Gesloten voor aanvragen

ERA-NET PED Call

Laatst gecontroleerd op:
5 december 2022
Gepubliceerd op:
22 november 2021

Positive Energy Districts (PED) zijn stedelijke gebieden en wijken die een schone en duurzame warmte- en elektriciteitsvoorziening krijgen. De gebieden zijn dan klimaatneutraal: ze hebben geen effect op het klimaat. Consortia van kennisinstellingen, bedrijven en adviesbureaus kunnen subsidie aanvragen uit de tweede European Research Area Network (ERA-NET)-call voor PED om gemeenten hierbij te helpen.

Deze call is gesloten.

Het streven in deze gebieden is zelfs netto meer duurzame energie te produceren dan te consumeren ('energie-positieve wijken'). In de PED’s werken de partijen in een consortium op een integrale manier samen aan een klimaatneutrale gebouwde omgeving. Het gaat om integrale duurzame wijkontwikkeling op het gebied van: technologie, ruimte, beleid, financiën en sociaaleconomische aspecten. Dit vraagt afstemming tussen gebouwen, gebruikers, regionale energienetten en mobiliteitssystemen.

Het Europese programma van JPI Urban Europe organiseert deze call. Het stimuleert hiermee de samenwerking, kennisdeling en -ontwikkeling tussen de EU-landen om samen tot klimaatneutrale wijken te komen. Het doel is te helpen bij de grootschalige invoering van minimaal 100 PED’s in 2025.

Deelnemende landen stellen hiervoor nationale subsidies beschikbaar. Voor deze subsidies gelden de internationale rangschikking op basis van de criteria van de internationale call. Nederland doet dat vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Lokale overheden hebben de leiding bij de formulering van onderzoeksvragen en het nemen van initiatieven.

Alle informatie over de call staat op de website JPI-Urban Europe.

Doel

 • Stimuleren van de samenwerking, kennisdeling en -ontwikkeling tussen de EU-landen, om samen tot klimaatneutrale (en het liefst energie-positieve) wijken te komen;
 • Stimuleren van onderzoeksorganisaties, adviesbureaus en bedrijven die gemeenten adviseren bij de realisatie van hun doelen voor de energietransitie. Zij profiteren hierdoor optimaal van internationale kennis.

Budget

 • Nationaal budget: € 1 miljoen verdeeld over ongeveer 4 projecten van maximaal € 250.000 per project.
 • Totaal internationaal budget: € 7,85 miljoen (ter informatie).

Subsidiepercentages

 • Voor onderzoeksorganisatie: 80%
 • Voor adviesbureaus/bedrijven:
  • Industrieel onderzoek: 80%
  • Experimentele ontwikkeling: 25%
 • Opslag afhankelijk van de grootte van de onderneming:
  • Kleine bedrijven: 20%
  • Middelgrote bedrijven: 10%
 • Opslag (alleen voor bedrijven) bij samenwerking met een onderzoeksorganisatie (onder bepaalde voorwaarden): 10%
 • Subsidieverdeling: ranking volgens internationale rankschikking

Voorwaarden

 • Aanvragers moeten nauw samenwerken met minimaal 1 gemeente in Nederland. Gemeenten en provincies mogen volgens de Nederlandse wet zelf geen Nederlandse subsidies ontvangen. Maar zij zijn wel belangrijke partners in de consortia en bij de formulering van de kennisvraag.
 • Internationale samenwerking in het Nederlandse voorstel is een eis.
 • Samenwerking van partijen binnen Nederland is ook mogelijk.
 • De maximale projectduur is 36 maanden.
 • De geselecteerde deelnemers mogen naar verwachting in juli 2022 starten met hun meerjarige project.

Na uw aanvraag

Na sluiting beoordeelt een internationale commissie van onafhankelijke externe experts de projecten. Dit doet zij op basis van een aantal rangschikkingscriteria.

Projecten die te laag scoren op een criterium, wijzen we af. Projecten die voldoende punten behalen, krijgen subsidie (op volgorde van de rangschikking en tot het beschikbare subsidiebudget voor één van de partners op is).

De beoordelingstermijn is 13 weken. Deze beoordelingstermijn kunnen we eventueel met nog eens 13 weken verlengen.

Beslissing

U ontvangt een subsidiebeschikking. Hierin staan de details over de betaling. En uw verplichtingen als subsidieontvanger.

Voortgangsrapportage

Heeft uw project subsidie gekregen en duurt het project langer dan 12 maanden? Dan levert u eenmaal per jaar een voortgangsrapportage in. Hiervoor gebruikt u het formulier dat staat op het online aanvraagportaal. De data waarop u moet rapporteren, staan in de beschikking.

Ook moet u rapporteren aan het PED Call Secretariaat. De aanwijzingen hiervoor staan in de beschikking.

Als uw project wijzigt

U heeft subsidie ontvangen voor een project. U bent daarom verplicht om belangrijke wijzigingen in uw project aan ons te melden. Voor sommige wijzigingen moet u vooraf om toestemming vragen. De wijzigingen moet u ook internationaal afstemmen met uw projectpartners. En u moet hiervoor eventueel toestemming vragen bij het Call Secretariaat. Doet u dit niet? Dan loopt u het risico dat u geen subsidie ontvangt voor de gewijzigde projectonderdelen. Soms krijgt u zelfs geen subsidie voor het hele project.

De beoordelingstermijn voor wijzigingen is 8 weken. Deze beoordelingstermijn kan eventueel met 8 weken worden verlengd.

Vaststelling aanvragen

Na afloop van uw project dient u een verzoek voor vaststelling van de subsidie in. Daarmee verrekenen wij te weinig of te veel ontvangen subsidie. Informatie over de werkwijze voor de aanvraag van de vaststelling kunt u vinden in onze Subsidiespelregels.

De eindrapportage bevat het gehele project, inclusief inbreng van uw internationale projectpartners. U moet deze ook aanleveren bij het Call Secretariaat.

Bijlagen

Met uw vaststellingsaanvraag stuurt u mee de Controleverklaring over projectsubsidie boven de € 125.000 en de eindrapportage in het volgende format:

Achtergrond

De lat ligt hoog, willen we de Nederlandse én Europese energie- en klimaatdoelstellingen halen. Stedelijke gebieden staan voor een gedeelde uitdaging. Niet alleen in Nederland zijn we druk bezig met de verduurzaming van de gebouwde omgeving, ook in landen om ons heen doen ze dat.

Vragen over ERA-NET PED Call?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?