Open voor aanvragen

Agroconvenant Intensieve veehouderij

Gepubliceerd op:
11 november 2010
Laatst gecontroleerd op:
16 maart 2022

Intensieve veehouderijen zijn bedrijven waar varkens, kippen of vleeskalveren worden gehouden. De sector wilde minder broeikasgassen uitstoten. Daarom was deze sector deelnemer aan het Agroconvenant. Wat waren de doelen, en zijn deze bereikt?

Het Agroconvenant begon in 2008 en liep tot en met 31 december 2020. In het convenant maakten de partners afspraken over energie en klimaat in de landbouw. Wij ondersteunden dit proces.

Wat wilde de sector bereiken?

De sector wilde minder broeikasgassen uitstoten. De meeste uitstoot van broeikasgassen van deze bedrijven komt door:

 • de mest in stallen en in de opslag (methaan en lachgas);
 • de teelt en het transport van veevoer;
 • het gebruik van energie (CO2).

De sector wilde minder energie gebruiken. En minder broeikasgassen uitstoten die niet komen door energiegebruik. Bijvoorbeeld de uitstoot van methaan en lachgas uit mest.

Wat heeft de sector gedaan?

De sector wilde zijn doel halen door:

 • energie te besparen;
 • hernieuwbare energie te produceren;
 • minder methaan uit varkens- en kalvermest uit te stoten.

Energie besparen en produceren

Veel veehouderijen namen maatregelen om energie te besparen. Dit deden ze bijvoorbeeld met:

 • energiezuinige klimaatbeheersing;
 • energiezuinige verlichting;
 • warmteterugwinning door warmte uit stallucht en mest nog een keer te gebruiken;
 • betere isolatie.

En veehouderijen produceren steeds vaker hernieuwbare energie met:

 • zonnepanelen
 • windmolens
 • houtkachels
 • mestvergisting

Methaanemissie uit mest beperken

De sector wilde minder methaan uit stallen en mestopslag uitstoten. Dit deden ze door de mest zo snel mogelijk uit de stal te halen. En zo vers mogelijk in een vergister te stoppen. Hierdoor komt er minder methaan vrij in de stal of mestopslag. Het vrijkomende methaan in de mestvergister wordt opgevangen. De agrariër kan het dan omzetten in elektriciteit of opwaarderen tot groen gas. Dat is biogas dat schoon wordt geproduceerd en dat hernieuwbaar is.

Verlagen koolstofvoetafdruk pluimvee

De sector richtte zich ook op het verlagen van de koolstofvoetafdruk van het vlees en de eieren. Driekwart van de voetafdruk van kippenvlees komt door het voer van de kippen. De sector heeft de voersamenstelling verbeterd. Hierdoor is minder voer nodig, waardoor de voetafdruk kleiner wordt. Ook maakt de sector betere mestproducten, zoals mestkorrels. Hierdoor produceert de pluimveeketen minder kunstmest en kunnen ze kringlopen sluiten.

Zijn de doelen bereikt?

De sector stootte minder broeikasgas uit door minder aardgas te gebruiken. Het gebruik van aardgas daalde in de afgelopen 15 jaar met ongeveer 40%. Dit kwam vooral door een efficiëntere verwarming van de hokken.

Ook wekt de sector hernieuwbare energie op. Ongeveer 40% van de veehouders doet dit nu. De sector stoot de helft minder methaan uit varkensmest uit dan in 1990. Dit komt vooral omdat er minder varkensmest is. En omdat de sector andere voeding gebruikte. Dit zorgde ervoor dat de mestsamenstelling veranderde en er minder methaan in de mest kwam.

Wat wil de sector nog bereiken?

De sector is betrokken bij het Klimaatakkoord Landbouw en Landgebruik. Hierin staat dat de landbouw en het landgebruik klimaatneutraal moet zijn. De partijen bespreken welke maatregelen nodig zijn om minder broeikasgassen uit te stoten. En hoeveel dit gaat kosten.

Betrokken partijen

In de jaren van het convenant overlegden de partijen vaak over de voortgang. Dit waren de betrokken partijen:

 • LTO-vakgroepen Varkenshouderij, Pluimveehouderij en Vleeskalveren
 • Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV)
 • Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie (Nevedi)
 • Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV)
 • Vereniging van de Nederlandse Pluimveeverwerkende Industrie (Nepluvi)
 • Nederlandse Vereniging van Eierhandelaren en Eiproductfabrikanten (Anevei)
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Vragen over het Agroconvenant?

Neem contact met ons op

 

Bent u tevreden over deze pagina?