Open voor aanvragen

Brede weersverzekering 2023

Gepubliceerd op:
12 december 2022
Laatst gecontroleerd op:
19 april 2023

Met een brede weersverzekering verzekert u zich tegen schade aan gewassen door extreem weer. Hierbij gaat het om schade door hagel, regenval, (nacht)vorst, storm, droogte, sneeuw, ijzel en brand door blikseminslag. U kunt subsidie aanvragen voor de kosten van de premie.

Laatste aanpassingen op deze pagina

 • 19 april 2023: Door de verlenging van de Gecombineerde opgave kunt u de brede weersverzekering tot en met 15 juni 2023 aanvragen.
 • 21 maart 2023: Er is een extra voorwaarde (permanente afscheiding) toegevoegd onder verzekeringsvoorwaarden.
 • 21 maart 2023: U kunt lezen welke verzekeraars voor 2023 zijn goedgekeurd.

De brede weersverzekering is een subsidie uit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). U vraagt deze aan in de Gecombineerde opgave. Dit kan vanaf 1 maart 2023 tot en met 15 juni 2023.

Voor wie?

Actieve landbouwers met grond met open teelt. Dit kunnen ook veehouders zijn die voedergewassen telen.

Sloot u een brede weersverzekering af bij een verzekeraar waarvan wij de polis goedkeurden? Dan kunt u subsidie aanvragen voor de verzekeringspremie. Bij grond met open teelten gaat het om de volgende bedrijfstakken:

 • akkerbouw
 • vollegrondsgroenteteelt
 • bollenteelt
 • sierteelt
 • fruitteelt
 • boomkwekerij

Verdeling van budget

U krijgt maximaal 63,7% aan subsidie voor de kosten van uw verzekeringspremie. Dit kan ook lager zijn. We verdelen het subsidiebudget van € 17.500.000 namelijk over het aantal aanvragers dat subsidie krijgt.

Voorbeeld

De kosten van uw brede weersverzekering zijn € 1.000. 63,7% van 1.000 is 637. U krijgt maximaal € 637 subsidie.

  Is het bedrag dat alle subsidieaanvragers samen aanvragen meer dan het beschikbare budget? Dan verdelen wij het budget over de aanvragers. Alle aanvragers krijgen dan dezelfde korting (plafondkorting). In het najaar komt hierover een definitief besluit.

  Voorwaarden

  Voor het aanvragen van deze subsidie houdt u zich aan de volgende voorwaarden:

  • U bent een actieve landbouwer.
  • U heeft grond met een open teelt.
  • U verbouwt uw gewassen voor eigen rekening en risico.
  • U sluit een polis brede weersverzekering af bij een verzekeraar die wij hebben goedgekeurd.
  • U betaalt de verzekeringspremie voor 1 november 2023.
  • Het verzekerde perceel ligt in Nederland. U heeft het perceel waarvoor u de verzekering afsluit in gebruik. U mag een perceel niet dubbel verzekeren tegen schadelijke weersinvloeden.
  • U ontvangt van de overheid geen andere bijdrage voor de verzekeringspremie.
  • U zorgt dat uw verzekeraar uw gegevens voor 1 november 2023 naar ons opstuurt.

  Aanvragen

  Voor deze subsidie hoeft u zich niet eerst aan te melden. U vraagt de brede weersverzekering meteen aan in de Gecombineerde opgave. Dit kan vanaf 1 maart 2023 tot en met 15 juni 2023. In voorgaande jaren kon u de subsidie in de kortingsperiode aanvragen. U kreeg dan een termijnkorting voor elke dag dat u later was. Vanaf 2023 is er geen kortingsperiode meer. 

  Aanvragen in de Gecombineerde opgave

  In de Gecombineerde opgave geeft u aan:

  • bij welke verzekeraar u de brede weersverzekering heeft afgesloten (Regelingen GLB);
  • of u RVO machtigt om de subsidie uit te betalen aan uw verzekeraar (Regelingen GLB);
  • voor welke percelen u subsidie op de brede weersverzekering aanvraagt (Regelingen per perceel).

  U vraagt bij uw verzekeraar tot wanneer u de verzekering kunt afsluiten. Krijgt u pas na 15 mei een perceel in gebruik dat u wilt verzekeren? En wilt u voor dat perceel subsidie aanvragen? U kunt dit perceel alvast opgeven in de Gecombineerde opgave.

  Na uw aanvraag

  Uw verzekeraar stuurt ons voor 1 november 2023 de volgende gegevens:

  • uw polisnummer;
  • het bedrag aan verzekeringspremie waarvoor u subsidie aanvraagt;
  • het bedrag dat u aan de verzekeraar betaalde;
  • het aantal door u verzekerde hectares;
  • de datum waarop de verzekeraar het (laatste) bedrag ontving.

  Het kan zijn dat we nog vragen hebben over uw aanvraag of gegevens. We nemen dan schriftelijk contact met u op.

  U krijgt onze beslisbrief tussen 1 december 2023 en 16 mei 2024. Als wij uw aanvraag goedkeuren, maken wij het subsidiebedrag over naar u of uw verzekeraar.

  Manier van uitbetalen

  Heeft u RVO gemachtigd om de subsidie uit te betalen aan uw verzekeraar? Dan trekt de verzekeraar het subsidiebedrag van uw verzekeringspremie af. Heeft u geen machtiging aan RVO afgegeven? Dan betalen wij de subsidie uit op uw eigen rekening die bij ons bekend is.

  Verzekeringsvoorwaarden voor uitkering schade

  In de verzekeringsvoorwaarden van uw polis leest u wanneer uw verzekeraar schade uitkeert. U houdt zich dan aan de volgende voorwaarden:

  • Op uw verzekerde perceel staat een enkel gewas.
  • Uw perceel is begrenst door een permanente afscheiding.
  • Uw financieel verlies is groter dan 20% van de gemiddelde jaarproductie van dat gewas.

  Per perceel controleert u waar de permanente afscheiding ligt om de totale oppervlakte van uw aaneengesloten stuk grond te bepalen. Heeft u een melding gedaan van schade? De schadetaxateur beoordeelt de schade van het aaneengesloten stuk grond waar één gewas op staat. Daarnaast kijkt de schadetaxateur voor welke aaneengesloten oppervlakte u verzekerd bent.

  Definities voor brede weersverzekering

  Hieronder leest u ondere andere wat wij zien als een perceel, een permanente afscheiding of een enkel gewas.

  Goedgekeurde verzekeraars voor 2023

  Wij hebben in 2023 de volgende verzekeraars goedgekeurd voor het aanbieden van de brede weersverzekering:

  Informatie voor verzekeraars

  Bent u verzekeraar? En wilt u in 2023 een brede weersverzekering aan landbouwers aanbieden? Op Goedkeuring brede weersverzekeraar leest u hoe u dit doet.

  In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
  Bent u tevreden over deze pagina?