Open voor aanvragen

Innovatiekrediet: Tips voor een goede aanvraag

Gepubliceerd op:
4 december 2017
Laatst gecontroleerd op:
30 januari 2024

Wilt u een aanvraag doen voor een Innovatiekrediet? Lees eerst de tips hieronder. Zo verhoogt u de kans dat uw aanvraag slaagt.

Algemeen

Een goede aanvraag is kort en krachtig, doelmatig en helder. Via de aanvraag kan de beoordelaar inschatten of het voorgestelde project voldoet aan het doel van de regeling.

Businessplan

 • Beschrijf het bedrijf. Beantwoord vragen als: wat is de geschiedenis, wat doet het bedrijf nu, hoe ziet de organisatiestructuur eruit, wat is de juridische structuur, wie zijn de aandeelhouders en hoe is de besluitvorming ingeregeld?
 • De businesscase van uw innovatie moet duidelijk zijn. Zet daarom het economische voordeel van de eindgebruiker centraal in uw businessplan. Welk financieel voordeel krijgt uw klant waardoor u uw verkoopprijs kunt vragen?
 • Geef de 'unique selling points' van uw innovatie helder weer en onderbouw deze.
 • Zorg voor een goed onderbouwde concurrentieanalyse met een objectieve vergelijking.
 • Lever een kostprijsopbouw aan. Maak, waar nodig, duidelijk hoe u de kosten kunt verlagen. De uiteindelijke kostprijs is belangrijk om een goede marge te kunnen maken.
 • Maak een bewuste keuze in het verdienmodel en de wijze van vermarkten. Uw commerciële- en marketingstrategie moeten helder zijn in het plan. Onderbouw daarbij waarom de strategie geschikt is voor de markt, uw product en de keten waarin u werkt.
 • Schets een duidelijk beeld van de markt. Laat zien waarop de omzetprognoses zijn gebaseerd.
 • Lever voldoende informatie over de achtergrond van het management. Zet ook uiteen hoe u cruciale fte’s en kennis borgt en/of kunt aantrekken/vervangen.
 • Maak duidelijk hoe groot het technische ontwikkelrisico is, en waarom dus een staatsinstrument als het innovatiekrediet nodig is voor de financiering hiervan.
 • Beschrijf de diverse certificeringstrajecten van uw product duidelijk in uw businessplan.
 • Licht toe of, en zo ja hoe u maatschappelijk verantwoord onderneemt en zo rekening houdt met mens, dier & milieu en maatschappij.

Projectplan

 • Beschrijf uw 'proof-of-principle', oftewel: de technische haalbaarheid. Wat zijn de innovatie(s) vergeleken met (bestaande) alternatieven? Maak ook duidelijk waarom het werkingsprincipe tot de beoogde praktische toepassing kan leiden.
 • Beschrijf de kwantificeerbare producteisen van de markt of klant.
 • Maak duidelijk welke innovaties u ontwikkelt en welke risico’s er zijn.
 • Breng de technische risico’s zorgvuldig in kaart. Doe hiervoor onderzoek naar de mogelijkheden en beperkingen voor uw ontwikkeling. Rangschik deze technische risico’s naar grootte, faalkans en impact. Een 'Failure Mode and Effects Analysis' (FMEA) is hiervoor een veelgebruikte aanpak.
 • Schets voor de belangrijkste risico's de mogelijke oplossingen, met mogelijkheden tot verbetering en eventuele alternatieven, en licht deze toe. Beschrijf ook wat de effecten zijn op de projectplanning en kosten als u moet overstappen naar deze alternatieven.
 • Lever een voldoende gedetailleerd projectplan aan, met een systematische aanpak. Het is belangrijk dat het project is opgedeeld in meerdere logische projectperiodes, al dan niet met meerdere werkpakketten. Iedere Innovatiekrediet projectperiode duurt tussen de 6 en 9 maanden.
 • Beschrijf voor elke projectperiode welke tussendoelen (‘deliverables’) u realiseert. De periode sluit af met het behalen van een duidelijk kwantificeerbare (SMART) projectmijlpaal.
 • Beschrijf de eindspecificaties waar het project bij afsluiting van het project aan voldoet.
 • Uw intellectueel eigendomsstrategie is van groot belang voor uw verdienmodel op uw technische innovatie. Welke keuzes maakt u hierin en waarom? En kunt u uw ontwikkeling eigenlijk wel commercialiseren in de markten die u voor ogen heeft? 

Financieringsplan

 • Maak de voorziene financiering zo concreet mogelijk met financieringsovereenkomsten, 'term sheets' en/of intentieverklaringen. Het is handig om de verwachte financiering van het project toe te lichten in een apart hoofdstuk. 
 • Levert gerealiseerde omzet een bijdrage aan de financiering van het ontwikkelingstraject? Dan verwachten wij een uitgebreide onderbouwing van de omzetprognoses, gedetailleerde informatie over bestaande klanten en inzicht in welke klanten bijdragen aan welke omzet. Zijn bepaalde klanten cruciaal voor de omzet? Dan verwachten wij inzicht in de afspraken met deze klanten.
 • Geef een toelichting op belangrijke aannames bij de prognoses. Bij dit soort projecten is het belangrijk in scenario’s te denken. Houd rekening met gebruikelijke tegenvallers op het gebied van onzekere cashflow, begrote ontwikkelingskosten en geplande projectduur. De financiering moet voldoende ruimte bieden voor projectuitloop en/of overschrijding.
 • Beschrijf de inzet van gespecialiseerde toeleveranciers. Is deze inzet groot? Voeg dan offertes, leverings- of samenwerkingsovereenkomsten toe als extra bijlages bij uw aanvraag.
 • Maak eventueel gebruik van de (financiële) ondersteuning van Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen, Seed Capital fondsen, investeringsmaatschappijen en informal investors.

Succes met uw aanvraag en de uitvoering van uw plannen!

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?