Open voor aanvragen

Innovatiekrediet: tips voor een goede aanvraag

Gepubliceerd op:
4 december 2017
Laatst gecontroleerd op:
8 februari 2021

Wilt u een aanvraag indienen voor een Innovatiekrediet? Raadpleeg eerst deze tips. Zo verhoogt u de slagingskans van uw aanvraag.

Algemeen

 • Lees de praktijkverhalen voor voorbeelden van eerder gehonoreerde projecten.
 • Vul eerst de Quickscan in om na te gaan of uw project voldoet aan het beoogde profiel, waarbij u ook terugkoppeling krijgt over aandachtspunten.
 • Een goede aanvraag is bondig, doelmatig en helder. Deze stelt de beoordelaar in staat een goede beoordeling te maken van de vraag of het voorgestelde project voldoet aan de bedoeling van de regeling (lees de voorwaarden).
 • Voor het succes van dergelijke projecten is een goede voorbereiding nodig met een ondernemingsplan (business plan), projectplan en financieringsplan. Om de administratieve last niet groter te maken dan nodig, is het formaat van deze plannen vrij. Zo kunt u zoveel mogelijk gebruik maken van bestaande plannen en informatie. Zorg daarbij wel dat u in uw plannen de onderwerpspunten opneemt die vanuit Innovatiekrediet essentieel zijn voor de beoogde projecten (zie de bijlage op pagina 3 van het aanvraagformulier).
 • Een uitdagende innovatie brengt relatief grote technische en daarmee financiële risico’s met zich mee. Een financier verwacht daarom dat het rendement op de investering in de ontwikkeling in verhouding bovengemiddeld is.

Businessplan

 • De beoordeling van uw businessplan vindt mede plaats door adviseurs met brede ervaring in klantwaarden, verdienmodellen, business development en marketing. Ongetwijfeld heeft u echter meer specifieke kennis van het beoogde toepassingsgebied. Lever daarom de informatie waarmee een generalist zich snel kan inleven in de unieke marktkenmerken.
 • Basis om snel marktaandeel te kunnen veroveren op de bestaande concurrenten is een aantrekkelijk en duurzaam marktvoordeel. Dit kan bijvoorbeeld een substantiële kostenbesparing of meerwaarde zijn. Vaak mag bijvoorbeeld de investeringswaarde hoger zijn, als deze maar ruimschoots binnen de levensduur valt terug te verdienen en de 'total costs of ownership' uiteindelijk aanzienlijk lager zijn. Zet het voordeel van de eindgebruiker dan ook centraal in uw business plan.
 • Zorg voor een degelijke concurrentieanalyse met een objectieve vergelijking van het te ontwikkelen product ten opzichte van de beste en/of meest gebruikte bestaande alternatieven. Geef de 'unique selling points' helder weer en onderbouw deze.
 • De uiteindelijke kostprijs is meestal relevant om een goede marge te kunnen maken. Lever daarom ook een kostprijsopbouw en licht waar nodig de mogelijkheden tot kostenreductie concreet toe.
 • Maak daarbij ook een bewuste keuze in het verdienmodel en de wijze van vermarkten. Vaak moet een nieuwkomer niet alleen de eindgebruiker overtuigen, maar moet deze ook een positie verwerven in de toeleveringsketen. Daarbij is het nodig dat de hele keten kan meeprofiteren van de voordelen. Steeds vaker kan of wil de eindgebruiker niet investeren, maar wel betalen voor het gebruik ervan.
 • In de praktijk blijkt het managementteam vaak bepalend voor het succes. Dan gaat het niet alleen om de technische kennis, maar ook om ervaring met projectmanagement en het toepassingsgebied, met de opzet van een verkoop-, distributie en serviceorganisatie, met de organisatie van groei en tenslotte de financiering (inclusief administratie). Belangrijk is deze kennis en ervaring binnen de eigen organisatie te borgen. Lever voldoende informatie over de achtergrond van het management om dit goed te kunnen beoordelen.

