Gesloten voor aanvragen

Innovatieprojecten aquacultuur

Gepubliceerd op:
21 juni 2017
Laatst gecontroleerd op:
2 november 2023

Met de subsidie Innovatieprojecten aquacultuur kunnen aquacultuurondernemingen en samenwerkingsverbanden hiervan financiële steun krijgen. U komt in aanmerking voor de subsidie als u een innovatieproject uitvoert dat gericht is op technische- en marktinnovaties in de aquacultuur. Hierbij kijkt u naar verschillende duurzame aspecten. Denk bijvoorbeeld aan productontwikkeling en kweek van soorten voor de nichemarkt.

Deze subsidie is gesloten. U kunt niet meer aanvragen.

Voor wie?

U komt in aanmerking voor deze subsidie als u een aquacultuuronderneming heeft of als u deelneemt aan een samenwerkingsverband van aquacultuurondernemingen.

Een aquacultuuronderneming is een onderneming die zich bezighoudt met de kweek of teelt van aquatische organismen. Hierbij worden technieken gebruikt om de productie van de betrokken organismen te verhogen tot boven de natuurlijke capaciteiten van het milieu. De organismen blijven (in de hele fase van kweek of teelt) tot en met de oogst eigendom van een natuurlijke persoon of een rechtspersoon.

Budget

Het budget voor deze subsidie is € 3 miljoen.

Om subsidie te krijgen moeten de kosten die onder deze subsidie vallen minimaal € 150.000 zijn. Het maximale subsidiebedrag is € 500.000 per project.

Het ligt aan de grootte en het type van uw organisatie wat het maximale subsidiepercentage is. Bent u een mkb-onderneming? Dan krijgt u als deelnemer maximaal 50% van de subsidiabele kosten. Bent u geen mkb-onderneming? Dan krijgt u maximaal 30% van de subsidiabele kosten.

Voorwaarden

Wilt u voor deze subsidie in aanmerking komen? Of is de subsidie aan u toegekend? Dan moet u voldoen aan bepaalde voorwaarden. Een van de voorwaarden is dat er bij uw project een wetenschappelijke of technische organisatie betrokken is. Ook moet een wetenschappelijke organisatie de resultaten van het project valideren.

Lees meer over de voorwaarden voor de subsidie Innovatieprojecten aquacultuur.

Na uw aanvraag

Heeft u een subsidieaanvraag ingediend, dan beoordelen wij die volgens de tenderprocedure. Dit betekent dat alle volledige aanvragen die op tijd zijn ingediend met elkaar concurreren voor het beschikbare budget.

Aan de hand van vooraf opgestelde selectiecriteria rangschikken we de aanvragen. Hierbij kijken we in hoeverre uw aanvraag voldoet aan het doel van de subsidie. Het budget gaat naar de projecten met de hoogste rangschikking.

Lees meer hierover op de pagina Verlening en verdeling subsidie.

Beslissing

U ontvangt binnen 22 weken na de indienperiode een beslissingsbrief over uw aanvraag. Als wij uw aanvraag toewijzen, dan staat in deze brief hoeveel subsidie u krijgt. Na de toewijzing start u binnen 12 maanden met de uitvoering van het project.

De subsidieprocedure staat los van een procedure voor het verkrijgen van een vergunning of een andere vorm van toestemming. Als u in aanmerking komt voor subsidie, betekent dat niet automatisch dat u ook andere benodigde documenten voor het uitvoeren van de visserijactiviteiten ontvangt.

Voorschot en vaststelling aanvragen

Is aan u subsidie toegewezen? Dan kunt u een voorschot aanvragen voor de gemaakte kosten. U krijgt maximaal 90% van het subsidiebedrag als voorschot.

Heeft u uw project afgerond en betaald? Dan heeft u 13 weken de tijd om vaststelling van uw subsidie aan te vragen. Dat is nodig om de (resterende) subsidie uitbetaald te krijgen.

Betrokken ministerie

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is verantwoordelijk voor de uitvoering van het Operationeel programma Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) en het visserijbeleid.

Subsidie in eerdere jaren

Heeft u deze subsidie in 2018, 2017 of 2016 aangevraagd? Lees hoe u een voorschot of vaststelling aanvraagt op de pagina Innovatieprojecten aquacultuur 2016, 2017 en 2018.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?