Gesloten voor aanvragen

Afzetbevordering visserij en aquacultuur: bijlagen voorschotaanvraag

Laatst gecontroleerd op:
15 januari 2021
Gepubliceerd op:
4 oktober 2020

Is aan u in 2020 de subsidie Afzetbevordering visserij en aquacultuur toegekend? Dan kunt u een voorschot aanvragen. Met deze aanvraag stuurt u bijlagen mee.

Tussenrapportage

In de tussenrapportage beschrijft u in ieder geval welke activiteiten u heeft uitgevoerd voor de mijlpalen en doel(en) van uw project. Ook beschrijft u de financiële stand van zaken van uw project.

U gebruikt voor de tussenrapportage het format. Gebruikt u uw eigen tussenrapportage? Zorg er dan voor dat u alle verplichte onderdelen die in ons format staan, goed en volledig onderbouwt.

  Bewijsstukken van communicatieactiviteiten

  Stuur bewijsstukken van communicatieactiviteiten over uw project mee. Denk hierbij aan posters, brochures en websites. Ook van de plaatsing van een bord of een plaquette stuurt u een bewijsstuk mee, bijvoorbeeld een foto. Uit deze bewijsstukken wordt duidelijk dat u voldoet aan de publiciteitsvoorwaarden van EFMZV.

  Loonkosten

  Het ligt aan de gebruikte methode voor kostenberekening welke bijlagen u meestuurt. In het overzicht Bewijsstukken verantwoording loonkosten ziet u welke dit zijn.

  Kostensoorten

  U stuurt bewijsstukken mee waarmee u andere kosten dan loonkosten onderbouwt.

  Bijdrage in natura: eigen arbeid

  U voegt een urenoverzicht toe. De (sluitende) urenregistratie is controleerbaar en geeft op persoonsniveau inzicht in het aantal uren dat daadwerkelijk aan het project is besteed. In het urenoverzicht staat uw naam, de datum waarop of periode waarin de uren zijn gemaakt en voor welke activiteiten de uren zijn gemaakt. U ondertekent de uren zelf en u geeft een inhoudelijke onderbouwing van de activiteiten in deze uren.

  Bijdrage in natura: (on)roerende goederen

  U voegt bewijsstukken toe waaruit de waarde van de goederen duidelijk wordt, bijvoorbeeld een taxatierapport. Worden de goederen ook na afloop van de activiteit gebruikt of maar voor een gedeelte van het project? Voeg dan bewijsstukken toe waarmee u onderbouwt welk deel van de gebruikskosten kan worden toegerekend aan het project.

  Heeft u deze bewijsstukken al toegestuurd bij uw aanvraag voor subsidieverlening? Dan hoeft u deze niet nog een keer toe te sturen.

  Afschrijvingskosten

  U kunt afschrijvingskosten opgeven voor:

  • nieuwe investeringen die specifiek voor dit project worden gebruikt, maar nog niet volledig zijn afgeschreven voor het einde van het project;
  • goederen die al voor de start van het project in uw bezit waren.

  U voegt bewijzen toe van de aanschaf, zoals facturen en betaalwijzen. Ook voegt u bewijzen toe van de economische gebruiksduur, de waardevermindering tijdens de relevante periode en de verwachte restwaarde na afloop van het project.

  Heeft u deze bewijsstukken al toegestuurd bij uw aanvraag voor subsidieverlening? Dan hoeft u deze niet nog een keer toe te sturen.

  Overige kosten

  U voegt de ondertekende offerte of opdrachtbevestiging toe. Hieruit wordt duidelijk wanneer u de verplichtingen bent aangegaan. Ook voegt u facturen en betaalbewijzen toe. De facturen moeten voldoen aan de eisen van de Belastingdienst.