Projectplan

 • De beoordeling van uw projectplan gebeurt mede door adviseurs die gewend zijn om zich snel in te leven in nieuwe technieken en toepassingen, maar u bent vaak meer gespecialiseerd in het voor u relevante vakgebied.
 • Geef een begrijpelijke toelichting op de technische werking en geef duidelijk aan waarin deze het meest ingrijpend afwijkt van bestaande alternatieven. Illustreer waar mogelijk de werking (plaatjes werken vaak meer verhelderend dan lange en complexe beschrijvingen).
 • Controleer of uw innovatie mogelijk al bestaat: doe een zoektocht in octrooien. Relevant is allereerst of u wel 'freedom to operate' heeft. Vaak is het van groot belang om de kennis afdoende te beschermen. Hiervoor bestaan diverse mogelijkheden. Overigens kunnen octrooien ook een uitstekende informatiebron zijn over bijvoorbeeld de bestaande techniek bij concurrenten. Octrooicentrum Nederland kan u helpen met bijvoorbeeld workshops en advies.
 • Beschrijf de status van de techniek. Wat is er al eerder aan activiteiten gedaan? Innovatiekrediet ondersteunt de fase van 'experimentele ontwikkeling'. De onderzoeksfase dient te zijn afgerond. U moet de mogelijkheden en beperkingen van de toe te passen nieuwe technische principes voldoende hebben geïnventariseerd, bijvoorbeeld met een proefopstelling. Daarmee levert u het 'proof of principle'. Geef daarbij een toelichting waarom de onderzoeksresultaten een bewijs zijn voor kansrijke ontwikkeling van het werkingsprincipe en tot de beoogde praktische toepassing kunnen leiden.
 • Op basis van het eerdergenoemde onderzoek naar mogelijkheden en beperkingen moet u de technische risico’s zorgvuldig in kaart brengen. Vervolgens rangschikt u deze technische risico’s naar omvang, faalkans en impact. Een Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) is hiervoor een veel gebruikte methode.
 • Voor de belangrijkste risico's moet u de oplossingsrichtingen, met mogelijkheden tot verbetering en eventuele alternatieven, schetsten en toelichten.
 • Lever een voldoende gedetailleerd projectplan met een systematische aanpak. Door de bovengemiddelde technische uitdaging is het van belang om de nog resterende technische risico’s op kostenbeheerste wijze af te bouwen. De grootste technische risico’s moet u zoveel mogelijk eerst en met beperkte kosten oplossen. Daartoe geeft een rangschikking van technische risico’s de leidraad.
 • Het krediet stellen wij niet ineens geheel ter beschikking, maar in tranches en kwartaalgewijs. Financiering voor een volgende periode geven we pas vrij wanneer de achterliggende periode succesvol is afgerond. Het is dus van belang dat u aan het einde van een rapportageperiode eenduidig vaststelt of de beoogde voortgang is bereikt. Geef daarom een kwantificering van de benodigde minimale functionaliteit aan het einde van elke periode.

Financieringsplan

 • Gebruik voor de projectbegroting het vastgestelde format (eerste tabblad in Financial formats) en volg de voorschriften uit het Kaderbesluit (hoofdstuk 4 met toelichting op subsidiabele kosten en standaardmethoden van berekenen subsidiabele kosten, waaronder de systematiek voor bepaling van de uurtarieven). Is de inzet van gespecialiseerde toeleveranciers substantieel? Lever dan offerten, leverings- of samenwerkingsovereenkomsten bij uw aanvraag.
 • De overige tabbladen uit de Financial formats zijn bedoeld als hulpmiddel in het geval u geen bestaand financieel formaat heeft. Als u de gevraagde informatie ook op een andere manier kunt verstrekken, bijvoorbeeld als u een eigen financieel model gebruikt, dan kunt u die ook insturen. Voor de volledigheid moet u zowel een resultaatprognose, een liquiditeitsprognose als een balansprognose leveren (tijdens het project per kwartaal en na het project op jaarbasis). Bedenk wel dat de formats zo zijn vormgegeven dat alle benodigde informatie voor een goede beoordeling aan bod komt.
 • Maak de benodigde financiën duidelijk in een kasstroomoverzicht tot aan aflossing van het krediet. Geef daarbij duidelijk alle voorziene en/of beoogde financieringsbronnen aan.
 • Geef een toelichting op belangrijke aannames bij de prognoses. De prognoses zijn afhankelijk van inschattingen voor bepaalde situaties. Belangrijk bij dit soort projecten is in scenario’s te denken en rekening te houden met gebruikelijke tegenvallers op het gebied van onzekere cashflow, begrote ontwikkelingskosten en geplande projectduur.
 • De IRR-berekening (berekening van de internal rate of return of interne-opbrengstvoet) is bedoeld als rendementsberekening van het project. Daarin neemt u dus alle specifieke opbrengsten en kosten die met het Innovatiekredietproject te maken hebben op, tot en met 6 kalenderjaren na einde project. U mag hiervoor uw eigen rendementsberekening  presenteren.
 • Maak de voorziene financiering zo concreet mogelijk met financieringsovereenkomsten, termsheets en/of intentieverklaringen.
 • Maak gebruik van ondersteuning van regionale ontwikkelmaatschappijen, Seed Capital fondsen, investeringsmaatschappijen (zie http://www.nvp.nl) en informal investors (zie http://www.bannederland.nl/).

Ten slotte

 • Gebruik de bijlage (pagina 3) van het aanvraagformulier om te toetsen of onderwerpspunten, welke voor Innovatiekrediet van essentieel belang zijn, in uw plannen zijn behandeld.
 • Succes met uw aanvraag en met de realisatie van uw plannen!

Vragen over Innovatiekrediet?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?