Gesloten voor aanvragen

Afzetbevordering visserij en aquacultuur: bijlagen aanvraag

Gepubliceerd op:
4 oktober 2020
Laatst gecontroleerd op:
15 januari 2021

Heeft u de subsidie Afzetbevordering visserij en aquacultuur in 2020 aangevraagd? Met uw aanvraag stuurde u bijlagen mee.

Projectplan

In het projectplan beschrijft u de aanleiding van het project. U geeft een probleemanalyse waarin duidelijk wordt wat de noodzaak is om dit project uit te voeren.

U beschrijft de projectdoelstellingen en welke activiteiten er worden uitgevoerd om het doel van het project te realiseren. Ook geeft u aan welke partijen betrokken zijn bij de uitvoering van het project. Om de projectresultaten te kunnen toetsen geeft u toetsingscriteria op.

U geeft aan op welke manier het project bijdraagt aan de doelstellingen van deze subsidie. Ook geeft u de verwachte realisatietermijn aan. Bij het plan zit een sluitende begroting met een toelichting daarop. Bij projecten met een langere termijn dan 1 jaar is dit een meerjarenbegroting met een liquiditeitsplanning.

Mijlpalen per fase

Duurt uw project langer dan 1 jaar? Dan deelt u het project op in meerdere fasen. Een fase is een samenhangend geheel van activiteiten. Het aantal fasen is afhankelijk van de inhoud, de omvang en de lengte van het project. Meestal gaat het om 1 tot en met 3 fasen per jaar. In het projectplan beschrijft u de belangrijkste activiteiten per fase. Elke fase sluit u af met een mijlpaal.

Voor het projectplan gebruikt u het format op mijn.rvo.nl.

Jaarrekening

Met uw aanvraag stuurt u de meest recente jaarrekening mee. Bij een samenwerkingsverband stuurt u een jaarrekening op van elke deelnemer aan het samenwerkingsverband. De jaarrekeningen gebruiken wij om op basis van verschillende bedrijfseconomische ratio's te beoordelen of u voldoende financiële capaciteit heeft om uw project uit te voeren. Bent u niet verplicht om een jaarrekening op te stellen? Dan stuurt u vergelijkbare jaarstukken (winstopgave) op.

Mkb-toets

De hoogte van het subsidiepercentage wordt ook bepaald door de omvang van uw bedrijf. Is uw bedrijf een mkb-onderneming of niet? Om dit te toetsen kunt u gebruik maken van de online mkb-toets.

Houd ook rekening met eventuele partner- of verbonden ondernemingen die bij uw bedrijf betrokken zijn. U telt dan de gegevens (aantal werknemers, omzet en het balanstotaal) bij elkaar op. Hierdoor kan het zijn dat uw onderneming in een andere categorie valt.

Na het doorlopen van de test voegt u de resultaatpagina toe als bijlage bij uw aanvraag. Bij een samenwerkingsverband voegt u een mkb-toets toe van elke deelnemer.

Zijn er partner- of verbonden ondernemingen bij uw bedrijf betrokken? Voeg dan ook de meest recente statuten en jaarverslagen van deze ondernemingen toe bij uw aanvraag.

Loonkosten

Voor het berekenen van loonkosten kon u 4 methodes gebruiken. Eind 2018 zijn hier 3 methodes bij gekomen. Het aanvraagformulier is voor een deel aangepast aan deze nieuwe methodes.

Wilt u 1 van de 4 bestaande methodes gebruiken? U geeft dit in uw aanvraag aan. Wilt u 1 van de 3 nieuwe methodes gebruiken? Gebruik dan de Handleiding vereenvoudigde kostenopties in aanvraagformulier om het formulier in te vullen of stuur een e-mail naar visserijsubsidies@rvo.nl. In het overzicht Bewijsstukken verantwoording loonkosten ziet u hoe u uw methode onderbouwt. Meer uitleg hierover leest u in de Subsidiespelregels EFMZV.

Kostensoorten

U stuurt bewijsstukken mee waarmee u andere kosten dan loonkosten onderbouwt.