  Een betaalbewijs is een kopie van uw bankafschrift of een print van uw rekeningoverzicht op internet. Het voldoet aan deze voorwaarden:

  • U geeft duidelijk aan welke activiteiten door u zijn betaald. De activiteiten komen overeen met het projectplan en de goedgekeurde wijzigingen daarop.
  • Op betaalbewijzen via internetbankieren staan in elk geval uw bankrekeningnummer, naam, adres, woonplaats en de rentedatum.

  Is er een verschil tussen betaalde bedragen en de factuurbedragen? Geef dan de reden aan op de kopie of print van het bewijsstuk.

  Berekening kosten als vast percentage

  U kunt de bijdragen in natura, afschrijvingskosten en overige kosten ook berekenen als vast percentage van de directe loonkosten. U hoeft de hoogte van deze bedragen dan niet meer met bewijsstukken te onderbouwen. Meer uitleg hierover leest u in de Subsidiespelregels EFMZV.

  Opdrachten meer dan € 25.000 (exclusief btw)

  Waren de totale kosten van een opdracht bij een opdrachtnemer hoger dan € 25.000 exclusief btw? En berekent u de kosten niet als vast percentage van de directe loonkosten? Voeg dan de onderstaande bijlagen toe. Heeft u de bewijsstukken al eerder toegestuurd? U hoeft ze niet nog een keer te versturen met uw voorschotaanvraag:

  • Bent u een aanbestedende dienst en moet de opdracht op grond van de Aanbestedingswet 2012 worden aanbesteed? Dan stuurt u de informatie over de gunningsprocedure en de -beslissing mee bij uw aanvraag.
  • Is de opdracht niet op grond van de Aanbestedingswet 2012 aanbesteed? Dan stuurt u 3 opgevraagde offertes mee bij uw aanvraag. U onderbouwt de gunningsbeslissing die op basis van deze offertes is genomen.

  Voor opdrachten van meer dan € 25.000 voert u de kosten op in het aanvraagformulier van het voorschot. Het gaat om de kosten die niet eerder zijn ingediend en goedgekeurd bij een voorschot.

  Betalingsoverzicht

  U voegt een betalingsoverzicht toe bij uw aanvraag als u afschrijvingskosten, overige kosten (bij opdrachten onder de € 25.000) en bijdrage in natura in de vorm van (on)roerende goederen heeft opgegeven. Dit overzicht voegt u niet bij als u deze kosten berekent als vast percentage van de directe loonkosten. Voor het overzicht gebruikt u het format.

  Voor overige kosten neemt u alle kosten van opdrachten onder de € 25.000 op in het betalingsoverzicht. In het aanvraagformulier van het voorschot geeft u het totale bedrag exclusief of inclusief btw op. Dit is ervan afhankelijk of u de btw kunt verrekenen.

  Besluit van vergunning of toestemming

  Een besluit van een vergunning of een andere vorm van toestemming, stuurt u alleen mee als u dit voor het uitvoeren van de activiteiten nodig heeft en nog niet eerder heeft toegestuurd. Denk hierbij aan vergunningen, ontheffingen, meldingen, bestemmingsplannen en milieueffectrapportage.

  Jaarlijkse opbrengst eerste verkoop

  In het aanvraagformulier vragen wij u om de jaarlijkse opbrengst van de eerste verkoop van visserij- en aquacultuurproducten in het afgelopen jaar. Deze opbrengst onderbouwt u met bewijsstukken. Deze gegevens rapporteren wij aan de Europese Unie.

  Het gaat om de jaarlijkse opbrengst van alle leden van de betrokken producentenorganisatie(s) in een kalenderjaar met als peildatum 31 december.

  De eerste verkoop is de eerste keer dat visserij- en aquacultuurproducten op de markt worden gebracht.

  Voorschot aanvragen

  Heeft u alle bijlagen verzameld? Lees dan hoe u uw voorschot aanvraagt op de pagina Afzetbevordering visserij en aquacultuur: voorschot.

  Vragen over deze subsidie?

  Neem contact met ons op

  In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
  Bent u tevreden over deze pagina?