuleren van de registratie van streekproducten;
  • het stimuleren van de betrokken marktdeelnemers om zich te houden aan de nalevings- en certificeringsvoorschriften van geregistreerde streekproducten.
Alle voorwaarden en verplichtingen vindt u op de pagina Subsidiespelregels EFMZV.

Aanvragen

De regeling is gesloten. U kunt geen aanvraag meer indienen. Dit kon van 3 oktober tot en met 15 december 2016, 17.00 uur.

Na uw aanvraag

Na ontvangst van uw aanvraag controleren we eerst of deze volledig is en of deze voldoet aan een aantal voorwaarden. Zo ja, dan leggen we uw aanvraag voor aan de adviescommissie. Die rangschikt de projecten op basis van de rangschikkingscriteria.

Vervolgens beoordelen wij de aanvragen inhoudelijk op volgorde van rangschikking. We controleren of de aanvraag aan overige voorwaarden voldoet en of deze binnen het beschikbare budget valt.

Beslissing

U ontvangt binnen 22 weken na afloop van de indienperiode een beslissing over uw aanvraag. Als wij de subsidie verlenen, dan staat in de brief in Mijn Dossier hoeveel subsidie u krijgt. Vervolgens start u binnen 12 maanden met de uitvoering van het project.

Voorschot en vaststelling aanvragen

Is aan u subsidie toegewezen, dan kunt u een voorschot aanvragen voor de gemaakte kosten. U kunt maximaal 90% van het subsidiebedrag als voorschot ontvangen.

Heeft u uw project afgerond en betaald? Dan moet u binnen 13 weken een vaststelling van uw subsidie aanvragen. Daarna krijgt u het eventuele resterende bedrag uitbetaald.

Wetten en regels

Op de pagina Regelgeving vindt u meer informatie over de wet- en regelgeving voor deze regeling.

Betrokken ministerie

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is verantwoordelijk voor de uitvoering van het Operationeel Programma EFMZV en het visserijbeleid.

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?