Bijdragen in natura

U kunt bijdragen in natura als kosten opgeven in de vorm van eigen arbeid en (on)roerende goederen. Meer uitleg hierover leest u in de Subsidiespelregels EFMZV.

Afschrijvingskosten

U kunt subsidie krijgen voor afschrijvingskosten van goederen die u eerder heeft aangeschaft en van nieuwe investeringen die nodig zijn voor het project.

U kunt afschrijvingskosten opgeven van goederen die u eerder heeft aangeschaft en die u niet alleen voor het project, maar ook voor uw reguliere bedrijfsvoering gebruikt. Om deze kosten te onderbouwen stuurt u de volgende bewijsstukken mee:

  • Bewijsstukken van de aanschafwaarde van de investering, zoals een factuur en betaalbewijs.
  • Bewijsstukken voor de restwaarde: een taxatierapport van een onafhankelijk taxateur.
  • Bewijsstukken van de economische gebruiksduur, de afschrijvingstermijn en –methode, jaarrekening (inclusief uitgebreide activastaat) en een specificatie van uw accountant.

U kunt ook afschrijvingskosten opgeven van nieuwe investeringen die nodig zijn voor het project en die daarna nog een restwaarde hebben. Om deze kosten te onderbouwen stuurt u de volgende bewijsstukken mee:

  • Een factuur van een vergelijkbaar bedrijfsmiddel dat al eerder is aangeschaft.
  • Uitleg over de methode die wordt gebruikt om de waardevermindering te bepalen. Hierin licht u de economische gebruiksduur, de afschrijvingstermijn en -methode toe (bijvoorbeeld vergelijkbare afschrijvingen in de jaarrekening).

Overige kosten

U voegt per product of dienst een offerte toe waarmee u de hoogte van de kosten onderbouwt. Dit mag ook een factuur zijn van een vergelijkbaar product of vergelijkbare dienst.

Berekening kosten als vast percentage

U kunt de bijdragen in natura, afschrijvingskosten en overige kosten ook berekenen als vast percentage van de loonkosten. Wilt u hier gebruik van maken? Gebruik dan de Handleiding vereenvoudigde kostenopties in aanvraagformulier om het formulier in te vullen of stuur een e-mail naar visserijsubsidies@rvo.nl. U hoeft de hoogte van de kosten dan niet meer te onderbouwen. Meer uitleg hierover leest u in de Subsidiespelregels EFMZV.

Opdrachten boven € 25.000

Wilt u opdracht geven voor goederen en/of diensten vanaf € 25.000 (totale kosten bij één opdrachtnemer, exclusief btw)? Zorg er dan voor dat u de hoogte van de kosten onderbouwt met een offerte om aan te tonen dat de opgevoerde subsidiabele kosten realistisch zijn.

Vraag ook 2 andere offertes op. De offertes zijn van verschillende, onafhankelijke aanbieders en gaan over goederen of diensten met dezelfde specificaties.

Kunt u niet 3 offertes opgeven? Vraag dan ontheffing aan bij ons. Leg uit waarom het niet mogelijk is om 3 offertes te leveren én dat de prijs marktconform is.

Meer uitleg hierover leest u in de subsidiespelregels EFMZV op onze informatiepagina Redelijkheid van kosten.

Aanbestedingsplichtig

Moet u de opdracht aanbesteden volgens de aanbestedingsregels (Aanbestedingswet 2012)? En berekent u de kosten niet als vast percentage van de loonkosten? Geef dan uw bij uw aanvraag aan welke aanbestedingsprocedure u heeft gevolgd.

Meer uitleg over de kosten leest u in de subsidiespelregels EFMZV op de pagina Subsidiabele kosten.

Financiering

Voeg bewijsstukken toe die de financiering van uw project onderbouwen. Denk bijvoorbeeld aan de toezegging van een lening, financiering door een andere overheidspartij. Bij financiering uit eigen vermogen toont u aan dat u voldoende eigen vermogen heeft.

Vergunning of toestemming

Zorg ervoor dat u alle nodige vergunningen en ontheffingen in uw bezit heeft voor u begint met het uitvoeren van een projectactiviteit. Voeg de al afgegeven vergunningen, ontheffingen of andere vormen van toestemming toe aan de aanvraag.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?