Gesloten voor aanvragen

Deelnemen als financier (GO-C)

Gepubliceerd op:
21 april 2020
Laatst gecontroleerd op:
8 mei 2020

Als financier kunnen kredietinstellingen deelnemen die voldoen aan de omschrijving van bank als vermeld in artikel 1:1 van de Wet op het Financieel Toezicht. Dit zijn kredietinstellingen die het bedrijf van bank mogen uitoefenen in een lidstaat van de Europese Unie.

Ook kan een kredietinstelling in de zin van de Wet Toezicht Bank- en Kredietwezen 1994 BES aan de regeling deelnemen. Dit kan:

 • als deze op grond van de wet bevoegd is in Bonaire, Sint Eustatius of Saba het bedrijf van kredietinstelling uit te oefenen én
 • voor zover het leningen betreft die verstrekt zijn aan een ondernemer in Bonaire, Sint Eustatius of Saba.

Banken die mee willen doen moeten een toelatingsprocedure doorlopen.

Redenen voor banken om de GO-C te gebruiken

 • oplossen van een liquiditeitsprobleem voor hun klanten als gevolg van de coronacrisis
 • mogelijkheid om krediet uit te breiden als de limiet op één klant bijna is bereikt
 • het is een eenvoudige regeling
Wilt u als bank deelnemen als financier? Neem dan contact op met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Fresh Money-beginsel

Voor Fresh Money gelden de volgende uitgangspunten:

Hoofdregels

 • Financiering betekent een uitbreiding van de positie van de bank
 • Financiering moet een concreet ondernemingsbelang dienen

Lening dient niet:

 • Ter vervanging van een bestaande faciliteit.
 • Om bestaande risico’s op de Staat af te wentelen.

Wat valt wel onder Fresh Money beginsel?

 • Overname positie door een nieuwe bank als daarmee een knelpunt voor de onderneming wordt weggenomen. In geval van deze situatie is altijd vooraf overleg nodig met RVO.

Geen Fresh Money bij:

 • Inzet GO-C als acquisitiemiddel/voor gunstigere condities.
 • Herfinanciering vanwege Breach of Covenants.
 • Herfinanciering en financiering van reguliere aflossingen buiten de mogelijkheden van de GO-C regeling.

Door de bank verschuldigde provisies

De bank is provisie verschuldigd aan de Staat over de verstrekte garantie:

 • De garantieprovisie over het gegarandeerde deel van de lening bedraagt de marge boven Euribor die de bank de onderneming in rekening brengt onder aftrek van:
  - 50 basispunten beheervergoeding, en
  - de liquiditeitspremie zoals die in de marge is opgenomen
 • De afsluitprovisie komt volledig te gunste van de bank.
 • De provisie is per kwartaal verschuldigd aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.
 • Er kan een hoger tarief voor de garantieprovisie worden vastgesteld. Dit gebeurt als de financier een te lage marge voorstelt in relatie tot het risico.
 • Bij gedeeltelijke of volledige, vervroegde aflossing is geen resterende garantieprovisie verschuldigd.

Wijziging/beheer van de verstrekte GO-C faciliteiten

De financier mag uitstel op het aflossingsschema geven van maximaal 8 kwartalen. Hiervoor is geen voorafgaande toestemming van de RVO nodig. Uitstel moet de bank wel altijd melden aan RVO. Voor langer of meer uitstel op het aflossingsschema is wel altijd goedkeuring van RVO nodig. Voor onderstaande heeft u ook altijd toestemming nodig van RVO:

 • Gedogen van tijdelijke afwijkingen op de kredietvoorwaarden (waivers).
 • Instemming met blijvende wijzigingen van de kredietvoorwaarden (amendments).

Verplichtingen van de bank

De bank heeft de volgende verplichtingen:

 • Afrekening verschuldigde provisie per kalenderkwartaal;
 • Goede administratievoering en kredietbeheer;
 • Vooraf instemming van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) vragen bij gedogen van tijdelijke afwijkingen van de kredietvoorwaarden (waivers);
 • Vooraf instemming van RVO vragen bij permanente aanpassingen van de kredietovereenkomst (amendments);
 • Goed beheer van het krediet, rekening houdend met de belangen van de garant;
 • Desgevraagd geeft de bank informatie over de onderneming en het gevoerde kredietbeheer;
 • Onmiddellijk melden van surseance of faillissement bij RVO.

Verliesdeclaratie door de bank

Wanneer verlies declareren

In bepaalde gevallen kan de bank verlies op het gegarandeerde deel van de banklening declareren. Dit doet de bank met het vastgestelde formulier. Het verlies kan de bank declareren in de volgende gevallen:

 • ontbinding rechtspersoon/onderneming;
 • faillissement of surseance;
 • gehele of gedeeltelijke kwijtschelding; Als kwijtschelding nodig blijkt om faillissement af te wenden kan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) daarvoor goedkeuring geven;
 • aannemelijk is dat de kredietnemer structureel niet aan de betalingsverplichtingen kan voldoen.

Vereiste bijlagen

Vereiste bijlagen bij het indienen van een verliesdeclaratie zijn:

 • informatie over het bedrijf;
 • recente jaarrekeningen;
 • verslag gevoerd beheer;
 • kopie overige stukken waaruit eventuele opbrengsten blijken.

Wat controleren we?

RVO controleert bij verliesdeclaratie:

 • of er sprake is van een declarabele situatie;
 • of er sprake is van adequaat door de bank gevoerd beheer;
 • de juiste toerekening van verlies en opbrengst voor de Staat (naar rato).

RVO besluit binnen 13 weken over de declaratie. De verplichting tot provisieafdracht vervalt, als RVO de verliesdeclaratie goedkeurt.

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?