Gesloten voor aanvragen

Afzetbevordering visserij en aquacultuur 2019

Gepubliceerd op:
4 oktober 2020
Laatst gecontroleerd op:
6 oktober 2020

De markt voor visserij en aquacultuur is erg concurrerend. Om de rendabiliteit te verbeteren is er een subsidie voor afzet- en verwerkingsactiviteiten. Producenten- en brancheorganisaties of deelnemers in een samenwerkingsverband konden hiervoor subsidie aanvragen. Aanvragen kon van 1 juli tot en met 12 september 2019, voor 17:00 uur.

Deze regeling is gesloten. U kunt niet meer aanvragen.

Doelgroepen

De volgende doelgroepen komen in aanmerking voor deze subsidie:

 1. een door RVO.nl erkende producentenorganisatie voor visserij- of aquacultuurproducten
 2. een vereniging van producentenorganisaties voor visserijproducten
 3. een door RVO.nl erkende brancheorganisatie op het gebied van visserij- of aquacultuurproducten
 4. een vereniging van producenten van visserij- en/of aquacultuurproducten, visafslagen, visverwerkers of groothandelaren in vis
 5. deelnemers in een samenwerkingsverband van 2 of meer doelgroepen die onder 1 tot en met 4 staan genoemd
 6. deelnemers in een samenwerkingsverband van één of meer doelgroepen die onder 1 tot en met 4 staan genoemd en één of meer marktdeelnemers

Visverwerker

Een visverwerker is een ondernemer met een bedrijf dat zich helemaal of gedeeltelijk richt op het fysiek in Nederland bewerken of verwerken van vis, visproducten of aquacultuurproducten. Het gaat om handelingen waardoor het oorspronkelijke product ingrijpend wijzigt. Denk hierbij aan verhitten, roken, zouten, rijpen, drogen, marineren, extraheren, snijden, fileren of een combinatie hiervan.

Voert u deze handelingen uit aan boord van een vissers- of fabrieksvaartuig of in een verkooppunt van een kleinhandelaar? En blijft de vis, visproducten of aquacultuurproducten eigendom van degene die de opdracht tot bewerken of verwerken heeft gegeven? Dan valt u niet onder de definitie van visverwerker.

Marktdeelnemer

Een marktdeelnemer exploiteert of bezit een bedrijf in de visserijsector. De activiteiten zijn gericht op een onderdeel van de productie-, verwerkings-, afzet-, distributie- en detailhandelsketen voor visserij- en aquacultuurproducten. Een marktdeelnemer kan een natuurlijk persoon of een rechtspersoon zijn.

Budget

Het budget voor deze subsidie is € 2,8 miljoen.

Om subsidie te krijgen moeten de subsidiabele kosten minimaal € 400.000 zijn. Als mkb-onderneming krijgt u maximaal 50% van de subsidiabele kosten als subsidie. Bent u geen mkb-onderneming? Dan krijgt u als deelnemer maximaal 30% van de subsidiabele kosten als subsidie. Er zijn uitzonderingen waarin u 75% subsidie kunt krijgen. U krijgt maximaal € 900.000 per project. Lees meer hierover op de pagina Verlening en verdeling subsidie.

Voorwaarden

Voor deze subsidie gelden de volgende voorwaarden:

 • U start binnen 12 maanden na de toewijzing van de subsidie met de uitvoering van het project.
 • U rondt uw project af binnen 36 maanden na toewijzing van de subsidie.
 • Loopt uw project anders dan gepland door onvoorziene situaties? Of wilt u iets wijzigen? Dan meldt u dit bij ons.
 • U werkt mee aan monitoring en evaluatie.
 • U gebruikt bij alle communicatieactiviteiten het logo van de Europese Unie en de tekst Europese Unie, Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij.
 • U houdt een projectadministratie bij. Deze administratie bewaart u minimaal 7 jaar na de datum van de laatste subsidiebetaling.
 • Is uw project gericht op een investering in infrastructuur of een investering die bijdraagt aan de productie van de onderneming? Dan houdt u deze investering minimaal 5 jaar in stand.
 • U houdt zich aan de regels van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid. Ook blijft u minstens 5 jaar na de datum van de laatste subsidiebetaling voldoen aan deze regels.
 • De activiteiten mogen niet gaan over een bepaald merk als uw project zich richt op:
  • communicatie- of afzetbevorderingscampagnes die de bekendheid van duurzame visserij- of aquacultuurproducten vergroten;
  • het stimuleren van de registratie van streekproducten;
  • het stimuleren van de betrokken marktdeelnemers om zich te houden aan de nalevings- en certificeringsvoorschriften van geregistreerde streekproducten.

Alle voorwaarden en verplichtingen vindt u op de informatiepagina Subsidiespelregels EFMZV.

Aanvragen

De regeling is gesloten. U kunt niet meer aanvragen. Aanvragen kon van 1 juli tot en met 12 september 2019.

Na uw aanvraag

U mag beginnen met uw project op het moment dat u de subsidie heeft aangevraagd. U hoeft hiervoor niet te wachten op de beslissing op uw aanvraag. Dit is op eigen risico, u krijgt alleen subsidie als wij uw aanvraag goedkeuren.

Beslissing

U ontvangt binnen 22 weken na afloop van de indienperiode een beslissing over uw aanvraag. Als wij de subsidie verlenen, dan staat in de brief in Mijn Dossier hoeveel subsidie u krijgt. Vervolgens start u binnen 12 maanden met de uitvoering van het project.

De subsidieprocedure staat los van een procedure voor het krijgen van een vergunning of een andere vorm van toestemming. Als u in aanmerking komt voor subsidie, betekent dat niet automatisch dat u ook de andere documenten ontvangt die u nodig heeft om de projectactiviteiten uit te voeren.

Voorschot en vaststelling aanvragen

Is aan u subsidie toegewezen, dan kunt u een voorschot aanvragen voor de gemaakte kosten. U kunt maximaal 90% van het subsidiebedrag als voorschot ontvangen.

Heeft u uw project afgerond en betaald? Dan moet u binnen 13 weken een vaststelling van uw subsidie aanvragen. Daarna krijgt u het eventuele resterende bedrag uitbetaald.

Verlening en verdeling subsidie

Deze subsidie is een tenderregeling. Dit betekent dat alle volledige aanvragen die op tijd zijn ingediend met elkaar concurreren voor het beschikbare budget van € 2,8 miljoen.

We rangschikken alle aanvragen op vooraf opgestelde rangschikkingscriteria. Hierbij kijken we ernaar in hoeverre uw aanvraag voldoet aan de doelstelling van de regeling. Het budget gaat naar de projecten met de hoogste rangschikking. Lees meer hierover op de pagina Verlening en verdeling subsidie.

Wetten en regels

Op de pagina’s Regelgeving EFMZV en Subsidiespelregels EFMZV vindt u meer informatie over de wet- en regelgeving voor deze subsidie.

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?