Gesloten voor aanvragen

Biobased Economy en Groen Gas: Innovatieprojecten

Laatst gecontroleerd op:
16 december 2022
Gepubliceerd op:
19 juni 2017

Onderzoekt u mogelijkheden om fossiele grondstoffen te vervangen door biomassa? Ondernemers en kennisinstellingen kunnen hiervoor de subsidie Biobased Economy en Groen Gas (BBEG) aanvragen. Het doel van deze subsidie is het stimuleren van energie-innovaties.

Deze regeling is gesloten. U kon de subsidie Biobased Economy, Groen Gas: Innovatieprojecten (BBEG) aanvragen van 1 april 2019, 9:00 uur tot 17 september 2019, 17:00 uur.

De pilots recycling vallen niet langer meer onder deze regeling. Deze staan nu in de DEI+ Circulaire Economie. Alle specifieke bepalingen voor recycling vervallen hiermee.

Deze regeling is gesloten. U kunt niet meer aanvragen.

Projecten

De conversie van biomassa leidt tot vervanging van fossiele grondstoffen. Bijvoorbeeld aardolie, aardgas of steenkool. Daarbij moet u een aanzienlijke CO₂-reductie bereiken ten opzichte van de huidige fossiele routes. U moet kunnen aantonen dat de beoogde biomassa van duurzame oorsprong is.

Uw project mag zich richten op laboratoriumonderzoek en procesontwikkeling. De ontwikkeling van een niet-commercieel prototype komt ook in aanmerking.

Projecten die niet in aanmerking komen voor programmalijnen 1 en 2 van de subsidie BBEG zijn:

  • projecten gericht op de teelt van biomassa
  • projecten gericht op de raffinage van aquatische biomassa
  • projecten die primair zijn gericht op de productie van warmte, elektriciteit en/of groen gas (gas dat geschikt is voor invoeding in het Nederlandse aardgasnet). Deze projecten kunnen in aanmerking komen voor subsidie onder Hernieuwbare Energie.

Budget

Het budget voor Biobased Economy, Groen Gas Innovatieprojecten is € 3,5 miljoen, verdeeld over de programmalijnen:

  • Thermochemische- en chemisch katalytische conversietechnologie
  • Biotechnologische conversietechnologie

Voorwaarden

Het project moet passen in de beschrijving van deze programmalijnen, zoals te vinden in de download ‘Programmalijnen BBEG 2019’ onderaan deze pagina.

Downloads

Na uw aanvraag

Na de sluiting beoordelen we de projecten die voldoen aan de minimale eisen. Dit doen we met advies van onafhankelijke, externe experts. We doen dat op basis van een aantal beoordelingscriteria. Die bepalen de rangschikkingProjecten die te laag scoren op een criterium, wijzen we af. De kwaliteit is dan onvoldoende. Projecten die voldoende punten behalen, krijgen subsidie in de volgorde van de rangschikking en tot het subsidiebudget op is. De beoordelingstermijn is 13 weken. Deze beoordelingstermijn kunnen we eenmalig verlengen met nog eens 13 weken. 

Met de knop 'Naar uw aanvraag' onderaan deze pagina, komt u op het online aanvraagportaal. Hier dient u na de beschikking de voortgangsrapportage of een projectwijziging in. Ook vraagt u hier vaststelling van uw subsidie aan.

Beslissing

U ontvangt een subsidiebeschikking met daarin de details over de betaling. Hierin staan ook uw verplichtingen als subsidieontvanger.

Voortgangsrapportage

Heeft uw project subsidie gekregen en duurt het project langer dan 12 maanden? Dan levert u eenmaal per jaar een voortgangsrapportage in. Hiervoor gebruikt u het formulier dat staat op het online aanvraagportaal. De data waarop u moet rapporteren, staan in de beschikking.

Als uw project wijzigt

U heeft subsidie ontvangen voor een (meerjarig) project. U bent daarom verplicht om belangrijke wijzigingen in uw project direct te melden. Voor sommige wijzigingen moet u vooraf om toestemming vragen. Doet u dit niet? Dan loopt u het risico dat u geen subsidie ontvangt voor de gewijzigde projectonderdelen. Soms krijgt u zelfs geen subsidie voor het hele project. 

De beoordelingstermijn hiervan is 8 weken. Die kunnen we eenmalig verlengen met 8 weken.

Vaststelling aanvragen

Na afloop van uw project dient u een verzoek tot vaststelling in. Daarmee verrekenen wij te weinig of te veel ontvangen subsidie. Informatie over de werkwijze voor de aanvraag van de vaststelling kunt u vinden in onze Subsidiespelregels

De beoordelingstermijn hiervan is 13 weken. Die kunnen we eenmalig verlengen met nog eens 13 weken.

Bijlagen

Met uw vaststellingsaanvraag stuurt u mee de Controleverklaring over projectsubsidie boven de € 125.000 en de eindrapportage in het volgende format:

Achtergrond

De regelingen van Topsector Energie zijn onderdeel van de Regeling nationale EZK en LNV-subsidies. Ze steunen industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling en demonstratieprojecten of combinaties daarvan. We dragen daarmee bij aan de CO2-doelstellingen uit het Klimaatakkoord. Ook versterken we de Nederlandse concurrentiekracht en zorgen daarmee voor meer werkgelegenheid en welvaart.

Vragen over BBEG?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?