Gesloten voor aanvragen

Innovatieprojecten duurzame visserij 2017

Laatst gecontroleerd op:
18 juni 2020
Gepubliceerd op:
3 februari 2017

Om de sector te helpen bij de overgang naar duurzame visserij en het invoeren van de aanlandplicht stelt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit subsidie beschikbaar voor innovatieprojecten. Met deze subsidie kunt u financiële steun krijgen voor projecten die gericht zijn op het ecologisch verduurzamen van de visserij.

Deze regeling is gesloten. U kunt niet meer aanvragen.

Innovatieproject duurzame visserij

Met een innovatieproject voor duurzame visserij ontwikkelt u, en voert u eventueel in, nieuwe technische of organisatorische kennis voor de ecologische verduurzaming in de zee-, kust of binnenvisserij. Het gaat bijvoorbeeld om projecten die gericht zijn op het:

  • bevorderen van de selectiviteit van vismethoden
  • verminderen van bodemberoering
  • verminderen van vervuiling
  • nieuwe innovatie voor energiebesparing

Voor wie?

De volgende doelgroepen komen in aanmerking voor de subsidie:

  • een visserijorganisatie
  • een marktdeelnemer
  • een samenwerkingsverband van tenminste twee van de hierboven vermelde partijen.

Visserijorganisatie

Bij een visserijorganisatie blijkt uit de doelstellingen in de statuten dat zij het collectief belang van vissers of visserijondernemingen behartigt.

Marktdeelnemer

Een marktdeelnemer exploiteert of bezit een bedrijf in de visserijsector. De activiteiten zijn gericht op een stadium van de productie-, verwerkings-, afzet-, distributie- en detailhandelsketen voor visserij- en aquacultuurproducten. Een marktdeelnemer kan zowel een natuurlijk persoon als een rechtspersoon zijn.

Betrokkenheid wetenschappelijke of technische organisatie

Een wetenschappelijke of technische organisatie is actief betrokken bij uw project. Daarnaast moeten de resultaten van uw project en het wetenschappelijk of technisch rapport gevalideerd worden door een wetenschappelijke organisatie. Op die manier waarborgt u dat uw project voldoet aan de algemeen aanvaarde wetenschappelijke standaarden en worden de resultaten voldoende wetenschappelijk onderbouwd.

Verlenen subsidie en verdeling budget

Innovatieprojecten duurzame visserij is een tenderregeling. Dit betekent dat alle volledige aanvragen die op tijd zijn ingediend met elkaar concurreren voor het beschikbare budget. Aan de hand van vooraf opgestelde criteria rangschikken we de aanvragen. Hierbij kijken we in hoeverre uw aanvraag voldoet aan de doelstelling van de subsidieregeling. Het budget gaat naar de projecten met de hoogste rangschikking. Kijk voor meer informatie over het budget en de criteria op de pagina Verlening en verdeling subsidie.

Inzet vissersvaartuigen zee- of kustvisserij beperkt

De Europese Commissie heeft het aandeel vissersvaartuigen voor de zee- of kustvisserij dat deel mag nemen aan deze subsidie beperkt. Deze beperking geldt ook voor de vissersvaartuigen die meedoen aan de subsidie Innovatieprojecten aanlandplicht. Dit aandeel mag zonder toestemming van de Europese Commissie niet groter zijn dan 5% van de nationale vloot (in aantal), of niet meer dan 5% van de brutotonnage van de nationale vloot. Om te bepalen of de grens van 5% is bereikt, worden de vaartuigen en de brutotonnages die betrokken zijn bij de projecten die meedoen aan deze subsidie en de subsidie Innovatieprojecten aanlandplicht, bij elkaar opgeteld. Vaartuigen uit de binnenvisserij tellen hier niet mee.

Wetten en regels

Op de pagina Regelgeving vindt u meer informatie over de wet- en regelgeving voor deze regeling.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is verantwoordelijk voor de uitvoering van het Operationeel Programma Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) en het visserijbeleid.

Vragen over innovatieprojecten duurzame visserij?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?