Gesloten voor aanvragen

LEADER beheerkosten Overijssel

Gepubliceerd op:
3 juli 2023
Laatst gecontroleerd op:
19 juli 2023

Draagt uw project bij aan de doelen voor plattelandsontwikkeling, klimaat, natuur en milieu? Dan kunt u subsidie krijgen. Deze subsidie is voor de kosten die u als lokale actiegroep (LAG) maakt voor de lokale ontwikkelingsstrategie (LOS).

Startdatum:
woensdag 19 juli 2023
07:00 (CEST)
Einddatum:
woensdag 16 augustus 2023
15:00 (CEST)
25% van het totale budget voor uitvoering van uw LOS
Totaal budget:
€ 2.593.125

Deze regeling is gesloten. U kunt niet meer aanvragen.

Voor wie?

LEADER is een gebiedsgerichte aanpak waarbij de LAG voor een gebied een LOS maakt. De LAG voert deze LOS samen met de partijen uit het gebied dan ook uit.

De LAG bestaat uit vertegenwoordigers van publieke, private en sociaaleconomische partijen, bijvoorbeeld landbouw-, natuur- en culturele organisaties. Een LOS draagt bij aan het klimaat, milieu en biodiversiteit en de sociaaleconomische ontwikkeling van plattelandsgebieden.

Deze partijen kunnen subsidie ontvangen:

 • een LAG
 • rechtspersonen
 • ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid

Rechtspersonen zijn bijvoorbeeld een stichting, naamloze vennootschap (NV) of een besloten vennootschap (BV). Ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid zijn bijvoorbeeld eenmanszaken, vennootschapen onder firma, commanditaire vennootschappen en maatschappen.

Budget

Het budget voor deze subsidie is € 2.593.125,50. Voor deze openstelling geldt een subsidiepercentage van 100%. Alle subsidiabele kosten worden dus vergoed.

Het subsidiebedrag wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen. Uw subsidie is maximaal 25% van de totale overheidsbijdrage voor de uitvoering van de LOS .

Voorwaarden

Wilt u deze subsidie aanvragen? Dan moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Kosten zijn subsidiabel vanaf de datum dat Gedeputeerde Staten (GS) de LOS hebben goedgekeurd.

U kunt subsidie krijgen voor de kosten die u heeft voor beheer, monitoring, evaluatie, promotie, voorlichting en dynamisering van de LOS. We bedoelen met dynamisering: het in beweging brengen en levendig maken van de LOS.

Voorwaarden voor de arbeidskosten

Voor beheerkosten voor LEADER Overijssel gelden specifieke voorwaarden als het gaat om de arbeidskosten.

Geldt er bij uw project eigen arbeid? Dan vermenigvuldigt u de uren die aan het project besteed zijn met een uurtarief van € 50. Eigen arbeid is bij deze openstelling geen bijdrage in natura meer.

Gelden er bij uw project arbeidskosten van personeel in loondienst? Dan berekent u het bedrag op deze manier:

 1. Om het uurtarief te berekenen telt u eerst 44,2% voor werkgeverslasten bij het bruto jaarloon op.
 2. U deelt dit bedrag door 1.720 uur. De 1.720 uur is gebaseerd op een werkweek van 40 uur. U gebruikt een aantal uren naar rato, wanneer de medewerker niet een volledig jaar gewerkt heeft of in deeltijd werkt.
 3. U vermenigvuldigt per medewerker het berekende uurtarief met het aantal uur dat de medewerker voor het project heeft gewerkt.
 4. U vermenigvuldigt dit bedrag met 0,15 voor overheadskosten.

De overige kosten worden vastgesteld met een factuur of een ander document met dezelfde bewijslast. De overige kosten zijn kosten voor derden en afschrijvingskosten.

Uw aanvraag voorbereiden

Met uw aanvraag stuurt u deze verplichte bijlagen mee:

 • projectplan
 • begroting
 • onderbouwing van de begroting
 • verklaring nationale cofinanciers
 • LOS
 • besluit GS over de goedkeuring van uw LOS
 • financieringsplan

Voor het projectplan en de begroting gebruikt u onze formats. Alleen als deze bijlagen compleet zijn, kunnen wij uw aanvraag behandelen. 

Na uw aanvraag

Hebben wij uw aanvraag voor de subsidie compleet binnengekregen? Dan beoordelen wij deze en ontvangt u onze beslissing uiterlijk 22 weken na de sluitingsdatum.

Wijzigingen doorgeven

Geef belangrijke wijzigingen zo snel mogelijk aan ons door. U geeft een wijziging door voordat u deze uitvoert.

Voortgangsverslagen

Bij projecten langer dan één jaar levert u voortgangsverslagen aan. Hiervoor gebruikt u ons format. U vindt deze binnenkort op deze pagina.

Voorschot ontvangen

Keuren wij uw aanvraag goed? Dan ontvangt u automatisch een voorschot van 50% van het subsidiebedrag.

Deelbetaling aanvragen

U kunt een deelbetaling aanvragen voor de kosten die u heeft gemaakt en betaald. Een deelbetaling is minimaal 25% van het verleende subsidiebedrag of tenminste € 50.000 aan subsidie. De deelbetaling samen met het voorschot is nooit meer dan 90% van het verleende subsidiebedrag.

Vaststelling aanvragen

U vraagt na afloop van uw project vaststelling aan. U doet dit uiterlijk 1 april 2029.

Communicatieverplichtingen van de EU

Publiceert u informatie, geeft u voorlichting of communiceert u over de activiteiten waarvoor u steun ontvangt van Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO)? Dan gelden deze communicatieverplichtingen:

 • U laat het EU-logo zien. Dit voldoet aan de voorschriften van de Commissie.
 • U meldt dat u steun uit het ELFPO heeft ontvangen. U gebruikt hiervoor de tekst Gefinancierd door de Europese Unie of Medegefinancierd door de Europese Unie.
 • U beschrijft het project.
 • U plaatst een informatieplaquette of digitaal beeldscherm in de gebouwen van uw plaatselijke actiegroep.

Wetten en regels

Op overheid.nl staan de wetten en regels die horen bij deze subsidie.

Bent u tevreden over deze pagina?