Open voor aanvragen

LIFE: Financieringsvormen en projecten

Laatst gecontroleerd op:
15 juli 2021
Gepubliceerd op:
29 december 2020

Bij LIFE kiest u voor het meest geschikte deelprogramma op het vlak van klimaat of milieu. Daarnaast kiest u voor de financieringsvorm die het beste bij uw project(en) past. Niet elke financieringsvorm is geschikt voor u. Sommige zijn bijvoorbeeld bedoeld voor individuele projecten, andere voor strategische beleidsimplementatie.

Bekijk welke calls op dit moment open staan op de startpagina van LIFE.

Traditionele projecten - Standard Action Projects (SAPs)

De traditionele projecten zijn het grootste deel van alle LIFE-projecten. U richt zich met een traditioneel project op één specifiek natuur-, milieu-, energie- of klimaatprobleem. Het probleem is meetbaar en uw project biedt een oplossing.

U sluit hiermee aan op het beleid van de Europese Unie (EU). Synergie (elkaar versterken) tussen de deelonderwerpen wordt gestimuleerd door toekenning van punten.

LIFE subsidieert maximaal 60% van uw totale projectbudget. Het maximum is 75% voor het deelprogramma Natuur en biodiversiteit, bij prioritaire soorten en habitats. Voor het deelprogramma Hernieuwbare energietransitie is de eerste jaren geen budget beschikbaar voor traditionele projecten (SAPs). Deze kunnen wel passen onder het deelprogramma Klimaatmitigatie- en adaptatie.

Coordination and support actions (CSA’s)

Coordination and support actions (netwerkactiviteiten) worden opengesteld door gerichte calls die jaarlijks verschillen voor voornamelijk het deelprogramma Hernieuwbare energietransitie. Op het niveau van de call worden de onderwerpen en voorwaarden gespecificeerd. LIFE subsidieert maximaal 95% van uw totale projectbudget.

Integrale projecten (SNAPs of SIPs)

Bij integrale of geïntegreerde projecten werken partijen samen, zoals rijksoverheden met andere overheden, ngo’s, bedrijven en kennisinstellingen. Ze implementeren een strategisch en volledig plan door voor de aanpak van milieu- of klimaatproblemen en pakken de knelpunten die daarbij spelen. Er zijn 2 soorten integrale projecten: Strategic Nature Projects (SNAPs) en Strategic Integrated Project (SIP).

Het kan gaan om strategische plannen over natuur, water (rivieren, overstromingen, zee), afval, circulaire economie, lucht, energie en klimaat. Integrale projecten zijn van (multi)regionale of (inter)nationale schaal. De focus ligt op coördinatie en zorgen voor commitment.

Ondersteuning voor ngo's (Operational grants)

Eens per jaar kunnen non-gouvermentele organisaties (ngo’s) zich aanmelden om in aanmerking te komen voor subsidie voor de kosten die ze maken voor huisvesting en bureaukosten, oftewel operationele en administratieve kosten. Het gaat dus niet over projectsubsidies.

Voorbereidende projecten (Preparatory projects)

Met voorbereidende projecten wil de EU specifieke onderdelen van het natuur-, milieu- en klimaatbeleid ontwikkelen en implementeren. 

Technische ondersteuningsprojecten (Technical assistance-TA))

Er zijn drie soorten technische ondersteuningsprojecten:
  1. TA-PP: projecten als voorbereiding op een SIP- of SNAP-aanvraag;
  2. TA-R: projecten die het verspreidnen van resultaten van eerdere LIFE-projecten of andere projecten, gefinancierd met EU-geld;
  3. TA-CAP: richt zich op het versterken van de kwaliteit van National Contact Points voor die lidstaten die onder het EU-gemiddelde scoren qua aanvragen en/of toekenningen. Nederland kan hier geen beroep op doen.
In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?